Globalizacja

Globalizacja to zjawisko polegające na ciągłym wzroście powiązań między różnymi narodami świata na poziomie gospodarczym, politycznym, społecznym i technologicznym.

Globalizacja

Termin ten jest używany od lat osiemdziesiątych. Oznacza to, że postęp technologiczny ułatwił i przyspieszył międzynarodowe transakcje handlowe i finansowe. I z tego powodu zjawisko ma tylu obrońców – takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) czy Bank Światowy – co krytyków.

W tym procesie istnieje współzależność gospodarcza, w której firmy i rynki wychodzą poza granice państw i osiągają wymiar globalny.

Jest to proces szczególnie ekonomiczny, w którym następuje integracja gospodarek narodowych, powodująca wzrost wielkości i złożoności wymiany towarów i usług w gospodarce światowej.

Rynek towarów i usług swobodnie przemieszcza się do każdego kraju na świecie, dzięki ogromnej otwartości, jaka nastąpiła w sektorze handlu i inwestycji. Obecnie, dzięki procesowi globalizacji, czynniki produkcji, takie jak kapitał, praca i technologia, przepływają z jednego kraju do drugiego z dużą łatwością.

Globalizacja sprawiła, że ​​rynki umiędzynarodowiły się, co oznacza, że ​​każdy producent konkuruje ze wszystkimi producentami na świecie. Konkurencyjność staje się coraz silniejsza, ponieważ musi konkurować z firmami, które stosują technologię i innowacje, dostarczając coraz lepsze produkty wytwarzane przy niskich kosztach.

Jaki kapitał jest mobilizowany?

Kiedy mówimy o swobodnym przepływie kapitału, mówimy o trzech rodzajach kapitału:

 • Kapitał handlowy: Jest to kapitał wykorzystywany w komercjalizacji towarów i usług na rynku światowym w celu uzyskania zysków. Jako przykład możemy podać firmę Shell, która sprzedaje benzynę w niemal każdym kraju na świecie.
 • Kapitał produkcyjny: Jest to kapitał, który jest inwestowany w zakup czynników produkcji do wytwarzania towarów i usług. Przykładem firmy inwestującej w kapitał produkcyjny jest Nike, która ma swoje fabryki produkcyjne w Chinach i Wietnamie.
 • Kapitał finansowy: To wszystkie pieniądze zainwestowane w innym kraju w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych lub kredytów. W tym przypadku możemy wspomnieć o firmie Nestlé, która jako duża międzynarodowa firma inwestuje w wielu krajach na całym świecie.
Globalizacja

Charakterystyka globalizacji

Globalizacja to dość złożony proces, który ma szereg cech, o których wspominamy poniżej:

 • Ułatwia dostęp do większej liczby towarów i usług.
 • Przyspiesz proces uczenia się i badań.
 • Opiera się na nowych technologiach i dostępie do internetu.
 • Pozwala łączyć kultury z różnych krajów lub obszarów geograficznych.
 • Promuje turystykę i mobilność ludzi.
 • Zachęcaj do specjalizacji.

Przyczyny i konsekwencje globalizacji

Proces globalizacji zaczyna się w XX wieku. Wynika to ze zmiany strategii geopolitycznej różnych światowych potęg gospodarczych. Od tego momentu zaczęto eliminować bariery w handlu międzynarodowym i zawierano porozumienia tak ważne jak utworzenie Unii Europejskiej. Tego typu działania umożliwiły liberalizację handlu między krajami i rozpoczęcie tego procesu.

Z drugiej strony postęp technologii i komunikacji umożliwił uproszczenie operacji międzynarodowych. W tym sensie rozwój internetu umożliwił nabycie produktu wyprodukowanego w dowolnym miejscu na świecie bez wychodzenia z domu.

Wraz z tym kolejnym efektem globalizacji jest innowacyjność w świecie transportu. Ten proces B+R+i umożliwił opracowanie znacznie wydajniejszych środków transportu, obniżając ich koszty i sprzyjając wymianie towarów między krajami.

Jeśli chodzi o konsekwencje, globalizacja poprawiła jakość życia mieszkańców planety, ponieważ ułatwiła dostęp do wielu towarów i usług. Choć to prawda, stworzyło to również sytuacje firm o bardzo dużej sile rynkowej, które duszą małe przedsiębiorstwa.

Podobnie kultura każdego kraju jest modyfikowana przez zwyczaje importowane z innych krajów. Dziś możemy znaleźć cechy w społeczeństwie każdego narodu, które nie są autochtoniczne, tworząc zglobalizowaną i ogólną kulturę.

Podmioty globalizacji

Chociaż wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczą w globalizacji, niektóre z nich są szczególnie istotne:

 • Banki wielonarodowe: są tworzone z udziałem kapitału zagranicznego i uczestniczą w inwestycyjnych operacjach finansowych, ich celem jest zwiększenie kapitału poprzez wspieranie międzynarodowych korporacji w ich inwestycjach w różnych krajach.
 • Firmy międzynarodowe : są to firmy, które sprzedają towary i usługi za granicą lub również produkują towary i usługi za granicą w swoich różnych spółkach zależnych. Są obecni na całym świecie, są liczni, mają wysoki stopień integracji i są niezależni finansowo.
 • Instytucje międzynarodowe : są to organizacje, które ułatwiają transakcje handlowe i finansowe między podmiotami globalizacji. Są to między innymi takie podmioty jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu.

Korzyści, jakie daje globalizacja

Wśród najważniejszych zalet lub możliwości musimy:

 • Większe rynki : Rynki stają się coraz większe ze względu na fakt, że istnieje coraz więcej umów handlowych i umów o wolnym handlu, które mają nadzieję na ujednolicenie i ułatwienie procesu handlu międzynarodowego między różnymi narodami świata.
 • Wykorzystanie ekonomii skali: Wraz ze wzrostem rynku firmy mogą czerpać korzyści z produkcji na wyższych poziomach, co pozwala im obniżyć koszty produkcji, czyniąc ich łańcuch produkcyjny bardziej wydajnym i ekonomicznym.
 • Szybki dostęp do nowoczesnych technologii: Ten dostęp do wszystkich nowoczesnych form technologii umożliwia firmom usprawnienie procesów produkcyjnych, transportowych i komunikacyjnych na rynkach, na których konkurują. Ułatwienie wszystkich Twoich procesów w realny i skuteczny sposób.
Zalety globalizacji

Ryzyko globalizacji

 • Musisz konkurować z większą liczbą firm i produktów: Firmy konkurują ze wszystkimi producentami na świecie z powodu deregulacji i łatwego dostępu do różnych rynków na świecie. To zmusza nas do bycia bardziej konkurencyjnymi, ponieważ konkurujemy z wszelkiego rodzaju firmami.
 • Konsumenci są bardziej wymagający: dzięki usprawnieniom zaobserwowanym w procesach komunikacyjnych konsumenci są lepiej poinformowani, a to sprawia, że ​​domagają się coraz większej wartości dodanej w dostarczaniu propozycji rynkowych.
 • Mniejsza marża zysku: im większa konkurencja, tym bardziej zmniejsza się różnica między kosztami produkcji a ceną sprzedaży produktu. Aby firmy mogły zmniejszyć swoją marżę zysku.
 • Trwała innowacja : Innowacyjność jest priorytetowym wymogiem na obecnych rynkach, ponieważ firma, która nie wprowadza innowacji, znika z rynku. Twoje produkty szybko stają się przestarzałe w obliczu ulepszeń o wartości dodanej wprowadzanych przez konkurencję.

Wreszcie możemy powiedzieć, że firmy musiały dostosować się do procesu globalizacji. Musiały się radykalnie zmienić, ponieważ rynki światowe stają się coraz bardziej wolne, otwarte i zglobalizowane. Muszą nauczyć się być konkurencyjnymi, ponieważ gospodarka jest coraz bardziej zintegrowana, a to oznacza, że ​​w procesach produkcyjnych i marketingowych obowiązują zglobalizowane standardy.

Na globalnym rynku wszystkie firmy mogą uzyskać dostęp do technologii, kapitału, siły roboczej i klientów z dowolnego miejsca na świecie z niewielkimi lub żadnymi ograniczeniami.

Aby poradzić sobie z globalnym środowiskiem i rosnącą globalną konkurencją, firmy muszą zwiększyć swoją zdolność do adaptacji i innowacji; jak również muszą poprawić swoje procesy produkcyjne, aby osiągnąć procesy produkcyjne przy niskich kosztach.

Krytyka globalizacji

Najwięksi krytycy zapewniają, że zjawisko to sprzyja większej nierówności w obrębie każdego narodu i między różnymi krajami, podważając szczególną tożsamość każdego narodu. Inne argumenty o nie mniejszej wadze utrzymują, że globalny proces sprzyja prywatyzacji, zwiększa konkurencję i nadmiernie wykorzystuje środowisko.

Mówiąc dokładniej, MFW zapewnia, że ​​kraje, które zintegrowały się z gospodarką światową, odnotowały szybszy wzrost monetarny i zdołały zmniejszyć ubóstwo. W rzeczywistości organizacja finansowa utrzymuje, że większość krajów Azji Wschodniej, które 40 lat temu należały do ​​najbiedniejszych na świecie, stała się krajami zamożnymi dzięki zastosowaniu polityki otwarcia na zewnątrz. Ponadto wraz z poprawą warunków życia poczynili postępy w procesie demokratycznym i pod względem gospodarczym poczynili postępy w takich kwestiach, jak środowisko i warunki pracy.

Jednak, według Funduszu Walutowego, „możliwości oferowane przez globalizację mają jako przeciwieństwo ryzyko zmienności przepływów kapitałowych i możliwość pogorszenia się sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej; Aby wszystkie kraje mogły czerpać korzyści z globalizacji, społeczność międzynarodowa powinna dążyć do pomocy najbiedniejszym krajom w integracji z gospodarką światową, wspierając reformy wzmacniające globalny system finansowy w celu osiągnięcia szybszego wzrostu i zapewnienia niższych dochodów.

Ze swojej strony, działacze antyglobalistyczni domagają się bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, kontroli nieograniczonej władzy międzynarodowych korporacji, demokratyzacji globalnych instytucji gospodarczych i bardziej sprawiedliwego podziału bogactwa; W rzeczywistości umorzenie długu zagranicznego jest jednym z żądań tego ruchu i dlatego obwiniają Bank Światowy i MFW za przytłaczającą sytuację, w której znajduje się większość biednych krajów, niezdolnych do radzenia sobie z kryzysem. dług, który w wielu przypadkach przekracza jego PKB (Produkt Krajowy Brutto).

Przykłady globalizacji

Dziś łatwo jest znaleźć przypadki globalizacji w naszym codziennym życiu. Proponujemy następujące przykłady:

 • Karmienie. Jedzenie to jeden z aspektów, który stał się bardziej globalny. Możemy kupić hamburgera lub pizzę do jedzenia w dowolnym miejscu na świecie bez konieczności przebywania w kraju, który wyprodukował tę żywność.
 • Treści audiowizualne. Platformy streamingowe umożliwiają słuchanie utworów dowolnego artysty na świecie lub oglądanie serialu wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych z dowolnego miejsca.
 • Nauka nowych języków. Jest to jeden z najbardziej reprezentatywnych przykładów tego procesu. Nauka nowych języków wiąże się z coraz bardziej zglobalizowanym światem, w którym wymagana jest możliwość komunikowania się z każdym na świecie.