Diensten aanbieden

Aanbodverschuivingen kunnen naar rechts of naar links zijn. Een verschuiving van de aanbodcurve naar rechts wordt veroorzaakt door een toename van het aanbod, terwijl een afname van het aanbod de curve naar links verschuift.

Diensten aanbieden

Verschuivingen in de aanbodcurve naar rechts of naar links worden verklaard door variaties in een andere factor dan de prijs van het goed of de dienst zelf.

Aanbodoffsets op een kaart

Zoals te zien is in de grafiek, veroorzaakt een toename van het aanbod een verplaatsing van de oorspronkelijke aanbodcurve O 0 naar positie O 1 . Evenzo veroorzaakt een vermindering van het aanbod een beweging van de aanbodcurve van O 0 naar positie O 2.

Verplaatsingsaanbieding

Houd er rekening mee dat, wanneer de bewegingen van de aanbodcurve op dezelfde curve plaatsvinden, ze te wijten zijn aan prijsschommelingen. Daarom verklaren veranderingen in de prijs van een goed of dienst bewegingen langs de aanbodcurve.

Veranderingen in de geleverde hoeveelheden verwijzen naar verschuivingen binnen dezelfde aanbodcurve. Terwijl veranderingen in het aanbod de hele aanbodcurve verschuiven, naar links of naar rechts.

Verschuivingen in de aanbodcurve zijn te wijten aan een aantal factoren. De economische wetenschap is erin geslaagd om deze fundamentele elementen of factoren die dergelijke verplaatsingen veroorzaken, te identificeren en te bestuderen.

Wanneer economen deze prijsanalyses uitvoeren, gebruiken ze de aanname ceteris paribus, wat betekent dat ‘de rest constant blijft’. De verschuivingen in de aanbodcurve weerspiegelen een verandering in een van de factoren die het aanbod van consumenten beïnvloeden en die bijgevolg verschilt van de prijs.

Verschuiving van de aanbodcurve naar rechts

Een toename van het aanbod treedt op wanneer deze curve naar rechts verschuift. Deze stijging kan te wijten zijn aan de volgende factoren:

  • Daling van de kosten van productiefactoren. Wanneer de productiekosten dalen, wordt de productie van goederen goedkoper en winstgevender. Dit geeft producenten een prikkel om grotere hoeveelheden goederen aan te bieden.
  • Een toename van het aantal producenten. Hoe meer producenten op de markt komen, hoe groter het aanbod natuurlijk.
  • Verwachtingen van verandering. De situatie doet zich voor dat wanneer ondernemers schatten dat de markttrend voor een bepaald product neerwaarts is, ze proberen meer te verkopen in de kortst mogelijke tijd. Dit resulteert in een toename van het aanbod vandaag.
  • Technologische vooruitgang. Wanneer technologische vooruitgang plaatsvindt, kan het bedrijf meer en met grotere winstgevendheid produceren. Dit is een stimulans om grotere hoeveelheden aan te bieden.
  • Staatssubsidies. Wanneer de staat het gepast acht om bepaalde producten uit noodzaak te subsidiëren, verleent hij de bedrijven bepaalde privileges en betalingen voor geproduceerde eenheden. Dit geeft de ondernemer een grotere winstgevendheid en een stimulans om een ​​grotere hoeveelheid aan te bieden.

Voorbeeld van verschuiving naar rechts in de aanbodcurve

Van de hierboven genoemde factoren nemen we er een als voorbeeld, om de verplaatsing grafisch te zien. Laten we zeggen dat de kosten van het brouwen zijn gedaald. De hogere winstgevendheid van de productie heeft de producenten ertoe aangezet hun aanbod te vergroten.

Een toename van de bierproductie verschuift de aanbodcurve naar rechts. Onderstaande grafiek laat deze variatie zien.

Aanbieding rechts scrollen

Merk op dat een toename van het aanbod van bier de aanbodcurve verschuift van O 1 naar O2 . We hebben dat bij de initiële prijs van 3 euro de gevraagde hoeveelheid 2 miljoen liter bier is. Een toename van het aanbod verschuift de aanbodcurve naar 0 1. een geleverde hoeveelheid van 3 miljoen liter.

Verschuiving van de aanbodcurve naar links

Er treedt een afname van het aanbod op wanneer die curve naar beneden, dat wil zeggen naar links, verschuift. Deze daling kan te wijten zijn aan de volgende factoren:

  • Stijging van de kosten van productiefactoren. Wanneer de productiekosten stijgen, wordt de winstgevendheid voor het bedrijf lager. Dit ontmoedigt producenten om grotere hoeveelheden goederen aan te bieden.
  • Daling van het aantal producenten. Uiteraard geldt: hoe kleiner het aantal producenten, hoe kleiner het aanbod.
  • Verwachtingen van verandering. De situatie doet zich voor dat wanneer ondernemers inschatten dat de markttrend voor een bepaald product opwaarts is. Bedrijven zullen waarschijnlijk grotere hoeveelheden goederen voorbereiden om aan te bieden.
  • Belastingen. Wanneer de staat belastingen schept door de producenten ermee te belasten, zal dit resulteren in een stijging van de kosten van wat er wordt geproduceerd. Dus bedrijven zullen bereid zijn om minder kwantiteit aan te bieden

Voorbeeld van verschuiving naar links in de aanbodcurve

Van de hierboven genoemde factoren nemen we er een als voorbeeld, om de verplaatsing grafisch te zien. Laten we zeggen dat de kosten van het brouwen zijn gestegen. De lagere winstgevendheid van de productie heeft geleid tot een ontmoediging bij de producenten, wat heeft geleid tot een afname van het aanbod van bier.

Een afname van de bierproductie verschuift de aanbodcurve naar links. Onderstaande grafiek laat deze variatie zien.

Aanbieding links scrollen

Merk op dat een afname van het aanbod van bier de aanbodcurve verschuift van O 2 naar O 1. We hebben dat bij de initiële prijs van 3 euro de gevraagde hoeveelheid 3 miljoen liter bier is. Een toename van het aanbod verschuift de aanbodcurve naar 0 1. een geleverde hoeveelheid van 2 miljoen liter.