Akcja Obywatelska

Powództwo cywilne to prawo uznawane za środek, który daje osobie dostęp do wszczęcia postępowania w sądzie cywilnym. Innymi słowy, prawo do wszczęcia, po wystąpieniu z powództwem przed sędzią tego orzeczenia jurysdykcyjnego, procesu sądowego w jurysdykcji cywilnej.

Akcja Obywatelska

Gdy osoba fizyczna lub prawna chce, aby sędzia rozwiązał konflikt, który jest objęty porządkiem cywilnym, musi wszcząć postępowanie sądowe. Aby to zrobić, musisz złożyć ten instrument zwany akcją. Jak ta akcja się urzeczywistnia? Ta sprawa zostanie wytoczona w drodze pozwu, w tej sprawie cywilnej.

Wykonywanie tego powództwa jest prawem podstawowym, które gwarantuje dostęp do sądów w jurysdykcji cywilnej. Podobnie strona, która otrzymuje pozew zawierający wniesiony przeciwko niemu pozew cywilny, może odpowiedzieć na ten pozew, po prostu się mu przeciwstawiając, lub może odpowiedzieć, wnosząc kolejne powództwo przeciwko powodowi.

Charakterystyka powództwa cywilnego

Główne cechy powództw cywilnych to:

 • Mogą je składać osoby fizyczne lub prawne.
 • Mogą je złożyć grupa osób, np. stowarzyszenie konsumenckie.
 • Po ustaleniu tej czynności, przedmiot konfliktu jest ustalony i o którym sędzia zdecyduje bez możliwości zmiany.
 • Czynność chroni prawo podmiotowe przysługujące osobie, która zgłasza tę czynność i widzi jej naruszenie.
 • Działa jako impuls proceduralny, ponieważ rozpoczyna proces sądowy.
 • Działanie to może mieć na celu jedynie ochronę praw uznanych w kodeksie cywilnym, praw obywatelskich.
 • W tym postępowaniu cywilnym można wnosić tylko te pozwy uznane za cywilne.
 • Czynności te należą do prawa prywatnego, tak jak do prawa cywilnego.

Klasyfikacja powództw cywilnych

Istnieją dwa rodzaje powództw cywilnych:

A) Osobisty: To roszczenie jest wszczynane przez konkretną osobę przeciwko innej konkretnej osobie. To działanie rodzi się z zobowiązania, które istnieje między dwojgiem ludzi.

B) Rzeczywiste: W tym przypadku roszczenie jest inicjowane przez konkretną osobę, ale nie przeciwko innej, ale ma sens w związku tej osoby z przedmiotem. To działanie rodzi się z zobowiązania, które istnieje między osobą a rzeczą. Na przykład akcja posiadania.

Rodzaje powództw cywilnych

Po przeanalizowaniu tych dwóch dużych grup klasyfikacji konieczne jest rozróżnienie poszczególnych typów powództw cywilnych:

 • Działania skazujące: Roszczenie powoda polega na tym, że pozwany musi być zmuszony do dania, zrobienia lub nierobienia czegoś. Roszczenie z tym działaniem nie jest deklaracją jakiegokolwiek prawa, ale tym, że pozwany jest do czegoś zmuszony.

Przykład: A jest właścicielem domu, ale nie jest jego właścicielem, ponieważ B bezprawnie jest jego właścicielem i nie jest jego właścicielem. A wytacza powództwo cywilne, w tym przypadku roszczenie majątkowe, aby B zrzekał się posiadania domu.

Skazanie powództwa cywilnego 11
Skazanie powództwa cywilnego 2
Skazanie powództwa cywilnego 3
 • Czynności deklaratoryjne: Roszczenie powoda polega na tym, że sędzia ogłasza stan prawny. Powód w pozwie nie zamierza do niczego zobowiązywać pozwanego. Prosi jedynie o potwierdzenie, które musi być respektowane przez osoby trzecie.

Przykład: A zawiera umowę z B, ale uważa, że ​​ta umowa jest nieważna i żąda odszkodowania od B, czemu się sprzeciwia. A wnosi ten konflikt do sądu w drodze powództwa cywilnego o nieważność umowy, jedyne, co zamierza, to stwierdzenie nieważności tej umowy, aby później wystąpić do B z tym korzystnym wyrokiem o odszkodowanie.

 • Działania konstytutywne: Roszczenie powoda polega na tym, że sytuacja prawna lub stosunek prawny został stworzony, ukonstytuowany, zmodyfikowany lub rozwiązany. Co ostatecznie skutkuje powstaniem nowej rzeczywistości prawnej.

Przykład: A żeni się z B, ale ostatecznie decydują się na rozwód. A i B wnoszą pozew o rozwód i tym samym twierdzą, że ich status prawny jako małżonków wygasł.

Konstytutywne powództwo cywilne 1
Konstytutywne powództwo cywilne 2
Konstytutywne powództwo cywilne 3
 • Czynności wykonawcze: Roszczenie powoda polega na tym, że uznany tytuł prawny lub prawo jest wykonane, staje się skuteczne.

Przykład: A ma dług u B, ale B nie płaci. A udaje się do sędziego w drodze pozasądowej egzekucji tytułu (dowodzącej uznania długu przez B), aby sąd mógł użyć swoich instrumentów i wyegzekwować dług.

Wykonalne powództwo cywilne 1
Wykonawcze powództwo cywilne 2