Aktywa netto

Aktywa netto to różnica między aktywami a długami, które posiada firma.

Aktywa netto

Innymi słowy, aby obliczyć aktywa netto, zrobimy tak: długi generowane przez te aktywa są odejmowane od sumy aktywów, które posiada firma.

Za pomocą aktywów netto możemy wiedzieć, jaka jest wartość aktywów wolnych od długu. Aktywa netto są, dla celów księgowych, tożsame z wartością netto. Ostatecznie aktywa netto odzwierciedlają wartość firmy.

Skład aktywów netto

Jak pisaliśmy wcześniej, aktywa netto uzyskuje się za pomocą różnicy między aktywami a długami:

  • Aktywa. Aktywa reprezentują zasoby o wartości ekonomicznej, które ktoś posiada z zamiarem wygenerowania przyszłych korzyści. W przypadku spółki iw ujęciu księgowym aktywa stanowią nabyte aktywa i prawa, dzięki którym oczekuje się, że osiągnie przyszłe korzyści. Przykładami aktywów są maszyny, pojazd, komputer, inwentarz lub gotówka.
  • Długi. Dług to zobowiązanie osoby fizycznej lub prawnej do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Z księgowego punktu widzenia długi nazywane są zobowiązaniami. Zobowiązania to długi i zobowiązania, którymi firma finansuje swoją działalność i służy spłacie swojego majątku. Przykładami zobowiązań są długi wobec podmiotów finansowych, dostawców lub administracji publicznej.

Przykład obliczenia aktywów netto

Aby lepiej zrozumieć aktywa netto, przedstawimy przykład liczbowy.

„Firma ma majątek wyceniany na 100 i długi wyceniane na 40. Jaka jest wartość jej aktywów netto?”

Aktywa netto oblicza się, odejmując aktywa netto i długi. W związku z tym:

Aktywa netto = Aktywa – Długi = 100 – 40 = 60

Zatem zgodnie z poprzednią kalkulacją powiemy, że aktywa netto wyceniane są na 60. Wniosek jaki otrzymujemy jest taki, że firma wyceniana jest na 60 jednostek ekonomicznych.

Różnica między aktywami brutto a aktywami netto

Różnica między ilością brutto a netto polega na tym, że ilość netto jest ostateczną ilością, która pozostaje po wprowadzeniu pewnej zmiany w ilości brutto.

Różnica między brutto a netto

Dla naszego celu w tym poście można użyć następującej formuły:

Aktywa netto = Aktywa brutto – Długi

W tym przypadku rabat dotyczy długów. Zatem aktywa brutto byłyby całkowitą wyceną aktywów, a aktywa netto byłyby wyceną aktywów dyskontujących długi. W przykładzie z poprzedniej sekcji, jak już obliczyliśmy, aktywa netto wyniosłyby 60, podczas gdy aktywa brutto byłyby równe sumie aktywów bez dyskonta, więc byłyby wycenione na 100.