Administracja

Administracja to proces, który poprzez planowanie, organizację, wykonanie i kontrolę zasobów ma na celu wydajniejsze ich wykorzystanie do osiągnięcia celów instytucji

Administracja

W rzeczywistości, aby administracja mogła osiągnąć swoje cele, musi w skoordynowany sposób korzystać z posiadanych zasobów ludzkich, intelektualnych, materialnych, technologicznych i finansowych. To poszukiwanie stabilności, utrzymania i rozwoju grup społecznych lub instytucji. Kluczową osobą w administracji jest administrator.

W tym sensie zadanie administracji zakłada osiąganie celów poprzez podporządkowanie się komuś innemu, dlatego potrzebna jest relacja hierarchiczna tam, gdzie jeden pracuje pod dowództwem drugiego.

Administracja może być stosowana w instytucjach formalnych i nieformalnych, instytucje formalne to takie, które rządzą się zasadami i prawami, które są napisane tak, aby mogły funkcjonować jak przypadek państwa lub firmy.

Podobnie instytucje nieformalne mają normy, ale nie są spisane, jak to ma miejsce w przypadku rodziny, w której można również zastosować administrację, ponieważ zasoby muszą być nadal zarządzane, aby osiągnąć swoje cele.

Historia i pochodzenie administracji

Podsumowując, można powiedzieć, że początki i historia administracji sięga początków ludzkości. To wtedy, gdy ludzie musieli zorganizować się do podstawowych zadań, takich jak zbieranie żywności i budowanie domów.

W starożytności pewne zmiany w kwestiach administracyjnych można było znaleźć w Egipcie, Grecji, Rzymie, Chinach, Babilonie i Sumerii. Później, w średniowieczu, pojawiły się pewne zasługi związane ze zdecentralizowaną administracją feudalizmu, podczas gdy w epoce nowożytnej miała miejsce rewolucja przemysłowa, która odegrała ważną rolę w poszukiwaniu ulepszeń w metodach produkcji.

Wreszcie to od XX wieku administracja stała się nauką formalną, podkreślając m.in. idee fajolizmu i tayloizmu.

Znaczenie administracji

Główne korzyści lub zalety, które podkreślają znaczenie administracji, to:

1. Sprzyja ludzkiemu wysiłkowi

Pomaga zachować równowagę między skutecznością a wydajnością. Przede wszystkim zrozumienie, że efektywność to możliwość osiągania proponowanych celów, a efektywność to osiąganie celów przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów.

2. Pozwala zmierzyć wyniki instytucji

Ponadto administracja pomaga uzyskać wskaźniki wydajności i umożliwia ich ilościowy pomiar. Który zapewnia instytucjom zestaw obiektywnych i mierzalnych zmiennych, które stają się prostymi i wiarygodnymi danymi, które można wykorzystać do monitorowania wyników instytucji.

3. Generuje ważne informacje i wiedzę

Istotne informacje i wiedza są również generowane na temat prawidłowego wykorzystania zasobów ludzkich, intelektualnych, materialnych, technologicznych i finansowych instytucji, tak aby były one maksymalnie wykorzystane.

4. Zmniejsz koszty s

W konsekwencji, jeśli zasoby są wykorzystywane efektywnie, a ich wykorzystanie jest zmaksymalizowane, koszty mają tendencję do zmniejszania się, co sprzyja wydajności organizacji.

5. Umożliwia zrównoważony rozwój

Z kolei wzrost efektywności, prawidłowe osiąganie celów i celów proponowanych przez instytucję, daje im możliwość dalszego zrównoważonego rozwoju w czasie.

Dlaczego administracja jest ważna
Znaczenie administracji

Funkcje administracyjne

Najważniejsze cechy administracji to:

1. Uniwersalność

Z kolei uniwersalność wiąże się z tym, że administracja może być wykorzystywana w każdym typie instytucji czy grupy społecznej. Może to być m.in. instytucja formalna, nieformalna, prywatna, publiczna. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy chcą osiągnąć swoje cele prawidłowo, korzystając z zasobów.

2. Jest interdyscyplinarny

Ponieważ administracja może być powiązana z każdą nauką wykorzystującą metody, zasady i procesy, które sprawiają, że zasoby są wykorzystywane efektywnie.

3. Jest środkiem do celu

Wtedy administracja jest niezwykle praktyczna, co oznacza, że ​​jest instrumentem, który służy do osiągnięcia określonego celu, czyli każda organizacja, która ją stosuje, dąży do osiągnięcia własnych celów.

4. Ma hierarchię

Dlatego musi istnieć hierarchiczna jednostka, aby mogła funkcjonować, ponieważ musi istnieć szef, który dowodzi, i łańcuch podwładnych, aby powiązać wysiłki wszystkich w kierunku osiągnięcia wspólnego celu.

5. Ma doczesną jedność

Ponieważ ta cecha wskazuje, że etapy procesu administracyjnego nie są prowadzone w izolacji, ale że działają jednocześnie, ponieważ jest to proces administracyjny, jest dynamiczny.

6. Jego zastosowanie jest szerokie

Administracja może więc działać na wszystkich poziomach organizacji, w której istnieje hierarchia, dlatego stosuje ją zarówno gospodyni domowa, jak i prezes firmy, a nawet prezydent kraju.

7. Jest specyficzny

Musimy wziąć pod uwagę, że administracja jest powiązana i wspomagana przez wiele innych nauk i technik, ale nie można jej mylić z innymi dziedzinami, ponieważ ma specyficzny charakter.

8. Jest elastyczny

Okazuje się, że jego elastyczność polega na tym, że można go zastosować w każdym typie organizacji niezależnie od dziedziny, w której jest dedykowana i dostosowują się do jej potrzeb, więc nie może być sztywny.

Funkcje administracyjne
Funkcje administracyjne

Rodzaje administracji

Rodzaje administracji, w zależności od rodzaju danej organizacji, mogą być:

  • Publiczny: Odpowiada za zarządzanie instytucjami państwowymi.
  • Prywatne : jest przeznaczone do administrowania podmiotami prywatnymi, które nie są zależne od rządu.
  • Mieszany : koncentruje się na zarządzaniu instytucjami prywatnymi, które otrzymują wsparcie od państwa, lub autonomicznych organizacji, w których rząd ma pewną ingerencję.

Podobnie administracja może być sklasyfikowana według zarządzanego przedmiotu, który może być finansowy (w przypadku kapitału), komercyjny (w obszarze marketingu), procesowy, kadrowy itp.