Geschiedenis van de landbouw

De geschiedenis van de landbouw verwijst naar de ontwikkeling die de landbouw heeft doorgemaakt sinds haar ontstaan, in de Neolithische periode, tot vandaag, met het gebruik van industriële gereedschappen die grootschalige exploitatie mogelijk maken. En als we het willen hebben over een economische sector met een geschiedenis, dan is de landbouw het meest geschikt.

Geschiedenis van de landbouw

Zoals we weten, is de landbouw een van de oudste sectoren in de economie. Sinds het verschijnen van de eerste beschavingen was de landbouw zeer aanwezig in hun dagelijks leven. En het is dat, sinds de oude beschavingen jagen en verzamelen verlieten en zich begonnen te organiseren, de landbouw de manier was waarop deze organisatie ontwikkeling tot stand heeft gebracht. Dus, van de arbeidsverdeling, waardoor burgers zich konden wijden aan verschillende productieve taken in hun dagelijks leven, tot de bevoorrading van beschavingen zelf, die hun levensonderhoud mogelijk maakte, dit alles, en nog veel meer, is verband met de opkomst van de landbouw.

Met andere woorden, we hebben het over een sector die tot aan de industriële revolutie, samen met de veestapel, werd gepositioneerd als de belangrijkste motor van economische groei in landen. Evenzo, en zoals we in het begin zeiden, spreken we van een bepalend element voor de bevolking, door hun levensonderhoud toe te staan ​​dankzij het voedsel dat uit deze praktijk werd gewonnen.

De landbouw is door de jaren heen echter niet onroerend gebleven. De verschillende beschavingen die onze planeet hebben bewoond, gebruikten heel verschillende technieken en hulpmiddelen tijdens hun passage door de geschiedenis. In die zin, terwijl de neolithische landbouw zeer rudimentaire gereedschappen gebruikte, gebruikt de moderne landbouw zware machines die de massale extractie van landbouwproductie mogelijk maken. Op dezelfde manier, terwijl de Romeinen sloten en kanalen aanlegden om de velden te irrigeren, heeft de landbouw van de moderne tijd automatische irrigatie, beheerd door computers met hoge capaciteit.

Daarom is het handig om de verschillende ontwikkelingen te kennen die zijn ontwikkeld in de landbouw, een van de oudste economische sectoren in onze geschiedenis. Welnu, hierdoor kunnen we leren over vele andere aspecten van beschavingen, terwijl we kennis uit het verleden gebruiken om de landbouw van de toekomst verder te ontwikkelen.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken naar de evolutie van de landbouw door de geschiedenis heen, met de nadruk op die meest prominente afleveringen.

Geschiedenis van de landbouw

Van de verschillende historische perioden waarin de landbouw een opmerkelijke evolutie heeft doorgemaakt, die de geschiedenis is ingegaan, moeten de volgende 6 worden benadrukt:

 • Primitieve landbouw.
 • Landbouw in het oude Rome.
 • Landbouw in de Middeleeuwen.
  • Feodale landbouw.
  • Islamitische landbouw.
 • Landbouw in de moderne tijd.
  • Landbouw en industriële revolutie.
 • Landbouw in de moderne tijd.

primitieve landbouw

Het verwijst naar het oudste stadium waarin we agrarische activiteit aantreffen. In deze fase vinden de eerste maatschappelijke transformaties plaats als gevolg van de introductie van de landbouwpraktijk.

Dankzij de opkomst van de landbouw waren samenlevingen niet langer jagers en verzamelaars en ontstonden er agrarische samenlevingen. Op dezelfde manier hielden ze op nomaden te zijn, waardoor de nederzettingen en de teelt van het land zelfvoorzienend konden zijn.

Belangrijkste bijdragen van primitieve landbouw

Zijn belangrijkste bijdragen waren de landbouwpraktijk zelf. Dit maakte het ontstaan ​​van agrarische samenlevingen mogelijk, en daarmee de ontwikkeling van de eerste beschavingen.

Landbouw in het oude Rome

Met de opkomst van de landbouw, zoals we zeiden, ontstonden de eerste beschavingen, waaruit de grote rijken ontstonden. Een van die rijken is het Romeinse Rijk.

Het Romeinse Rijk heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de landbouw. Onder die bijdragen gingen ze in op het gebruik van vee om het land te bewerken, evenals het gebruik van gereedschappen die minder inspanning voor de mens en een hogere productiviteit mogelijk maakten. De Romeinse ploeg is hier een voorbeeld van, oftewel het gebruik van compost.

Daarnaast introduceerden de Romeinen ook hoogontwikkelde irrigatiesystemen. Onder deze vallen de vooruitgang van de molen, irrigatietechnieken, aquaducten en andere systemen die de ontwikkeling van deze discipline mogelijk maakten, op.

Belangrijkste bijdragen van de landbouw in het oude Rome

Zoals we hebben opgemerkt, waren de belangrijkste bijdragen de technieken om het land te bewerken, zoals de Romeinse ploeg, evenals de introductie van gereedschappen, zoals de molen, en efficiëntere en effectievere irrigatiesystemen.

Landbouw in de Middeleeuwen

Tijdens de middeleeuwen vallen twee stadia met grote bijdragen aan de landbouwpraktijk op.

Deze stadia waarnaar we verwijzen zijn de feodale fase, evenals de fase van de islam en zijn bijdrage.

Om deze reden verdelen we de geschiedenis van de landbouw tijdens de middeleeuwen in deze twee subperiodes, die het meest bijdragen aan de landbouwpraktijk.

islam landbouw

Hoewel het Romeinse Rijk, evenals andere samenlevingen, instrumenten zoals het aquaduct of andere gebruiksvoorwerpen implementeerden die de vooruitgang van de landbouw bevorderden, is het pas op dit moment dat de landbouw een nieuwe grote verandering in samenlevingen doormaakt.

We moeten dus zeggen dat de landbouwrevolutie tijdens de islam een ​​tijdperk van ontdekkingen was, zowel wat betreft gereedschappen als productietechnieken.

Het reuzenrad, de hydraulische en windmolen en de dam zijn enkele van de innovaties die deze samenlevingen hebben gebracht. En dit alles, naast een lijst met technieken die hebben geleid tot wat we kennen als ‘geavanceerde landbouwsystemen’.

feodale landbouw

Het feodalisme was een systeem dat zijn faam voor een deel te danken had aan de landbouw. De feodale heren voedden de bevolking in hun koninkrijkjes met landbouwproductie, dus we spreken van een elementaire praktijk voor het levensonderhoud van deze samenlevingen. Bovendien maakte de veelvuldige oorlogszuchtige activiteit in deze periode het overschot noodzakelijk voor de ontwikkeling van de arbeidsdeling.

Om deze reden werden in dit stadium nieuwe technische ontwikkelingen zoals de ijzeren ploeg ontwikkeld, evenals technische elementen zoals de driejarige rotatie. Deze veranderingen maakten het mogelijk om de productie te maximaliseren en genoeg overschotten te genereren die deze samenleving nodig had.

Onder deze innovaties neemt de introductie van braakland een zeer belangrijke plaats in, een techniek die in deze fase van de geschiedenis wordt gebruikt, waardoor de gronden de voedingsstoffen kunnen regenereren die ze in hun exploitatiefase verloren hebben.

Belangrijkste bijdragen van de landbouw in de middeleeuwen

In de middeleeuwen onderging de landbouw zeer opmerkelijke veranderingen. Wat de bijdrage van het feodalisme betreft, vinden we de ijzeren ploeg, evenals de driejarige rotatie die, samen met de braak, een grote bijdrage leveren aan deze economische activiteit.

Terwijl we, als het gaat om landbouw tijdens de islam, spreken van gereedschappen zoals de molen, het waterrad, de dam, evenals andere mechanismen die de vooruitgang van deze landbouwpraktijk mogelijk maakten.

Landbouw in de moderne tijd

Het verwijst naar het stadium waarin een grote transformatie van de landbouw door de geschiedenis heen wordt verzameld. Het begin van deze transformatie begint in de 18e eeuw, met de komst van de industriële revolutie, en eindigt in de 19e eeuw.

We hebben het dus over technische veranderingen en wetswijzigingen die een grote vooruitgang in deze discipline mogelijk hebben gemaakt.

Wat deze technische veranderingen betreft, maakte deze fase de toename van de productie en dus het overschot mogelijk. Zo ontstond een grotere commercialisering en een grotere professionalisering van deze sector. Zo wordt geschat dat de productie tot 90% toenam met het verschijnen van deze technieken, evenals de machines die tijdens de industriële revolutie zijn ontwikkeld.

Veranderingen in de wetgeving, hervormingen waarbij de gronden niet langer openbaar mochten zijn, waren echter ook zeer invloedrijk, waardoor privébezit ervan mogelijk werd. En het is dat deze wijzigingen in de regelgeving deze praktijk tot een gunstigere activiteit voor landeigenaren maakten, waardoor investeringen werden aangemoedigd.

Landbouw en industriële revolutie

Zoals gezegd neemt de industriële revolutie in deze fase van de landbouwgeschiedenis een prominente plaats in. Zonder die industriële revolutie zouden veel van de machines die het mogelijk maakten om deze productieniveaus te bereiken, evenals de toepassing van die gunstiger regelgeving, niet hebben bestaan.

Belangrijkste bijdragen van de moderne tijd aan de landbouw

Onder de belangrijkste bijdragen vinden we de gunstigste regelgeving voor landeigenaren, evenals de industrialisatie van de landbouw die, met de introductie van industriële machines en gereedschappen, de professionalisering van deze activiteit mogelijk maakte.

Landbouw in de moderne tijd

In dit stadium vallen de groene revolutie en de duurzame en ecologische landbouwbeweging op.

De groene revolutie verwijst naar de verandering die de landbouw heeft ondergaan sinds de laatste agrarische revolutie. Deze revolutie verwijst naar de veranderingen die de landbouw doorvoert en die plaatsvonden tussen de jaren zestig en tachtig in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen. Deze veranderingen zijn de invoering van een reeks praktijken, evenals technologieën, die landbouwproductie mogelijk maken in weinig vruchtbare of zelfs extreme gronden.

We hebben het dus over een revolutie waarin het erom ging de landbouw uit te breiden in landen waar voorheen geen oogst zou zijn gegenereerd. Op deze manier is landbouwbeoefening overal ter wereld toegestaan.

En op dezelfde manier hebben we biologische landbouw, een beweging die, om de landbouwpraktijk duurzamer en milieuvriendelijker te maken, niet-vervuilende methoden gebruikt voor de winning van productie.

Op deze manier implementeert deze beweging milieucriteria in de landbouwpraktijk en beoordeelt ze alle mechanismen die door de geschiedenis heen zijn geïntroduceerd. Dit om de impact op de planeet en de duurzaamheid ervan te zien.

Belangrijkste bijdragen van de landbouw in de moderne tijd

Onder deze bijdragen vallen de veranderingen die landbouwpraktijken mogelijk maken in minder vruchtbare gronden, die in veel gevallen ook meer verarmde gebieden zijn, op. Op deze manier wordt een economische activiteit toegestaan ​​die hen kan helpen bij het ontwikkelen en verkrijgen van voedsel.

Terwijl aan de andere kant vooruitgang op ecologisch gebied hoog in het vaandel staat. Welnu, veel van de meststoffen en pesticiden die in de loop van de geschiedenis zijn toegepast, zouden in de loop van de tijd ook de oorzaak zijn geweest van talloze natuurrampen.