Euroobligacja

Definicja euroobligacji opiera się na dwóch perspektywach. Z jednej strony euroobligacje to międzynarodowe publiczne papiery dłużne emitowane w walucie innej niż waluta kraju, w którym są one przedmiotem obrotu, niepodlegające jurysdykcji żadnego konkretnego kraju i których udziały są netto, ponieważ są zwolnione z podatku i podatek u źródła.

Euroobligacja

Euroobligacje dotyczą emisji poza granicami kraju pochodzenia, ale nie oznacza to, że obligacja została wyemitowana w Europie lub że są denominowane w euro. Nie mylić z obligacjami zagranicznymi.

Przykłady euroobligacji:

 • Obligacje wyemitowane przez chińską firmę, denominowane w jenach i będące przedmiotem obrotu poza Japonią.
 • Obligacje emitowane przez Niemcy, denominowane w dolarach amerykańskich i będące przedmiotem obrotu poza Stanami Zjednoczonymi.
Euroobligacje

Charakterystyka euroobligacji

Główne cechy euroobligacji to:

 • Są to instrumenty bardzo elastyczne, ponieważ dają emitentom możliwość wyboru kraju emisji w oparciu o kontekst regulacyjny, stopy procentowe i głębokość rynku.
 • Są to bardzo płynne instrumenty, można je łatwo kupić i sprzedać.
 • Jej emitenci są zróżnicowani: firmy międzynarodowe, suwerenne rządy i podmioty ponadnarodowe.
 • Są bardzo atrakcyjne dla firm z krajów, w których brakuje dużego rynku kapitałowego, choć wiążą się również z ryzykiem kursowym.
 • Rośnie odsetek emisji pochodzących z rynków wschodzących.

Relacje euroobligacji z Europą

Z drugiej strony, druga perspektywa euroobligacji polega na tym, że są one również teoretyczną propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą emisji długu publicznego uwspólnionego lub uspołecznionego przez wszystkie kraje należące do strefy euro lub przez którąkolwiek z jej instytucji. Jak można było przewidzieć, kwestie te miałyby być dokonywane za pośrednictwem EBC.

Istnieje jednak kilka powodów, które uniemożliwiają postęp w kierunku konsensusu niezbędnego do jego ostatecznej instrumentalizacji.

Przyczyny sprzyjające tworzeniu euroobligacji

Kryzys zadłużenia, który dotknął kryzys finansowy z 2007 roku, był pożywką dla tego podejścia. Kraje peryferyjne Europy południowej straciły zaufanie wierzycieli w związku z poważną sytuacją gospodarczą, przez którą przechodziły i zostały zmuszone do oferowania swoich obligacji długu publicznego po bardzo wysokim oprocentowaniu.

W ramach solidarności Komisja Europejska zaproponowała w 2011 r. pomoc w obniżeniu kosztów finansowania tych krajów poprzez wspólne emisje długu gwarantowane przez całą strefę euro, oferując większe bezpieczeństwo inwestorom niż niezależne emisje krajowe.

Zalety i kraje korzystające

Wielkimi beneficjentami byłyby Włochy, Hiszpania, Portugalia, a zwłaszcza Grecja. Wspólna emisja zapewniłaby im następujące korzyści:

 • Obniż swoje zadłużenie w porównaniu do poszczególnych spraw.
 • Miej dorozumiane poparcie dla bardzo wypłacalnych krajów, takich jak Niemcy czy Austria.
 • Aby złagodzić ogromne różnice w finansowaniu między krajami tworzącymi strefę euro.
 • Zapewniają większą stabilność wspólnej walucie, zastępując pakiety ratunkowe i duże nierównowagi strukturalne niektórych członków – stąd nazywane są również „europejskimi obligacjami stabilności”.

Ponadto strefa euro zostałaby wzmocniona dzięki postępom w integracji gospodarczej.

Wady i poszkodowane kraje

Jednak byłyby również dotknięte kraje, takie jak między innymi Niemcy, Austria, Holandia i Finlandia.

Państwa Europy Północnej i Środkowej, które zaczynały od zdrowszych gospodarek, sprzeciwiły się propozycji podziału ryzyka i nie widziały na dobre konieczności finansowania zadłużenia krajów o silnej nierównowadze. Przyjęcie propozycji oznaczałoby dla nich:

 • Wzajemne ryzyko krajów południowych: w przypadku bankructwa któregokolwiek kraju, pozostałe kraje musiałyby wziąć odpowiedzialność za wyemitowane przez ten kraj euroobligacje i zwrócić pieniądze inwestorom zgodnie z ustalonym terminem i warunkami oprocentowania .
 • Konieczność przejęcia części dodatkowych kosztów, których rynek zażądał od krajów południowych za emisję długu, odzwierciedloną w ich premii za ryzyko (różnica między oprocentowaniem długu jednego państwa a innego państwa referencyjnego).
 • Zawężenie rozrzutu premii za ryzyko między krajami centralnymi i północnymi oraz peryferyjnymi na niekorzyść tych pierwszych, za co uległby on zwiększeniu.