Luis de Molina

Luis de Molina

Luis de Molina was een theoloog lid van de Sociëteit van Jezus. Hij is een van de weinige leden van de School van Salamanca die niet tot de Dominicanen behoorde. Hij verzette zich tegen alle vormen van determinisme en handhaafde een standpunt ten gunste van privébezit en vrijhandel.

Luis de Molina werd geboren in 1535 in Cuenca. Hij begon rechtenstudies in Salamanca, hoewel hij ze niet afmaakte. Van daaruit ging hij in 1552 naar de universiteit van Alcalá de Henares, waar hij canons en logica studeerde. Bijna tegelijkertijd trad hij toe tot de Sociëteit van Jezus. Slechts een jaar later stuurden zijn jezuïetenoversten hem naar Lissabon, een reis die hij te voet maakte op bedevaart en van aalmoezen leefde. Later ging hij naar Coimbra, aan wiens universiteit hij kunst studeerde. Aan het eind hiervan studeerde hij theologie in het eveneens Portugese Évora en Coimbra. Hij werd tot priester gewijd in 1561 en in 1563 begon hij te werken als professor in de kunsten in Coimbra, tot 1567.

In 1568 verkreeg Cuenca de leerstoel Vespers om theologie te doceren aan de universiteit van Évora. Drie jaar later, in 1571, slaagde hij erin de graad van doctor in de theologie te behalen. Dit zou hem ertoe brengen de premium leerstoel theologie aan de universiteit van Évora te winnen. In 1584 zou hij de academische wereld verlaten om naar Lissabon te verhuizen, waar hij zich toelegde op de compositie van zijn werken.

Al in 1591 keerde hij terug naar Spanje om tot 1600 in Cuenca te wonen. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleraar moraaltheologie aan het Imperial College van Madrid. Deze functie heeft hij echter nooit kunnen uitoefenen, aangezien hij in datzelfde jaar overleed.

Zijn denken omvatte een breed scala aan kennis. De theologische basis ervan had een grote invloed op zijn opvatting van de wereld. Hij verdedigde krachtig de menselijke vrijheid, de vrije wil, wat hem ertoe bracht zich te positioneren ten gunste van vrijheid in alle dimensies.

De gedachte van Luis de Molina

Luis de Molina is een van de weinige beschouwde leden van de School van Salamanca die afkomstig zijn van de jezuïeten. Hij wordt erkend als een belangrijke geleerde, die wist hoe hij moest werken op uiteenlopende gebieden als theologie, recht en filosofie.

Hij wijdde zich ook aan de economie, zij het vanuit een politiek-filosofisch perspectief. Vanuit dit perspectief schreef hij ‘De Justicia et Jure’, waarin hij reflecteerde op recht, politiek en economie. Hij behandelde onder meer onderwerpen als belastingen, prijzen en monopolies, waarbij hij blijk gaf van een klassiek liberaal perspectief. Allemaal zeer aanwezig in de meeste leden van de School van Salamanca.

Hij was een onvermoeibare verdediger van de vrije wil en vocht tegen elke vorm van determinisme. Hij handhaafde deze positie in de zogenaamde ‘Polemic de auxiliis’. In verband hiermee bedacht hij het begrip middenwetenschap. Met dit concept probeerde hij de almacht van God te verzoenen met de vrijheid van de mens. De naam is afgeleid van het feit dat het tussen wat bekend stond als de wetenschap van eenvoudige intelligentie en de wetenschap van het gezichtsvermogen.

Vrijhandel als uitdrukking van vrije wil

De jezuïet paste het concept van menselijke vrijheid en vrije wil toe op zijn visie op politiek en economie. Hij wees erop dat de notie van het maatschappelijk middenveld daaruit voortkomt, aangezien het bestaan ​​ervan zonder vrijheid van denken en handelen zinloos is. Daarom hebben mensen altijd door de genade van God het vermogen om als burgers te functioneren. Een rol die onlosmakelijk verbonden is met de noodzaak om beslissingen te nemen over zaken die het materiële en spirituele welzijn van de hele samenleving raken.

Het is vanaf dit punt dat Molina zichzelf opnieuw bevestigt als een voorstander van vrijhandel. Hij begrijpt dat dit model juist het meest in lijn is met de vrijheid die God de mens heeft gegeven. Om deze reden verzet het zich tegen elke poging van de politieke macht om prijzen en markten te reguleren. Als voorstander van vrijheid verdedigde hij ook de legitimiteit van privébezit en noemde hij de slavenhandel een immorele praktijk.

Zijn verdediging van de individuele vrijheid bracht hem er ook toe te beweren dat de heerser in werkelijkheid een bestuurder is. En dat, in werkelijkheid, de macht berust bij de set van individuele burgers. Op deze manier werd hij aangeduid als zijn tijd vooruit, een voorloper van de liberale denkers van de achttiende en negentiende eeuw.