Bank centralny

Bank centralny to podmiot, który ma monopol na produkcję i dystrybucję oficjalnych pieniędzy w kraju lub bloku krajów. Z kolei to instytucja dyktuje politykę pieniężną, aby regulować podaż pieniądza w gospodarce.

Bank centralny

Innymi słowy, bank centralny emituje banknoty i monety, które następnie trafiają do konsumentów. Ponadto wykorzystuje różne instrumenty (które wyjaśnimy później) do kontrolowania ilości pieniędzy, które krążą na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, bank centralny jest instytucją finansową odpowiedzialną za nadzór i kontrolę funkcjonowania systemu finansowego. A dokładniej, ureguluj ilość pieniędzy znajdujących się w obiegu.

Charakterystyka banku centralnego

Główne cechy banku centralnego to:

 • Jest podmiotem niezależnym od władzy politycznej. Z tego powodu jego decyzje nie zależą bezpośrednio od ówczesnego rządu, ale od rady dyrektorów. Organ ten jest jednak czasem powoływany przez inną instytucję, taką jak parlament, więc zawsze istnieje możliwość ingerencji politycznej.
 • Przestrzegaj nakazów zawartych w jej statutach. Na przykład utrzymuj roczną inflację między 1% a 3%. Cele te są ustalane przez państwo i powinny trwać długo, nawet w przypadku zmiany władzy.
 • W ostatnim czasie odegrały kluczową rolę w radzeniu sobie z kryzysami gospodarczymi. Na przykład Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych wdrożyła ilościowy plan stymulacyjny w latach 2010-2011. Polegało to na kupowaniu obligacji rządowych za 600 miliardów dolarów w celu zasilenia systemu płynnością.

Funkcje banku centralnego

Funkcje banku centralnego można podsumować w pięciu:

1. Zajmij się kwestią pieniężną

W rzeczywistości monopol na emisję pieniądza był historycznie funkcją, która zapoczątkowała powstanie banków centralnych.

Tym samym w tej funkcji bank centralny staje się jedynym podmiotem uprawnionym do przeprowadzania emisji pieniężnej i wprowadzania do obiegu lub wycofywania pieniądza, który jest prawnym środkiem płatniczym.

2. Bankier rządowy

Z drugiej strony funkcję bankiera rządowego można podzielić na dwie podfunkcje:

do. Ogólne usługi bankowe

Z jednej strony bank centralny, jako bankier rządowy, działa jak każdy bank ze swoimi posiadaczami kont, tylko w tym przypadku jego jedynym posiadaczem konta jest rząd.

Oczywiście za tę funkcję może dokonywać inkas i wpłat odpowiadających działalności administracji publicznej, a także rozliczać rachunki państwowe.

b. Rządowy agent finansowy

Podobnie w tym podrozdziale bank centralny udziela również pożyczek rządowi, czyli generowany jest wewnętrzny dług publiczny.

Ten kredyt przyznany rządowi jest również sposobem na przeprowadzenie ekspansji monetarnej, więc może mieć również wpływ inflacyjny.

3. Pożyczkodawca ostatniej instancji

Jeśli chodzi o funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji, ma to miejsce, gdy banki komercyjne mają problemy z płynnością, wtedy zwracają się do banku centralnego jako ostatniej opcji pożyczenia im niezbędnych środków, aby rozwiązać ich problemy finansowe.

4. Przechowywanie rezerw cząstkowych i izba rozliczeniowa

W przypadku izby rozliczeniowej jest to funkcja polegająca na rozliczaniu rachunków międzybankowych pomiędzy wszystkimi bankami komercyjnymi w systemie finansowym, za pośrednictwem banku centralnego.

Bez wątpienia bank centralny staje się bankiem banków, ponieważ rachunki międzybankowe są rozliczane pod jego nadzorem.

5. Przechowywanie rezerw walutowych

W związku z tym, przechowując rezerwy walutowe, bank centralny stara się przechowywać rezerwy walutowe w swoich skarbcach, aby osiągnąć stabilność kursu walutowego.

Ponieważ walutą jest dowolna waluta obca, która jest kupowana i sprzedawana w określonym kraju, a kurs wymiany jest ceną waluty obcej.

W ten sposób stara się utrzymać stabilny kurs.

Definicja banku centralnego

Instrumenty banku centralnego

Głównymi instrumentami banku centralnego są:

 • Referencyjna stopa procentowa: Jest to wskaźnik, który jest podstawą do ustalenia oprocentowania kredytów między bankami. To jest następnie przekazywane klientom. Jeśli więc bank centralny obniży swoją stopę referencyjną, pożyczki między instytucjami finansowymi będą tańsze, a tym samym pożyczki dla osób fizycznych również będą miały niższe oprocentowanie.
 • Stopa rezerwy : zgodnie z prawem banki muszą rezerwować rezerwę, która stanowi procent ich depozytów. Wspomniany kapitał musi być przechowywany w gotówce w skarbcach samej instytucji finansowej lub na rachunku w banku centralnym kraju.
 • Operacje otwartego rynku: władze monetarne handlują instrumentami finansowymi z bankami komercyjnymi. Kupując te papiery, oddajesz pieniądze swojemu kontrahentowi, wstrzykując płynność do systemu. Z drugiej strony, jeśli je sprzedajesz, zmniejszasz podaż pieniądza.

Bank centralny wykorzystuje wszystkie te instrumenty do prowadzenia antycyklicznej polityki pieniężnej. Jeśli wzrost gospodarczy zwolni, może np. obniżyć swoją referencyjną stopę procentową. Jak wyjaśniliśmy powyżej, sprawia to, że kredyt jest tańszy dla ludzi. W związku z tym kredyty i konsumpcja gospodarstw domowych będą rosły, podnosząc produkt krajowy brutto (PKB).

Innym sposobem realizacji antycyklicznej polityki pieniężnej jest obniżenie stopy rezerw obowiązkowych. W ten sposób banki będą miały więcej środków dostępnych do pożyczania opinii publicznej. W konsekwencji wzrośnie kredyt udzielany osobom fizycznym, a wydatki prywatne wzrosną.

Trzecią alternatywą byłoby kupowanie papierów wartościowych, takich jak transakcje repo, w ramach operacji otwartego rynku. W konsekwencji zwiększy się płynność systemu, zwiększając środki dostępne do pożyczania konsumentom.

Należy zauważyć, że w przypadku transakcji repo na koniec okresu instrumentu bank komercyjny odsprzeda papiery władzom monetarnym. W ten sposób zwraca płynność otrzymaną przez dodanie odsetek.

Powyższe może się zdarzyć na odwrót. W przypadku, gdy gospodarka rozwija się zbyt szybko, banki centralne mogą podnieść stopy procentowe lub zwiększyć rezerwę obowiązkową, aby zmniejszyć podaż pieniądza w gospodarce.

Pochodzenie banków centralnych

Pierwszym bankiem centralnym jest prawdopodobnie Bank Szwecji, założony w 1668 roku. Ale bardziej emblematyczny był Bank Anglii, założony w 1694 przez monarchę Wilhelma III w celu służenia jako wsparcie finansowe dla korony. Powstał jednak jako podmiot zarządzany prywatnie i tak pozostał do czasu jego nacjonalizacji w 1946 roku.

Należy zauważyć, że w XIX wieku zainstalowano kilka władz monetarnych. Tak jest na przykład w przypadku Banku Francji, utworzonego w 1800 roku, czy Reichsbanku Niemiec, utworzonego w 1876 roku. Ten ostatni podmiot przetrwał do jego rozwiązania w 1945 roku, czyli do zakończenia II wojny światowej.

Z drugiej strony, pierwszy bank centralny Stanów Zjednoczonych działał w latach 1791-1811, a drugi w latach 1816-1836. Oba, podobnie jak Bank Anglii, były podmiotami prywatnymi utworzonymi w celu finansowego wsparcia rządu. W ten sposób, po ponad siedemdziesięciu latach bez organu zarządzającego polityką monetarną, w 1913 roku narodziła się słynna Rezerwa Federalna.

Przykłady banków centralnych

Oto kilka przykładów banków centralnych:

 • Bank Centralny Wenezueli (BCV)
 • Bank Meksyku (Banxico)
 • Europejski Bank Centralny (EBC)
 • System Rezerwy Federalnej (FED)
 • Bank Japonii (BoJ)
 • Bank Anglii
 • Ludowy Bank Chin (BPC)