Demokracja

Demokracja to model rządu, w którym władza decyzyjna w sprawach gospodarczych, politycznych i społecznych spoczywa na ludności. Wykorzystuje to uprawnienie do wybierania swoich przedstawicieli i tworzenia instytucji.

Demokracja

W demokracji kierunek, jaki obiera dane terytorium lub kraj, ustalany jest za pomocą większości społecznych istniejących wśród tworzącej je ludności.

Wspomniane popularne reprezentacje mogą powstawać w wyniku wyborów i głosowania na różne sposoby. To w drodze wyborów terytorialnych i krajowych do wyboru parlamentów lub wykorzystania referendum w określonej sprawie.

Zwykle rozróżnia się demokrację bezpośrednią (poprzez konsultacje lub referenda przeprowadza się wybory) lub pośrednią i reprezentatywną (głosowanie publiczne lub konsultacje są wykorzystywane do wyboru przedstawicieli publicznych, którzy od teraz będą odpowiadać za zadania państwa). administracja i rząd).

Poprzez demokratyczne modele państwa możliwe jest zapewnienie współistnienia różnych grup społecznych w tym samym kraju, zbieranie ich różnic w sposób społeczno-polityczny oraz obronę ich interesów w formie ustawodawstwa, np. konstytucji.

Geneza i historia demokracji

Geneza i historia demokracji znajduje się w starożytnej Grecji, a konkretnie w Atenach. Był to jednak system bardzo odmienny od obecnego, ponieważ w decyzjach brali udział tylko wolni mężczyźni, którzy nie byli obcokrajowcami. Tylko ci byli uważani za obywateli, z wyłączeniem kobiet, niewolników i tych, którzy nie byli Ateńczykami.

Demokracja ateńska powstała w VI wieku p.n.e. Charakteryzował się także bezpośrednim udziałem obywateli poprzez zgromadzenie, z którego podejmowano decyzje. Innymi słowy, nie był to system przedstawicielski, taki jak ten, który mamy teraz w parlamentach.

Modele rządów w demokracji przeszły ewolucję do tego stopnia, że ​​rozwinęła się koncepcja obywatelstwa, a totalitaryzmy na mapie globalnej stopniowo zanikały.

Powyższe można zaobserwować w sposób, w jaki demokratyczne spektrum stopniowo włączało nowe jądra społeczne. To, od koncepcji potężnych obywateli i właścicieli ziemskich do koncepcji nowej burżuazji, rozszerzało zakres dochodów niezbędnych do głosowania w miarę postępu historii i ich społeczeństw.

Trzeba podkreślić, że kolejnym punktem zwrotnym w historii demokracji były rewolucje, które miały miejsce w Europie w XVIII wieku. Spowodowało to upadek reżimów absolutystycznych, które koncentrowały władzę w postaci monarchy. Być może najbardziej znanym odniesieniem jest rewolucja francuska z 1789 r., ale jest też poprzednik rewolucji angielskiej z XVII wieku, która spowodowała ograniczenie władzy króla.

Demokracja we współczesnym kontekście

Pojawienie się suwerenności narodowych i ludowych popchnęło, po oświeceniu w XVIII wieku, do ekspansji i pogłębienia demokracji w większości społeczeństw, zwłaszcza na Zachodzie.

Musimy pamiętać, że ilustracja była ruchem intelektualnym opartym na rozsądku, w którym zaczęto kwestionować wcześniej ustalone paradygmaty. W ten sposób pojawiły się idee, które były wówczas rewolucyjne, takie jak to, że nie powinno być ludzi, którzy przez dziedziczenie mają prawo przewodzić narodowi.

Od ostatnich dziesięcioleci, wraz z rozpoczynającą się wiodącą rolą kobiet w konfiguracji nowoczesnych społeczeństw i ich demokracji, osiągnięto powszechne prawo wyborcze.

W tym sensie demokracja jest z założenia przeciwstawiana modelom totalitarnym, takim jak dyktatury faszystowskie czy komunistyczne, a także innym absolutnym formom władzy, takim jak autokracja.

Musimy jednak wziąć pod uwagę, że demokracje mogą stawić czoła zagrożeniom, takim jak populizm. Tak więc mogą istnieć przywódcy, którzy przychodzą do rządu w wyborach, ale potem podejmują działania mające na celu utrwalenie się u władzy przy wsparciu ludzi i/lub poprzez machinę, która pozwala im kontrolować demokratyczne instytucje i wszystkie uprawnienia państwa. .

Charakterystyka demokracji

Cechy i zasady demokracji są następujące:

 • Istnieje konstytucja, która określa prawa i obowiązki obywateli, a także sposób funkcjonowania władzy państwowej.
 • Podział władz, w przeciwieństwie do absolutyzmu, który skupia wszystkie władze w monarchii.
 • Wszyscy obywatele mają prawo do głosowania i głosowania bezpośrednio na swoich przywódców lub przedstawicieli, którzy ich wybiorą. Wybory, w szczególności premiera, mogą odbywać się bezpośrednio lub pośrednio przez przedstawicieli.
 • Prawo wyborcze jest powszechne, nie ogranicza się już tylko do mężczyzn lub pewnej uprzywilejowanej mniejszości, wystarczy wiek pełnoletności.
 • Obecność różnych partii politycznych, które rywalizują o reprezentację w Parlamencie, a także będą rywalizować o to, kto będzie kierował władzą wykonawczą. Innymi słowy, istnieje pluralizm polityczny.
 • Zmiana w rządzie, aby pojedynczy prezydent lub partia polityczna nie pozostawały u władzy w nieskończoność.
 • Kompetencje państwa (legislacyjna, wykonawcza i sądownicza) są nie tylko odrębne, ale i niezależne, a jedna działa jako przeciwwaga dla drugiej.
 • Wolność wyrażania obywatelstwa i wolność prasy.
 • Ochrona praw człowieka.

Rodzaje demokracji

Główne typy demokracji to:

 • Demokracja bezpośrednia: jest to system polityczny, w którym decyzje podejmowane są przez obywateli poprzez głosowanie w zgromadzeniu. Była stosowana w starożytnej Grecji, ale dziś byłaby niewykonalna, ponieważ wszyscy obywatele narodu musieliby się zebrać, aby głosować za każdym z praw, które będą nimi rządzić,
 • Demokracja pośrednia lub przedstawicielska: ludzie wybierają swoich przedstawicieli w wyborach i to oni podejmują decyzje.
 • Demokracja półbezpośrednia: łączy dwa poprzednie systemy, ponieważ chociaż ludzie wybierają swoich przedstawicieli, mają prawo decydować w pewnych sprawach. To poprzez mechanizmy takie jak referendum czy plebiscyt.
 • Demokracja parlamentarna: obywatele wybierają swoich przedstawicieli we Władzy Ustawodawczej i to oni wyznaczają szefa rządu. Oznacza to, że w przeciwieństwie do demokracji pośredniej ludzie rezygnują z prawa wyboru, kto będzie kierował władzą wykonawczą.
 • Demokracja częściowa: chociaż może istnieć wolność słowa i wyborów, obywatele mają ograniczony dostęp do informacji o działaniach swoich przywódców.
 • Demokracja liberalna: Ta kategoria zwykle należy do każdej demokracji, w której istnieje konstytucja i przestrzegane są prawa i wolności obywateli. Ponadto gwarantowana jest zmiana mocy.

Zalety i wady demokracji

Wśród zalet demokracji możemy wyróżnić:

 • Posłuchajmy głosu wszystkich obywateli. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji, albo bezpośrednio, na przykład w referendum, albo pośrednio, głosując na swoich przedstawicieli w Legislacyjnym, na przykład.
 • Mniejszości mogą uzyskać reprezentację i ochronę.
 • Dozwolona jest publiczna debata na tematy interesujące kraj.
 • Istnieje równowaga między różnymi uprawnieniami państwa, co zapobiega koncentracji atrybucji w jednej osobie lub partii politycznej.
 • Pozwala obywatelom wyrazić swój sprzeciw wobec opinii ich przywódców.

Podobnie demokracja ma pewne wady:

 • Mała szybkość w podejmowaniu niektórych decyzji, jeśli obywatele lub ich przedstawiciele nie mogą dojść do porozumienia.
 • W pewnych okolicznościach większość może narzucać swoje opinie, pozostawiając na boku mniejszości.
 • Najlepsi obywatele nie zawsze są wybierani na władców.
 • Konkurencje polityczne mogą generować polaryzację, co oznacza, że ​​ludzie będą skłaniać się do popierania przeciwnych stron. I to pomimo tego, że można założyć, że większość ludzi nie zajmuje skrajnych stanowisk.
 • Grupy władzy, a w szczególności niektórzy ludzie, mogą wykorzystywać politykę dla własnych korzyści. Innymi słowy, można wygenerować korupcję.

Przykłady demokracji

Wymieniliśmy kilka przykładów demokracji, jak w starożytnej Grecji. Innym przykładem mogą być Stany Zjednoczone, które nie wybierają bezpośrednio prezydenta, ale Parlament.

Podobnie mamy kraje, w których istnieje monarchia, ale nie sprawuje ona skutecznej władzy. W ten sposób obywatele demokratycznie wybierają parlament, który z kolei mianuje szefa rządu. Przykład: Wielka Brytania.