Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal is het geheel van activa die ecosysteemdiensten produceren, die de sociaaleconomische activiteit van een menselijke bevolking ondersteunen.

Natuurlijk kapitaal

In de economie is kapitaal een van de belangrijkste productiefactoren . Het concept van kapitaal verwijst naar de set activa die kan worden gebruikt om meerdere goederen en diensten te produceren.

Over het algemeen omvat de meting van kapitaal goederen zoals gereedschappen of arbeidsmiddelen, machines, gebouwen, wegen, enz. Omdat de som van deze verschillende soorten goederen bijna onmogelijk is, hebben economen gekozen voor monetaire waardering en aggregatie.

Het concept en de empirische meting van kapitaal is uitgebreid tot de economische waardering van menselijke capaciteiten (menselijk kapitaal), evenals de voordelen van de natuur (natuurlijk kapitaal).

Daly Costanza en Herman Daly definieerden in hun artikel "Natural Capital and Sustainable Development" (1992) natuurlijk kapitaal als elk bestanddeel dat in de loop van de tijd een stroom van natuurlijke goederen en diensten genereert.

Deze natuurlijke voorraad omvat de mineraal-energiereserves, de diversiteit aan planten en dieren in een regio; evenals bodemvruchtbaarheid, beschikbaarheid van zoet water, luchtkwaliteit, instandhouding van biogeochemische cycli (koolstof, stikstof, enz.) en klimatologische stabiliteit.

Kwantificering van natuurlijk kapitaal

Volgens Gómez-Baggethun en de Groot (2007) zijn de verschillende benaderingen die worden gebruikt om natuurlijk kapitaal te kwantificeren:

 • Benaderingen op basis van menselijke voorkeuren:
  • De marktwaarde probeert de geldprijs van elk goed of elke dienst op de markt te bepalen. Gerelateerd aan het concept van externaliteiten.
  • Sociaal- culturele perceptie omvat sociologische aspecten zoals de identificatie van een cultuur of samenleving met het territorium (orografie en hydrografie) waar het leeft.
  • Groepsoverleg wijst op een sociale keuze die de voorkeuren van de bevolking toevoegt. Er kan met veel mensen rekening worden gehouden, maar dat maakt het nemen van beslissingen nog moeilijker.
 • Benaderingen op basis van fysieke kosten:
  • Het land- of zeeoppervlak dat voor verschillende economische projecten zal worden gebruikt, wordt gemeten om de hoeveelheid planten en dieren in het gebied te schatten.
  • De kwantificering van de energiekost van de verschillende productie-, distributie- en consumptieprocessen helpt om momenten te vinden waarop er meer energie wordt verbruikt en er bespaard kan worden.
  • De biogeofysische waardebenadering heeft betrekking op ecologie, biologie en geologie. Met verschillende metingen discussiëren wetenschappers over de vraag of we ons al in een nieuw geologisch tijdperk bevinden dat we het Antropoceen of het Kapitaaloceen zouden kunnen noemen.

Degradatie van natuurlijk kapitaal

In de afgelopen 50 jaar zijn er verschillende rapporten verschenen die de ecologische onhoudbaarheid van het kapitalistische economische systeem benadrukken. Hier zullen we geen discussies aangaan over antropologische, sociologische, fysisch-chemische of geologische kwesties; maar vooral economisch.

In het Inclusive Wealth Report, opgesteld door een VN-agentschap, blijkt dat ondanks het feit dat het geproduceerde kapitaal (als een proxyvariabele voor het BBP) is toegenomen, het natuurlijk kapitaal in de loop van de tijd is afgenomen.

Deze resultaten duiden en benadrukken een groot probleem: de economische groei die gedurende vele decennia wordt bevorderd, heeft de natuurlijke hulpbronnen aangetast. In sommige delen van de wereld is deze verwoesting opmerkelijk.

De belangrijkste oorzaken zijn te wijten aan de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, de uitbreiding van de landbouw-vee-visserij grens, het terugkerende gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas).

De belangrijkste gevolgen zijn erosie, woestijnvorming, water- en luchtvervuiling, versneld verlies aan biodiversiteit, smeltende gletsjers, stijgende zeespiegels en veranderende biogeochemische cycli.

Om deze redenen lijken de vooruitzichten voor veel mensen erg somber. Er moet echter worden opgemerkt dat de lidstaten van de Verenigde Naties zich hebben ingespannen om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke doelen. De Sustainable Development Goals dringen aan op de zorg voor terrestrische en mariene ecosystemen, en dus op het behoud van natuurlijk kapitaal.

Referenties

Gómez-Baggethun, E. en de Groot, R. (2007). Natuurlijk kapitaal en ecosysteemfuncties:
het verkennen van de ecologische fundamenten van de economie. ecosystemen. Deel 3, blz. 4-14.