Hoofdstad

Kapitaal is een van de vier productiefactoren, die bestaat uit duurzame goederen die bestemd zijn voor productie.

Hoofdstad

Kapitaal is een van de vier productiefactoren, samen met land, arbeid en technologie. Het wordt gekenmerkt door alle duurzame goederen te omvatten die worden gebruikt om andere goederen of diensten te vervaardigen. Zo maakt een oven bijvoorbeeld deel uit van het kapitaal van een bakker, aangezien hij hem gebruikt om brood te bakken (een ander goed) en de diensten die hij levert, zullen meerdere jaren meegaan.

Langs deze lijnen dient kapitaal om waarde te genereren. Dit door de vervaardiging van andere goederen of diensten of door het verkrijgen van winst of winst op het aanhouden of verkopen van effecten.

Om goederen of diensten te produceren, moet kapitaal worden gecombineerd met andere productiefactoren. De precieze combinatie hangt af van de gebruikte technologie en de kenmerken van het geproduceerde goed of de geproduceerde dienst.

Kapitaal verhoogt de productiviteit van de andere productieve factoren. Als het kapitaal echter gefixeerd blijft en de rest van de factoren toenemen, zal de productiviteitsstijging afnemen (wet van de afnemende marginale productiviteit).

Kapitaal verwijst ook naar de financiële middelen die in een bepaald project worden geïnvesteerd voor de productie of verkoop van diensten. Daarnaast wordt kapitaal ook beschouwd als rente-inkomsten of andere financiële voordelen.

Kapitaaldoelstelling

Het kapitaal heeft tot doel winst of rente te verkrijgen op de economische activiteit of het financiële instrument waarin het geld wordt belegd. Het belangrijkste kenmerk is dat het een factor is die kan worden gebruikt om meer waarde te genereren. Al is het bezit of de investering hiervan in een project geen garantie voor een succesvol resultaat.

In het geval van bedrijven leveren de partners een kapitaalinbreng in de vorm van geld, goederen of kennis met de verwachting in de toekomst winst te maken.

Evenzo, in het geval van financiële instrumenten, investeren mensen hun kapitaal erin in de hoop winst te maken bij het doorverkopen of voor de rente die wordt gegenereerd gedurende de tijd dat ze het actief in hun eigendom houden.

Soorten kapitaal

Kapitaal kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Hier zijn enkele voorbeelden van deze categorieën.

 • Volgens type eigenaar:
  • Publiek : Staats- of overheidseigendommen, bijvoorbeeld de gebouwen van openbare lichamen.
  • Particulier : waar de eigenaren particuliere agenten zijn, zoals individuen, bedrijven of organisaties. We spreken bijvoorbeeld over een landbouwmachine.
 • Volgens de grondwet:
  • Fysiek : het betekent dat het tastbaar en zichtbaar is, zoals landbouwmachines, computers, constructies, gebouwen, enz.
  • Immateriële : het is niet tastbaar, maar het is echt. We verwijzen onder andere naar ideeën, concepten, merken, afbeeldingen die waarde genereren.
 • Volgens termijn:
  • Korte termijn : Winst wordt op korte termijn verwacht (meestal binnen een jaar). Dit kan bijvoorbeeld het kapitaal zijn dat wordt geïnvesteerd voor de doorverkoop van producten die naar verwachting binnen een jaar volledig zullen worden verkocht. In de boekhouding is het opgenomen in vlottende activa.
  • Lange termijn : degene die over meerdere jaren met winstoogmerk wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld de investering in de aanleg van een infrastructuur waarvan de voordelen over vijf jaar zichtbaar zijn. In de boekhouding is het opgenomen in de vaste activa.
 • Andere soorten kapitaal:
  • Menselijk kapitaal: Het is een maatstaf voor de economische waarde van iemands professionele vaardigheden.
  • Financieel kapitaal: vertegenwoordigt het gehele eigen vermogen van een persoon tegen marktprijzen.
  • Sociaal kapitaal: Dit zijn de bijdragen die de vennoten van een bedrijf leveren en waarvoor ze een deel van het eigendom van het bedrijf verkrijgen.
  • Durfkapitaal: Dit is de investering in het kapitaal van particuliere bedrijven (die niet beursgenoteerd zijn).
  • Drijvend kapitaal: Het is het percentage van de uitstaande aandeelhouders van een bedrijf dat kan worden overgenomen door particuliere beleggers.

Kapitalisme en kapitaal

Het is vermeldenswaard dat wat wij kapitalisme noemen een economisch en sociaal systeem is dat gebaseerd is op het idee dat kapitaalvermeerdering door middel van particuliere investeringen het mechanisme is om welvaart te genereren.