Euratom

Euratom to europejski organ publiczny, który odpowiada za koordynację programów badawczych w dziedzinie energii jądrowej.

Euratom

Koncentrując się zwłaszcza na energii jądrowej, Euratom podnosi różne strategie eksploatacji energii i badań nad tego rodzaju źródłami energii.

Ta europejska organizacja ma na celu zarządzanie i wsparcie prawne działań energetycznych w Europie. Jednak od samego początku ukierunkowana jest przede wszystkim na dziedzinę energii nieodnawialnych.

Pod względem znaczenia kontynentalnego Euratom był jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń od czasu traktatów rzymskich.

W tym sensie utworzenie CECA można uznać za wyraźny poprzednik.

Pochodzenie, historia i znaczenie Euratomu

Choć nie zależy bezpośrednio od Unii Europejskiej, ma tych samych członków i podlega tym samym instytucjom, co UE.

Założona w wyniku ogłoszenia traktatu w 1957 r. Europejska Wspólnota Energii Atomowej przyczyniła się do promowania stosunków między różnymi terytoriami europejskimi.

Wraz z powstaniem innych podobnych i współczesnych wielonarodowych organizacji, narodziny Euratomu oznaczały spójność strategii nuklearnych w krajach Starego Kontynentu.

Wraz z postępującą konsolidacją Unii Europejskiej zdusił instytucjonalnie niestabilność społeczno-polityczną, jaka istniała w środku zimnej wojny.

Odpowiedzialność instytucjonalna Euratomu

Główne cechy tej organizacji obejmują następujące punkty, aby podkreślić:

  • Wspólnotowe zarządzanie energią jądrową : Wraz z Komisją Europejską i Wspólnym Centrum Badawczym zajmuje się takim rozwojem i monitorowaniem energii.
  • Specyficzne programowanie i spójność europejska : Zgodnie z poprzednim punktem, instytucja ta jest odpowiedzialna za monitorowanie kontroli odpadów z produkcji jądrowej, a także niezbędnych czynników bezpieczeństwa w tym przemyśle.
  • Struktura i konkretne ramy prawne : Każde działanie Euratomu ma wsparcie prawne ze sfery prawnej Wspólnoty.

Wszystko to zaowocowało, od jej narodzin, stworzeniem i udoskonaleniem wspólnego rynku, z bardzo wyraźną specjalizacją w energetyce jądrowej.

Doprowadziło to do konieczności rozwoju handlu komponentami jądrowymi między państwami członkowskimi. Kolejnym krokiem byłyby wspólne badania na rzecz rozwoju tej energetyki.

Trasy robocze Euratomu

Po jego utworzeniu i do dziś Euratom stał się głównym odpowiedzialnym za kompetencje energetyczne w Europie.

Z tego powodu promocja przemysłu jądrowego po zakończeniu II wojny światowej iw procesie wzrostu gospodarczego była jedną z podstaw budowanych od początku.

Tak więc ogólna działalność Euratomu przebiega dwiema głównymi drogami:

  • Praca dokumentacyjna i dyscyplina badawcza : W dziedzinach takich jak energia jądrowa (uzyskiwanie energii zarówno poprzez rozszczepienie, jak i syntezę jądrową) oraz odpowiedzialność produkcyjna za powodowaną radioaktywność.
  • Konwergentne działania instytucjonalne : instytucja ta współpracuje z innymi organami rządowymi na poziomie europejskim w ramach wspólnych modeli interwencji. To dzięki wspólnym strategiom z Unią Europejską.