Verschil tussen objectief en subjectief recht

Het objectieve recht verwijst naar de rechtsnormen in het algemeen en het subjectieve recht is de macht die burgers hebben als houders van de door het objectieve recht verleende rechten om deze rechten uit te oefenen ter bevrediging van hun eigen belangen.

Verschil tussen objectief en subjectief recht

Het recht bestaat uit objectief recht en subjectief recht. Deze concepten staan ​​niet tegenover elkaar, maar vullen elkaar aan om het rechtssysteem van een staat te creëren. Er is geen mogelijkheid dat er een objectief recht bestaat dat geen rechten verleent, noch een subjectief recht dat niet afhankelijk is van een regeling. Ze hebben elkaar nodig.

Terwijl objectief recht verwijst naar de normen en regels die het dagelijks leven van mensen reguleren, verwijst subjectief recht naar de bevoegdheden die voor burgers ontstaan ​​om de rechten uit te oefenen die in het objectieve recht zijn vervat.

Zo is bijvoorbeeld het subjectieve recht een beslissingsrecht van het volk om met het recht door te gaan. Maar wil de persoon de mogelijkheid hebben om te beslissen over het recht of het juridische goed waarvan hij de houder is, dan moet het objectieve recht de wettigheid van die mogelijkheid om met het recht te handelen hebben geregeld.

Voorbeeld

Laten we enkele voorbeelden bekijken om dit verschil beter te begrijpen:

Eigendomsrechten, dat wil zeggen het recht op een huis, is een subjectief recht. De eigenaar van dit recht kan handelen om zijn belangen te behartigen door middel van dit eigendomsrecht, het te verkopen, te wijzigen, enz. Maar de beperkingen van dit subjectieve recht worden gevonden in een wetgevende code die objectief recht is.

Dit subjectieve recht -> Eigendomsrecht is dus opgenomen in een objectief recht -> Burgerlijk Wetboek.

Het recht op vrijheid van meningsuiting is een ander subjectief recht dat de houder van dit recht naar eigen inzicht kan gebruiken binnen de gestelde grenzen en waar worden die grenzen gesteld? In het objectieve recht.

Daarom is dit subjectieve recht -> Recht op vrijheid van meningsuiting vervat in een objectief recht -> Grondwet.

Het recht op hulpbronnen zijn subjectieve rechten. Een persoon kan beroep aantekenen tegen die bestuursrechtelijke of rechterlijke beslissingen, zolang dit in een verordening is voorzien. Dat wil zeggen, in het objectieve recht de mogelijkheid van beroep.

Daarom is dit subjectieve recht -> Recht op beroep vervat in een objectief recht -> Procedureregels.

Het recht van mensen om te trouwen is een subjectief recht. We kunnen ervoor kiezen om te trouwen of niet (het is niet verplicht, maar het is een bevoegdheid of faculteit). Als u er nu voor kiest om te trouwen, moet u de regels volgen die zijn vastgelegd in de objectieve wet (burgerlijk wetboek). Respecteer bijvoorbeeld het aantal getuigen voor de geldigheid ervan, wees van de juiste leeftijd, enz.

Verschil tussen objectief en subjectief recht

In deze tabel zien we de belangrijkste verschillen:

pp 11