Kolejność prelacji

Kolejność pierwszeństwa ustala kolejność preferencji w windykacji długu, która jest ustalana na podstawie cech tego samego.

Kolejność prelacji

Kiedy firmy są finansowane na realizację projektów inwestycyjnych, czasami wydają różnego rodzaju instrumenty w zależności od potrzeb, jakie mają w danym momencie. Instrumenty te są klasyfikowane według ich jakości kredytowej. W zależności od tego instrumenty te zostaną umieszczone w takiej lub innej skali w kolejności priorytetów. W ten sposób porządek pierwszeństwa służy ustaleniu kolejności, w jakiej inwestorzy mogliby odebrać pożyczone spółce pieniądze w przypadku jej niewypłacalności lub bankructwa.

Kolejność odbioru

Poniżej przedstawiono kolejność priorytetów od najniższego do najwyższego ryzyka.

  • Senior Secured Debt: Jest to dług o najwyższej jakości kredytowej. Są one znane jako cédulas hipotecarias (listy zastawne w języku angielskim). Dług ten jest zabezpieczony portfelem kredytów hipotecznych emitenta. Daje to nadrzędnemu zabezpieczonemu długowi gwarancję powiązaną z aktywami rzeczowymi. Daje mu to wyższą jakość kredytową i preferencje w windykacji w przypadku niewykonania zobowiązania. Ten rodzaj instrumentu może być emitowany wyłącznie przez instytucje kredytowe.
  • Dług nadrzędny: Są to zwykłe obligacje lub zobowiązania wyemitowane przez firmę. W zależności od potrzeb firmy i otoczenia rynkowego, emisje mogą różnić się np. rodzajem kuponu, terminami zapadalności, indeksacją do jakiejś zmiennej rynkowej czy ochroną przed inflacją.
  • Dług podporządkowany: Ten rodzaj długu ma znacznie niższą jakość niż poprzednie. Dzieje się tak dlatego, że ściąganie odsetek wiąże się z uzyskaniem określonego poziomu korzyści. Dodatkowo w przypadku niewykonania zobowiązania dług ten jest podporządkowany windykacji wyższych transz, czyli inwestorzy w dług podporządkowany będą później odzyskiwać pożyczone pieniądze od inwestorów zadłużonych w wyższych transzach (senior secure i senior). Jest to duże ryzyko, gdyż po spłaceniu zadłużenia z wyższych transz może być możliwość, że nie ma już gotówki lub że to nie wystarczy na zaspokojenie płatności podwładnych. W ramach tego rodzaju zadłużenia znajdują się dobrze znane akcje uprzywilejowane.
  • Dług hybrydowy: przykładem mogą być obligacje zamienne lub kokosy. W przypadku upadłości lub likwidacji emitenta posiadacze hybryd przewyższają tylko udziałowców pod względem pierwszeństwa odbioru. Są to zazwyczaj instrumenty wyemitowane bardzo długoterminowo lub bezterminowo, przy czym emitent ma możliwość anulowania w określonych terminach (zawarta jest opcja kupna, czyli prawo do umorzenia).
  • Akcje: Kiedy inwestor kupuje akcje, staje się wspólnikiem w firmie. W przeciwieństwie do wierzycieli (wierzycieli) nie korzystają z ochrony na wypadek upadłości podmiotu. Z tego powodu znajdują się na niższym szczeblu w kolejności priorytetu. W przypadku bankructwa podmiotu straciliby pieniądze.

Ta sama firma może emitować różne rodzaje długu w zależności od emitowanego instrumentu, który to instrument będzie miał określony rating, co będzie miało bezpośredni wpływ na ryzyko, jakie inwestor ponosi kupując ten dług.

Schemat pierwszeństwa poboru według rodzaju wydanego instrumentu