Administracja mieszana

Administracja mieszana to taka, która odpowiada za zarządzanie zarówno kapitałem publicznym, jak i prywatnym. Obejmuje wszystkie te organizacje, które podlegają jurysdykcji sektora publicznego i prywatnego.

Administracja mieszana

Zarządzanie mieszane to powszechnie stosowany styl zarządzania. Polega na koordynowaniu i zarządzaniu w sposób wielostronny, między sektorem publicznym i prywatnym, pewnymi działaniami, które są uważane za korzystne dla społeczeństwa. Działania te realizowane są głównie w ramach polityk społecznych, które mają na celu zaspokojenie potrzeb ludności i naprawę niedoskonałości rynku, jakich doświadcza dana gospodarka.

Głównym celem administracji mieszanej jest zagwarantowanie interesu publicznego poprzez wykorzystanie sprawności i skuteczności zarządzania prywatnego. Ten rodzaj administracji może być wdrażany zarówno lokalnie, jak i za granicą.

Rola sektora publicznego w administracji mieszanej

Sektor publiczny działa w pewnych sektorach o mieszanym formacie administracji, ponieważ pozwala na korygowanie pewnych niedoskonałości rynku, które powodują obniżenie jakości życia społeczeństwa. W ten sposób państwo będzie realizowało zaplanowane plany rozwoju i postępu społecznego.

Oprócz tego sektor publiczny ma możliwość zaoferowania ludności większej liczby towarów i usług. Dzieje się tak, ponieważ nie ma obowiązku posiadania niezbędnej infrastruktury do jego produkcji.

Wreszcie, tego typu działania zachęcają do prywatnej inicjatywy i wzmacniają tkankę biznesową na danym obszarze geograficznym, co ma bardzo pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Rola sektora prywatnego w administracji mieszanej

Administracja mieszana ma pewne cechy szczególne, które czynią ją interesującą z punktu widzenia sektora prywatnego. Ta modalność zapewnia dużą liczbę klientów, ponieważ państwo oferuje swoim obywatelom towary i usługi, co pozwala zwiększyć dochody firmy.

Z drugiej strony współpraca z Administracją Publiczną pozwala organizacji na skorzystanie z pewnych korzyści skali, z których może korzystać państwo. Zgodnie z powyższym możesz również uzyskać pewne przywileje w zakresie opłat i podatków, z którymi trzeba się zmierzyć w prywatnej firmie.

Wreszcie realizacja tego typu inicjatywy pozwala zmniejszyć ryzyko związane z inwestycją. Często część kapitału pochodzi od państwa, a nawet jest przez nie gwarantowana.

Charakterystyka administracji mieszanej

Wśród wielu cech charakterystycznych tego rodzaju administracji warto podkreślić następujące:

  • Realizowane inicjatywy nastawione są na dobro społeczeństwa.
  • Zmniejsza bariery wejścia, które osoba lub firma może być zmuszona do wyprodukowania w określonym sektorze.
  • Pozwala państwu na udostępnienie towarów i usług swoim obywatelom w krótszym czasie niż administracja publiczna.
  • Własność firmy będzie częściowo publiczna i prywatna.