CAPEX

Capex (kapitaaluitgaven), in Spaanse kapitaaluitgaven, is de investering in kapitaal of vaste activa die een bedrijf doet om zijn vaste activa te verwerven, te behouden of te verbeteren.

CAPEX

Het wordt uitgelegd als de investering die nodig is om kapitaalgoederen (fabrieken, machines, voertuigen, enz.) te behouden of uit te breiden. Het is erg belangrijk binnen de activiteit van een bedrijf en zijn toekomstige evolutie.

We weten dat de toekomst van een bedrijf, zijn groei en de kasstromen die het genereert, zullen afhangen van de gedane investeringen. Daarom is Capex een zeer relevant element in de bedrijfsvoering van een bedrijf. Bovendien geeft het ons informatie over de vraag of het bedrijf investeert om te blijven groeien of gewoon om zichzelf te onderhouden.

Capex uitsplitsen

De investering in vaste activa door de vennootschap kan wat betreft het doel van die investering in twee soorten worden ingedeeld:

  • Onderhoud Capex : Het staat bekend als de vervangingsinvestering. Dat wil zeggen, de investering die nodig is om de waardeverminderings- en afschrijvingskosten van vaste activa te dekken. Het kan dus worden opgevat als de noodzakelijke investering van het bedrijf om hetzelfde huidige verkoopniveau te behouden.
  • Expansion Capex : het is de investering die nodig is in vaste activa om het huidige verkoopniveau te verhogen. Dat wil zeggen, wat het bedrijf investeert om nieuwe vaste activa te verwerven en / of de huidige te verbeteren.

Daarom zal de totale investering in Capex door het bedrijf de som zijn van de vorige twee. Waarmee een bedrijf een expansiestrategie zal uitvoeren wanneer het totale niveau van Capex groter is dan de afschrijvingslast. Dit betekent dat u niet alleen belegt om activa aan te vullen, maar ook om ze te vergroten of te verbeteren.

Capex vinden in jaarrekeningen

De investeringen van bedrijven in Capex zijn direct terug te vinden in het kasstroomoverzicht. Meer specifiek in de kasstroom van investeringsactiviteiten. Er is echter een heel eenvoudige formule om het te kunnen berekenen met alleen de resultatenrekening en de balans.

Zoals hierboven vermeld, zal de totale Capex de som zijn van het onderhoud en de uitbreiding. Bovendien hebben we de onderhoudsinvesteringen gelijkgesteld met de afschrijvingskosten van het bedrijf. Daarom gaat de formule om de Capex te berekenen uit van deze som. Wiskundig gezien is de berekening als volgt:

Capex = Netto materiële vaste activa (jaar t) – Netto materiële vaste activa (jaar t-1) + afschrijvingen (jaar t)

Met andere woorden, om de Capex te berekenen volgen we de volgende stappen:

  1. We nemen de balans van het bedrijf voor het lopende jaar en kijken naar de netto-activagegevens.
  2. Van de huidige nettoactiva trekken we de nettoactiva af van het saldo van het voorgaande jaar.
  3. Bij het resultaat tellen we de amortisatielast van dit jaar die in de winst- en verliesrekening staat.

CAPEX-voorbeeld

Stel dat een bedrijf zijn balans van het vorige en huidige jaar en zijn huidige resultatenrekening heeft gepubliceerd. En hiermee willen we de investering in Capex zien die dit jaar is gedaan.

Samenvatting Balans (cijfers in duizenden €)
Actief jaar 0 Jaar 1 passief jaar 0 Jaar 1
Doos 5 8 Korte termijn schuld 150 200
Aandelen 150 100 Aanbieders 200 76
Klanten 300 500 Remun in afwachting van betaling 75 23
Voorschotten op het personeel vijftig 65 Crediteuren (niet-fiscaal) 32 58
Overige vlottende activa vijftig 2 Overige verplichtingen bedrijfskring 25 twintig
Totale vlottende activa 555 675 Totale huidige verplichtingen 482 377
Financiële vaste activa 325 0 Overige langlopende aansprakelijkheid vijftien 36
Netto vaste activa 550 800 Financiële schulden op lange termijn 225 69
Andere vaste activa 42 107 Totale langlopende verplichtingen 240 105
Totale vaste activa 917 907
Aandelenfondsen 750 1.100
TOTALE ACTIVA 1,472 1.582 TOTAAL VERPLICHTINGEN 1,472 1.582

Zijnde de resultatenrekening:

Samenvattende resultatenrekening
duizenden € Jaar 1
verkoop 2.000
Verkoopkosten (600)
Bruto winstmarge 1.400
Persoonlijke uitgaven (250)
Algemene uitgaven (vijftig)
Andere uitgaven (vijftien)
EBITDA 1,085
Afschrijvingen (65)
EBIT 1,020
Financieel inkomen 35
Financiële uitgaven (55)
Financiële resultaten (twintig)
Rdo vóór belasting 1.000
Belastingen (300)
Netto winst 700

Volgens de hierboven beschreven formule en met behulp van de jaarrekening van de onderneming die in het voorbeeld is bijgevoegd, zal het resultaat van de investering in Capex zijn:

Kapitaalkosten = (800-550) + 65 = 315.

Zoals we in dit geval kunnen zien, voert het bedrijf een expansiebeleid sinds Capex> Afschrijvingen.