Wereldhandelsorganisatie (WTO)

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is een internationale organisatie waarvan het primaire doel is om de handel tussen landen zo vrij mogelijk te laten verlopen. Op deze manier bijdragen aan economische groei en wereldontwikkeling.

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

De in 1995 opgerichte organisatie is de erfgenaam van de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT in het Engels). Dit was de voorlopige handels- en tariefovereenkomst die de wereldhandel beheerste van na de Tweede Wereldoorlog tot de geboorte van de WTO. Aangezien deze voorlopige overeenkomsten geen institutioneel kader of structuur hebben, was het noodzakelijk om deze internationale organisatie op te richten.

Doelstellingen van de WTO

Zoals we al zeiden, is het belangrijkste doel van de organisatie het bevorderen van vrijhandel om de levensstandaard en het inkomen van de wereldbevolking te verhogen. Dit was ook het hoofddoel van de GATT. Er zijn echter twee nieuwe aspecten vereist in de WTO die niet in de GATT waren opgenomen, namelijk:

  • Het begrip duurzame ontwikkeling wordt geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat er optimaal gebruik moet worden gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, met behoud van het milieu.
  • Erkend wordt dat meer inspanningen nodig zijn om het aandeel van de minst ontwikkelde landen in de wereldhandel te vergroten.

Functies van de WTO

Om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, vervult de WTO de volgende functies:

  • Beheer van commerciële overeenkomsten.
  • Het fungeert als kader voor nieuwe multilaterale handelsbesprekingen tussen lidstaten.
  • Beheert het geïntegreerde geschillenbeslechtingssysteem. Met andere woorden, wanneer een regering van een lidstaat van mening is dat een regering van een andere lidstaat een overeenkomst of verbintenis die zij in het kader van de WTO was aangegaan, schendt, werkt de organisatie aan het oplossen van het handelsconflict en zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd.
  • Beheert het mechanisme voor de herziening van het handelsbeleid.
  • Werk samen met het IMF en de Wereldbank. Omdat het het einde is, de kracht om meer coherentie in het wereldwijde economische beleid te bereiken.

Leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Met ingang van november 2015 heeft de organisatie 162 leden. Bovendien, aangezien er de mogelijkheid is om geen lid te zijn, maar waarnemer van de organisatie te zijn, zijn er sinds eind 2015 22 staten met waarnemerskwaliteit.

De erkenning van de status van waarnemer houdt in dat regeringen of organisaties (bijvoorbeeld het IMF ook als waarnemer participeert in sommige WTO-organen) de beraadslagingen over onderwerpen die voor hen van belang zijn, kunnen volgen. Met andere woorden, de waarnemersregering kan vergaderingen bijwonen en bijwonen, maar heeft geen stemrecht binnen de organisatie.

In plaats daarvan hebben leden wel stemrecht. Resoluties, in geval van stemming, worden genomen met een gewone meerderheid (elk land één stem), hoewel een tweederde meerderheid vereist is voor de toelating van nieuwe leden en voor wijzigingen van de overeenkomsten.