Eigen vermogen

Eigen vermogen is een concept dat verwijst naar het verschil tussen de activa en passiva van een bedrijf. Het meet de investeringen die door zijn partners worden gedaan en beschikbaar gesteld vanuit een netto-oogpunt, aangezien het passieve en externe elementen uitsluit. Het is ook bekend als eigen vermogen, eigen vermogen of eigen vermogen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen weerspiegelt de investering van de eigenaren in een entiteit en bestaat over het algemeen uit hun bijdragen plus of minus hun ingehouden winsten of opgebouwde verliezen, plus andere soorten overschotten zoals overtollige of onvoldoende accumulatie van kapitaal en donaties.

Volgens elementaire boekhoudkundige criteria vormt dit concept dus de balans van een organisatie of bedrijf, samen met activa en passiva. Dat wil zeggen, het laat zien wat het zelf op een bepaald moment bezit.

Dit boekhoudkundige element heeft de opmerkelijke eigenschap dat het dient als een indicator van de boekhoudkundige of economische gezondheid van een onderneming, aangezien het laat zien dat het in staat is zichzelf te financieren.

Uit deze boekhoudkundige partitie vloeit de uitkering of terugbetaling van dividenden aan aandeelhouders of vennoten voort. Dit speelt in op het bestaande recht van de eigenaren van een bedrijf op het nettovermogen dat het heeft.

Het eigen vermogen wordt op zijn beurt gevormd als een element dat op zijn beurt uit andere concepten bestaat, aangezien het de kapitaalvoorraad, reserves en andere elementen samenbrengt.

Berekening van het eigen vermogen

De berekening ervan berust op het verschil dat voortvloeit uit het aftrekken van de verplichtingen van de activa, wat resulteert in een omvang van eigen financiering die geen verband houdt met externe passieve factoren.

Om deze reden zijn er andere manieren om het eigen vermogen te noemen, zoals het eigen vermogen van een bedrijf, het eigen vermogen of het eigen vermogen.

Deze berekening, uitgevoerd op een exacte economische manier, dient vaak ook als een indicator van de waarde van een bedrijf. Met andere woorden, het geeft een idee van de waarde hiervan als u uw schulden en verplichtingen verdisconteert en het resulterende eigen vermogen teruggeeft aan de eigenaren.

Samenstelling eigen vermogen

De verschillende boekhoudkundige elementen waaruit het eigen vermogen van een bedrijf bestaat, zijn de volgende:

  • Sociaal kapitaal, bestaande uit de bijdragen van de partners van het bedrijf.
  • Kapitaalreserves.
  • Werkkapitaal, zoals de middelen die beschikbaar zijn voor dagelijkse activiteiten. Het wordt vaak geïdentificeerd met liquiditeit.
  • Mogelijke gevallen van kapitaalboekhoudoverschotten of verliezen als gevolg van activiteiten.
  • Uiterlijk van dividenden die tussen eigenaren of partners moeten worden verdeeld.
  • Andere winsten die voortvloeien uit de activiteit van de onderneming, hetzij gecumuleerd hetzij uit het lopende jaar.

Al deze rekeningen worden beschouwd als kapitaalrekeningen, omdat ze een vakbond zijn of de som zijn van het nettokapitaal of de activa van een organisatie. In een basisregeling wordt meestal vermeld dat het ingebrachte kapitaal en het verdiende kapitaal in de activiteit daaruit vormen.