Project management

Projectmanagement is de methode waarmee het mogelijk is om de middelen die beschikbaar zijn voor een bepaald project efficiënt te gebruiken.

Project management

Door middel van projectadministratie is het mogelijk om het beheer van de in het project gebruikte middelen efficiënter te maken. Met andere woorden, het gaat om het ontwerpen van optimale administratieve methodieken.

De door de administratie gestelde efficiëntiedoelstelling wordt nagestreefd door het opstellen en uitvoeren van plannen of strategieën. Allemaal moeten ze tegelijkertijd generieke doelen nastreven, zoals een hogere productiviteit, kostenbeheersing of een bepaald niveau van efficiëntie.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het bestuur is om te voldoen aan wat met het management is afgesproken. Hierdoor is het maken van rapportages, zoals bedrijfsplannen of beheerplannen, gebruikelijk.

Fasen van projectmanagement

Conceptueel omvat de administratie verschillende fasen. Op deze manier kunnen we de administratie van een bepaald project zien als het compendium van de volgende elementen:

  • Planning.
  • Organisatie.
  • Uitvoering of beheer.
  • Controle.

Het is dus mogelijk om de reikwijdte van het projectbeheer af te bakenen, en zo de te volgen doelstellingen en de middelen die moeten worden gebruikt voor de verwezenlijking ervan te markeren.

Op een meer praktisch niveau gaat projectmanagement uit van het bereiken van verschillende principes, waaronder we de volgende benadrukken:

  • Definitie van doelstellingen : De doelstellingen die moeten worden nagestreefd bij de uitvoering van het project. Dat wil zeggen, de geplande doelen.
  • Organigramontwerp en procestoewijzing : Het is belangrijk om de structuur van de organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden onder haar leden te definiëren.
  • Inventarisatie van middelen : De lijst van middelen die beschikbaar zijn voor het nastreven van de doelstellingen moet worden gespecificeerd.
  • Sjabloonconfiguratie : De juiste selectie van professionals waarop wordt gerekend om het project uit te voeren, maakt deel uit van de administratie.

Projectmanagement verantwoordelijkheid

Meestal ligt deze verantwoordelijkheid bij de personen of uitvoerende afdelingen met beslissingsbevoegdheid in een bedrijf of instelling.

In die zin is het gebruikelijk dat projectmanagement wordt uitgevoerd door managementteams. Het is ook gebruikelijk dat ze een opleiding en kwalificatie hebben voor dit soort administratieve taken.

Deze parameters zijn van toepassing op alle soorten commerciële organisaties en bedrijven.

Projectbeheer versus projectbeheer

Volgens het concept van administratie is het mogelijk om dit gebied te onderscheiden van dat van projectmanagement.

Het is gebruikelijk dat beide termen op een informele manier door elkaar worden gebruikt. Er is echter een duidelijk verschil tussen de twee.

Terwijl de administratie de planning vaststelt en definieert die nodig is om de doelstellingen van het project te bereiken, moet het management die acties omvatten die de verwezenlijking ervan mogelijk maken.

In die zin wordt beheer meestal begrepen als de implementatie van de aanvankelijk vooraf gedefinieerde benaderingen met de administratie.