Instrumenty dłużne

Instrumenty dłużne to narzędzia finansowania, za pomocą których podmiot je emitujący pozyskuje środki finansowe w zamian za zwrot w określonym terminie i ustaloną wcześniej rentowność.

Instrumenty dłużne

Instrumenty dłużne to szereg narzędzi, za pomocą których firma, organ lub instytucja pozyskuje finansowanie. W tym celu jednostka emituje instrument dłużny, który nabywa nabywca, zapewniając w ten sposób podmiotowi finansowanie. W zamian jednostka zobowiązuje się, gdyż jest to zobowiązanie finansowe, do spłaty pożyczonej kwoty w danym okresie. W tym celu uzgadniana jest również rentowność, która zostanie wypłacona posiadaczowi długu jako świadczenie za świadczenie.

Najpopularniejszymi instrumentami dłużnymi są obligacje, weksle lub weksle. Wszystkie są przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. W ten sposób jego własność może się zmieniać w zależności od wyników nabywców.

Rodzaje instrumentów dłużnych

W zależności od potrzeb firmy wystawiającej dług można podzielić na wiele rodzajów. Stawki te ustalane są m.in. na podstawie czasu trwania instrumentu dłużnego do jego zapadalności, schematu płatności lub jego preferencji.

W zależności od terminu zapadalności tytułu zaklasyfikujemy instrument dłużny do:

  • Krótkoterminowe instrumenty dłużne : są to instrumenty dłużne emitowane z terminem zapadalności do 12 miesięcy. To znaczy instrumenty, których termin zapadalności wynosi jeden rok lub mniej. Najczęściej spotykane są rachunki i weksle. W zależności od tego, czy jest to firma, czy rząd, będzie to odpowiednio weksel lub rachunek.
  • Długoterminowe instrumenty dłużne : są to instrumenty dłużne emitowane z terminem zapadalności dłuższym niż 12 miesięcy. Oznacza to, że mają dojrzałość co najmniej jednego roku. Najczęściej spotykane są obligacje. Niezależnie od tego, czy są to firmy, czy nie, obligacje nazywane są obligacjami, jeśli odnoszą się do długu korporacyjnego i długu publicznego. Oznacza to, że jeśli są to dług korporacyjny, to są to obligacje korporacyjne, a jeśli są to dług publiczny wyemitowany przez rząd, to są to obligacje państwowe.

Dodatkowo każdy z tych instrumentów dłużnych może mieć inne niewyłączne klasyfikacje. Na przykład krótkoterminowy zerokuponowy instrument dłużny (dokonuje się tylko jednej płatności końcowej, nie ma okresowych kuponów).

Przykład emisji długu

Załóżmy, że firma potrzebuje 1 000 000 USD na zakup nowej fabryki. Chcesz również zdywersyfikować swój dług z różnymi wierzycielami, emitując obligacje korporacyjne na rynkach finansowych. W ten sposób firma postanawia wyemitować 1000 obligacji po 1000 dolarów każda.

Firma uważa, że ​​może spłacić dług, w zależności od obligacji, które są na rynku, z 3% zwrotem. Podobnie firma uważa również, że chce spłacić dług z 5-letnim terminem zapadalności.

W ten sposób operacja wyglądałaby tak:

  • Określona kwota: 1 000 000 $
  • Liczba obligacji: 1000
  • Kwota bonusu: 1000 $
  • Oprocentowanie roczne: 3%

Jeśli spółce uda się ulokować cały dług, uzyska finansowanie na budowę nowej infrastruktury. Będziesz jednak musiał zapłacić przez 5 lat odsetki od pożyczonej kwoty, a także nominalną kwotę obligacji, w momencie zapadalności instrumentu dłużnego.