Verschil tussen vraag en aanbod

Economen hebben het vaak voortdurend over vraag en aanbod. Deze concepten worden tot vervelens toe herhaald in elke discipline die verband houdt met economie, maar kennen we het verschil tussen vraag en aanbod?

Verschil tussen vraag en aanbod

In Economipedia, een portaal dat zich richt op de overdracht van economische kennis, kunnen we niet zonder de presentatie van een artikel over het verschil tussen deze twee bekende concepten. Twee concepten die altijd hand in hand gaan, en zelfs een theorie vormen, maar ze zijn niet hetzelfde.

Daarom biedt dit artikel een overzicht van zowel het aanbod als de vraag. Daarnaast zullen we kort ingaan op de wet van het aanbod, de wet van de vraag, de factoren die beide concepten beïnvloeden, evenals de curve waarmee beide grootheden worden weergegeven.

Dat gezegd hebbende, laten we gaan!

Het aanbod

Het aanbod is de hoeveelheid goederen en diensten die de bieders bereid zijn tegen bepaalde prijzen op de markt te koop aan te bieden. Met andere woorden, de hoeveelheid producten en diensten die op een bepaalde markt beschikbaar zijn.

Eenvoudiger is het aanbod de hoeveelheid goederen en diensten die verschillende organisaties, instellingen, mensen of bedrijven te koop willen aanbieden. Dit, in een bepaalde markt (een stad, een regio, een continent …) en tegen een bepaalde prijs, hetzij in het belang van de bieder, hetzij voor de pure bepaling van de economie.

Daarom hebben we het over de producten die te koop zijn in een specifieke markt, zoals de Spaanse of Colombiaanse, de computer- of automarkt, of de groothandels- of detailhandelsmarkt.

Welke factoren beïnvloeden het aanbod?

We moeten dus weten dat deze beschikbare producten worden gemotiveerd door een aantal factoren. Afhankelijk hiervan komt er een groter of kleiner aanbod.

Deze factoren omvatten het volgende:

  • Productiekosten : Hogere productiekosten, lager aanbod.
  • Technologie : Technologische veroudering kan onze productie verminderen, net zoals innovatie de productie kan verhogen door productiviteitsverhogingen.
  • Verwachtingen : Afhankelijk van de verwachtingen zal een bedrijf meer of minder produceren, afhankelijk van wat het verwacht te verkopen.
  • Institutioneel kader : de toegepaste wetgeving of economisch beleid heeft ook invloed op het aanbod. Een wet zou de facto het beschikbare aanbod binnen enkele uren kunnen verminderen.

De wet van levering

Zoals we het definiëren in Economipedia, weerspiegelt de wet van het aanbod de relatie tussen de hoeveelheid van een goed op de markt en de verkoopprijs ervan.

Meer specifiek bepaalt deze wet de hoeveelheid van een bepaald goed of bepaalde dienst die door producenten wordt aangeboden, rekening houdend met hun tarief. Gewoonlijk zal de relatie tussen deze hoeveelheid en de prijsvariabele direct of positief zijn, in strijd met de wet van de vraag.

Aanbodcurve

De aanbodcurve is een grafische weergave van de relatie tussen de hoeveelheid goed die producenten bereid zijn aan te bieden en de prijs ervan op de markt.

Hier zien we er een:

Aanbodcurve

De eis

De vraag is het verzoek om iets te verwerven. In de economie is de vraag de totale hoeveelheid van een goed of dienst die mensen willen kopen. Met andere woorden, de hoeveelheid producten en diensten die u in een bepaalde markt wilt kopen.

Om ter zake te komen: vraag is de bedoeling van de verschillende economische agenten in een bepaalde economie om te kopen, en dit op een bepaalde markt.

Dus, net als bij het aanbod, een markt die de Poolse of Belgische markt kan zijn, of de markt voor televisies en computers.

Welke factoren beïnvloeden de vraag?

Net als bij het aanbod moeten we weten dat de vraag ook wordt bepaald door een reeks factoren. Afhankelijk hiervan zal er meer of minder vraag zijn.

Deze factoren omvatten het volgende:

  • Prijs: hoe hoger de prijs, hoe lager de vraag.
  • Aanbod: Hoe lager het aanbod en hoe hoger de vraag, hoe hoger de prijs. Hoe hoger het aanbod en hoe lager de vraag, hoe lager de prijs.
  • Plaats: Er is altijd een transportkost die kan worden toegeschreven aan de verkoopprijs van dat product en die recht evenredig is met de gebruikte vorm of wijze van transport. Het is bijvoorbeeld goedkoper om producten verpakt in dozen te vervoeren dan om diepgevroren vis op zee te vervoeren, waar de kosten hoog zijn.
  • De draagkracht van de eiser: hoe groter de draagkracht of koopkracht, hoe groter de vraag.
  • Wensen en behoeften: zowel basis als secundair. Stel dat we een dringende behoefte hebben om een ​​product te kopen in een geografisch gebied waar het niet op de markt wordt gebracht. Wij, als eisers, zullen er een hogere prijs voor bieden.

De wet van de vraag

De wet van de vraag weerspiegelt de relatie tussen de vraag naar een goed op de markt en de aangeboden hoeveelheid op basis van de vastgestelde prijs.

Hun onderzoek maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier de hoeveelheden producten af ​​te leiden die op een markt op verschillende prijsniveaus voor consumenten toegankelijk zijn.

Normaal gesproken is deze relatie tussen prijs en hoeveelheid omgekeerd evenredig.

Vraagcurve

De vraagcurve is de grafische weergave van de relatie tussen de prijs van een bepaald goed of bepaalde dienst en de hoeveelheid vraag die door consumenten wordt gemotiveerd.

De vraagcurve is erg handig om het effect van prijzen te bestuderen. Het wordt weergegeven aan de hand van een grafiek waarin de relatie tussen het niveau van de vraag en de prijzen wordt verzameld, die afneemt vanwege de omgekeerde relatie.

Hier zien we een vraagcurve:

Vraagcurve