Eurostat

Eurostat jest systemem statystycznym Unii Europejskiej odpowiedzialnym za zestawianie pomiarów dużej liczby zmiennych ekonomicznych z różnych urzędów statystycznych krajów członkowskich. W ten sposób są one zintegrowane w jedną wspólną bazę danych.

Eurostat

Eurostat, najpowszechniejsza nazwa Europejskiego Urzędu Statystycznego, to organ należący do Komisji Europejskiej odpowiedzialny za centralizację i zarządzanie danymi statystycznymi dla Unii Europejskiej. Jej ewolucja szła ręka w rękę z ewolucją obecnej Unii od jej powstania w ubiegłym stuleciu.

Ta instytucja z siedzibą w Luksemburgu jest z kolei przydatna w zapewnianiu spójności i spójności metodologii statystycznej stosowanej przez kraje członkowskie Unii. Tym samym Eurostat stał się w ostatnich dziesięcioleciach ważnym narzędziem wspólnotowym, jeśli chodzi o dostarczanie europejskich statystyk różnych kategorii.

Jakie rodzaje danych oferuje Eurostat?

Dane zebrane przez Eurostat są odpowiedzią na potrzebę posiadania przez władze europejskie elementów porównań liczbowych między różnymi regionami. Główne tematy pomiarowe to:

 • Statystyka ogólna i regionalna .
 • Gospodarka i finanse .
 • Ludność i warunki społeczne .
 • Przemysł, handel i usługi .
 • Rolnictwo i rybołówstwo .
 • Handel zagraniczny .
 • Transport
 • Środowisko i energia .

Jak działa Eurostat

Podstawowe funkcjonowanie Eurostatu charakteryzuje integracja różnych instytucji statystycznych lub urzędów państw członkowskich Wspólnoty. Konglomerat ten stanowi podstawę Europejskiego Systemu Statystycznego (SEE), który gwarantuje spójność wspólnej metodologii uzyskiwanych danych.

Schemat organizacyjny kierownictwa Eurostatu oparty jest na liście siedmiu adresów w zależności od działalności lub zakresu pracy.

Schemat organizacyjny Eurostatu Głównymi tematami, którym poświęcono światło statystyczne w tym opracowaniu, byłyby zachowania wskaźników cen, wskaźniki wzrostu gospodarczego, ewolucja stopy bezrobocia w różnych krajach Unii Europejskiej i wiele innych.

Zgromadzone bazy danych są bezpłatne, publiczne i swobodnie dostępne na różne sposoby. Na przykład poprzez regularnie pisane publikacje w formie planów, raportów rocznych lub innych zasobów elektronicznych.

Główne funkcje Eurostatu

Instytucja ta jest odpowiedzialna za kompilację i strukturyzację bardzo różnych typów danych w różnych pomiarach przeprowadzanych w krajach członkowskich. W ten sposób zarówno te terytoria, jak i organy zarządzające wspólnotami opierają swoją politykę gospodarczą na tych informacjach. W ten sposób dba o:

 • Ustanowienie wspólnych ram statystycznych dla wszystkich członków Unii Europejskiej: Eurostat odpowiada za oferowanie ram statystycznych dla wszystkich członków. Ponadto czyni to również dla głównych instytucji na szczeblu wspólnotowym, zwłaszcza Komisji Europejskiej.
 • Oferuj te bazy danych w sposób publiczny i przejrzysty: Jedną z misji Eurostatu jest oferowanie publicznej i wiarygodnej bazy danych. Nie tylko do instytucji, ale do każdego typu użytkownika.
 • Baza danych Europejskiego Banku Centralnego (EBC): Aby podejmować prawidłowe decyzje w zakresie polityki pieniężnej, potrzebujesz danych. EBC opiera się na danych Eurostatu, aby dowiedzieć się, gdzie powinien kierować politykę pieniężną. To znaczy, czy powinna prowadzić ekspansywną politykę pieniężną lub restrykcyjną politykę pieniężną.
 • Porównaj regiony lub kraje: Pochodzi z pierwszej funkcji, służy do porównywania różnych gospodarek. Innymi słowy, oferowanie wspólnych ram statystycznych pozwala na porównywanie wskaźników ekonomicznych różnych krajów z dużo większą wiarygodnością.