Kapitał

Kapitał jest jednym z czterech czynników produkcji, na który składają się dobra trwałe przeznaczone do produkcji.

Kapitał

Kapitał jest jednym z czterech czynników produkcji obok ziemi, pracy i technologii. Charakteryzuje się tym, że obejmuje wszystkie dobra trwałe, które są wykorzystywane do produkcji innych towarów lub usług. I tak np. piec jest częścią kapitału piekarza, bo za jego pomocą piecze chleb (kolejny towar), a usługi, które świadczy, wystarczy na kilka lat.

W tym sensie kapitał służy do generowania wartości. To poprzez produkcję innych towarów lub usług lub poprzez uzyskiwanie zysków lub zysków z posiadania lub sprzedaży papierów wartościowych.

Aby wyprodukować dobra lub usługi, kapitał musi łączyć się z innymi czynnikami produkcji. Dokładna kombinacja będzie zależeć od zastosowanej technologii i cech wytwarzanego towaru lub usługi.

Kapitał zwiększa produktywność innych czynników wytwórczych. Jeśli jednak kapitał pozostanie stały, a pozostałe czynniki wzrosną, wzrost produktywności będzie się zmniejszał (prawo malejącej produktywności krańcowej).

Kapitał odnosi się również do środków finansowych, które są zainwestowane w określony projekt w celu wytworzenia lub sprzedaży usług. Ponadto kapitał jest również uważany za dochody z odsetek lub inne zyski finansowe.

Cel kapitałowy

Celem kapitału jest uzyskanie zysku lub odsetek od działalności gospodarczej lub instrumentu finansowego, w który inwestowane są pieniądze. Jego główną cechą jest to, że jest to czynnik, który można wykorzystać do generowania większej wartości. Chociaż samo posiadanie lub zainwestowanie tego w projekt nie gwarantuje, że rezultat będzie udany.

W przypadku spółek wspólnicy wnoszą wkład kapitałowy w postaci pieniędzy, towarów lub wiedzy z oczekiwaniem osiągnięcia zysku w przyszłości.

Podobnie w przypadku instrumentów finansowych, ludzie inwestują w nie swój kapitał, mając nadzieję na zysk przy ich odsprzedaży lub na odsetki wygenerowane w czasie, gdy przechowują aktywa w swojej nieruchomości.

Rodzaje kapitału

Kapitał można podzielić na kilka kategorii. Oto kilka przykładów tych kategorii.

 • Według typu właściciela:
  • Publiczne : własność państwowa lub rządowa, na przykład budynki instytucji publicznych.
  • Prywatne : gdy właścicielami są agenci prywatni, np. osoby prywatne, firmy lub organizacje. Odnosimy się na przykład do maszyn rolniczych.
 • Zgodnie z konstytucją:
  • Fizyczny : oznacza, że ​​jest namacalny i widoczny, np. maszyny rolnicze, komputery, konstrukcje, budynki itp.
  • Niematerialny : nie jest namacalny, ale jest prawdziwy. Odwołujemy się m.in. do pomysłów, konceptów, marek, obrazów, które generują wartość.
 • Zgodnie z terminem:
  • Krótkoterminowe : zyski są oczekiwane w krótkim okresie (zwykle w ciągu roku). Może to być na przykład kapitał zainwestowany w odsprzedaż produktów, które mają zostać sprzedane w całości w ciągu jednego roku. W rachunkowości ujmuje się go w aktywach obrotowych.
  • Długoterminowe : Inwestowane z perspektywą zysku za kilka lat, na przykład inwestycja w budowę infrastruktury, której korzyści będą widoczne za pięć lat. W rachunkowości ujmuje się go w aktywach trwałych.
 • Inne rodzaje kapitału:
  • Kapitał ludzki: Jest miarą wartości ekonomicznej umiejętności zawodowych danej osoby.
  • Kapitał finansowy: reprezentuje cały kapitał własny osoby w cenach rynkowych.
  • Kapitał społeczny: Są to wkłady, które wnoszą partnerzy firmy i za które otrzymują część majątku firmy.
  • Venture capital: Jest to inwestycja w kapitał prywatnych firm (nie notowanych na giełdzie).
  • Zmienny kapitał: Jest to odsetek wybitnych akcjonariuszy spółki, które mogą zostać nabyte przez inwestorów detalicznych.

Kapitalizm i kapitał

Warto wspomnieć, że to, co nazywamy kapitalizmem, jest systemem gospodarczym i społecznym opartym na założeniu, że zwiększanie kapitału poprzez inwestycje prywatne jest mechanizmem generowania bogactwa.