Kapitał prywatny

Kapitał prywatny to ten rodzaj kapitału, który jest wykorzystywany przez prywatne podmioty gospodarcze w celu rozwoju swojej działalności gospodarczej, a tym samym uzyskania korzyści ekonomicznej.

Kapitał prywatny

W klasyfikacji różnych typów istniejącego kapitału, kapitał prywatny wyróżnia się tym, że jego własność przypada podmiotom prywatnym. W ten sposób własność kapitału prywatnego należy do wszystkich typów rodzin, a także do firm. Wykorzystują zasoby, które składają się na ten kapitał, aby uzyskać zyski ekonomiczne.

W tym sensie kapitał prywatny staje się instrumentem dostępnym dla sektora prywatnego do generowania zysków w oparciu o określone zasoby.

W ten sposób kapitał ten ułatwia rozwój wielu różnych rodzajów działalności gospodarczej poprzez wytwarzanie towarów i usług. Oznacza to, że stanowi inwestycję prywatną.

Charakterystyka kapitału prywatnego

Modalność kapitału prywatnego ma pewne cechy, które należy podkreślić:

  • Źródło inwestycji : Poprzez kapitał prywatny inwestycje są generowane i podejmowane w wielu różnych modelach biznesowych.
  • Pochodzenie prywatne : Kapitał ten pochodzi z zasobów rodzin i firm, przeznaczonych do ogólnej wartości.
  • Związek z długiem : Często źródłem prywatnego finansowania jest zaciąganie długu. Innymi słowy, agenci prywatni otrzymują pożyczki lub kredyty, aby wykorzystać swoje środki na prywatne inwestycje.
  • Generator tkanki biznesowej: Zwykle kapitał prywatny jest najbardziej obecny w różnych gospodarkach krajów. Daje to początek tworzeniu miejsc pracy i większości firm gospodarki, obejmującej większość sektorów gospodarki.

Przykłady private equity

Zgodnie z koncepcją własności kapitał o charakterze prywatnym obejmuje cały ten zbiór kapitału należący do podmiotów należących do sfery prywatnej.

Zakłada to, że w codziennej gospodarce istnieje ogromna różnorodność przykładów. Może to obejmować maszynę przemysłową lokalnej firmy, a także obrazową kolekcję poszczególnych osób.

Pod względem księgowym kapitał akcyjny jest prywatnym przykładem wkładów, które pierwotnie wspólnicy wnosili przy tworzeniu spółki handlowej. Mogą to być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe.