Bond

Een obligatie is een schuldbewijs dat door een bedrijf of overheidsinstantie wordt uitgegeven om zichzelf te financieren.

Bond

De uitgever van een obligatie belooft het geleende geld terug te geven aan de koper van die obligatie, meestal plus een aantal voorheen vaste rente, ook wel een coupon genoemd. Daarom staat het ook wel bekend als een vastrentend instrument.

Obligaties zijn een van de belangrijkste financieringsbronnen voor grote bedrijven en overheidsdiensten, voornamelijk overheden, die door de uitgifte van obligaties de schuld materialiseren, waardoor hun geldschieters een financieel actief krijgen.

Een obligatie is een evenredig deel van een lening. De uitgevende organisatie verdeelt de totale schuld die ze wil plaatsen in kleine porties, obligaties genaamd, zodat iedereen haar geld kan lenen, omdat de leningen zo groot zijn dat ze niet door één enkele agent kunnen worden verstrekt, en daarom verdelen ze "de contract »van de lening in veel kleine contracten of titels (de obligaties), zodat de persoon die de obligatie bezit het recht heeft om het geleende geld plus rente terug te betalen. De obligaties kunnen worden overgedragen op de secundaire markt en daarom varieert hun genoteerde prijs. De eigenaren of geldschieters van de obligaties worden "houders" of "obligatiehouders" genoemd.

Bij het kopen van een obligatie sluiten we een lening af. De koper levert een geldbedrag, de hoofdsom van de obligatie, af aan het bedrijf dat de obligatie uitgeeft (het bedrijf dat de lening ontvangt). Het bedrijf verbindt zich ertoe om ons op een vooraf vastgestelde vervaldatum het bedrag terug te geven dat we hebben geleend, vermeerderd met een eerder vastgestelde rentevoet. Daarom worden de obligaties beschouwd als vastrentende activa, want ongeacht hoe het bedrijf het doet, we zullen aan het einde van de periode de vaste rente ontvangen waartoe het uitgevende bedrijf zich heeft gecommitteerd. Al hebben ze soms variabele rentetarieven.

Vaak worden ze met korting uitgegeven, dat wil zeggen dat de uitgevende onderneming ermee instemt om 100% van het nominale kapitaal te leveren op de vervaldatum van de obligatie, wat doorgaans 1000 euro is. En op de uitgiftedatum, waarop we het geld voor de aankoop van de obligatie afleveren, moeten we ze niet voor 100% uitlenen, zo niet iets minder.

Obligatiewaardering

De contante waarde van een obligatie is gelijk aan de kasstromen die in de toekomst zullen worden ontvangen, verdisconteerd op het huidige moment tegen een rentevoet (i), dat wil zeggen de waarde van de coupons en de nominale waarde tot op heden. Met andere woorden, we moeten de netto contante waarde (NPV) van de obligatie berekenen:

Als we bijvoorbeeld op 1 januari van het jaar 20 zijn en we hebben een tweejarige obligatie die halfjaarlijks een coupon van 5% uitkeert, dan is de nominale waarde 1000 euro die op 31 december van het jaar wordt uitbetaald. 21 en de disconteringsvoet of rentevoet is 5,80% per jaar (dat is 2,859% halfjaarlijks), zal de intrinsieke waarde van de obligatie zijn:

Bereken de prijs van een obligatie
Semester 1 2 3 4
Geldstroom 25 25 25 1025
Korting 1,02859 1.05800 1.08825 1,11936
Verdisconteerde cashflow 24.3050867 23.6294896 22,9726718 915.698557

Als we alle verdisconteerde kasstromen bij elkaar optellen, is het resultaat € 986.6058

Zie obligatiewaardering voor meer informatie en voorbeelden.

Obligatierisico

Er wordt vaak gezegd dat ze een veilige belegging zijn, en zelfs staatsobligaties worden vaak risicovrije activa genoemd. Hoewel het waar is dat het een van de veiligste beleggingen is die we kunnen doen, moeten we twee soorten risico’s in obligaties onderscheiden:

 • Kredietrisico: Het is de mogelijkheid dat de uitgever van de obligatie de terugbetaling van de lening niet op zich kan nemen.
 • Marktrisico: Mogelijkheid dat de prijs van de obligatie zal dalen als gevolg van variaties in de marktrente.

Bonustypes

Er is een grote verscheidenheid aan bonussen op basis van hun kenmerken:

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen publieke of private obligaties:

 • Staatsobligaties: Effecten uitgegeven door de schatkist van een land met als doel de algemene begrotingen van de staat te financieren.
 • Bedrijfsobligaties : Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven met als doel hun activiteiten te financieren.

We moeten ook onderscheid maken tussen obligaties op basis van hun kredietkwaliteit. Hoewel de schaal vrij breed is en afhankelijk is van de ratingbureaus, zijn er meestal twee soorten obligaties:

 • Obligaties van beleggingskwaliteit: ze hebben een kredietrating van beleggingskwaliteit , wat betekent dat ze een hoge kredietkwaliteit hebben en dus een laag risico op wanbetaling. De minimale betalingscapaciteit die voor Moody’s als investeringswaardig moet worden beschouwd, is de Baa-rating en voor S&P en Fitch is dit BBB.
 • Hoogrentende obligaties: ze hebben een hoogrentende kredietwaardigheid, wat betekent dat ze een lage kredietkwaliteit hebben en dus een hoog risico op wanbetaling.

Het is belangrijk om het type coupon van de obligatie te onderscheiden en of deze coupons uitkeert. Op basis hiervan onderscheiden we drie soorten obligaties:

 • Obligaties met vaste coupon: Dit type effecten keert periodiek een vaste coupon uit. Bijvoorbeeld 5% per jaar. Ze worden normaal halfjaarlijks verdeeld. Dus als een obligatie met een nominale waarde van 1.000 euro een vaste coupon van 5% heeft, keert deze elke zes maanden 25 euro uit.
 • Nulcouponobligatie: dit type zekerheid betaalt geen rente tot de vervaldatum, dat wil zeggen, het betaalt de rente samen met het geleende bedrag aan het einde. Ter compensatie is de prijs lager dan de nominale waarde, dat wil zeggen dat deze wordt uitgegeven met een korting, wat een hoger rendement op de hoofdsom oplevert.
 • Obligatie met vlottende coupon: Dit zijn effecten die hun rente verstrekken aan een vlottende rentevoet, gekoppeld aan de evolutie van een geldmarktrente (Euribor, Libor …) plus een differentieel. Voorbeeld: Euribor + 2%.

Afhankelijk van of ze opties hebben of niet:

 • Obligaties zonder opties: Ook wel bullet bonds genoemd. Het zijn obligaties die geen ingebouwde optie hebben. Het zijn de gemeenschappelijke banden.
 • Obligaties met opties: Obligaties hebben ingebouwde opties.
  • Als ze een calloptie hebben, staan ​​ze bekend als opvraagbare obligaties, de emittent heeft het recht om de obligatie terug te kopen.
  • Als ze een putoptie hebben op putbare obligaties, heeft de koper een putoptie op de obligatie.
 • Effecten uitgegeven door een bedrijf (met een hoog kapitaal), die een of meer warrants in de titel hebben opgenomen om de rentevoet waaraan het bedrijf gaat onderwerpen te verlagen en de houders een vervroegde afschrijving van de obligatie of de conversie ervan in aandelen.

Andere kenmerken van de obligaties:

 • Converteerbare obligatie: de houder ervan heeft de mogelijkheid om deze om te ruilen voor aandelen bij een nieuwe uitgifte tegen een vaste prijs. Door de mogelijkheid van deze convertibiliteit is de coupon of rente van de converteerbare obligatie lager dan zonder de conversieoptie.
 • Omwisselbare obligatie : Het is vergelijkbaar met de converteerbare obligatie , maar kan worden ingewisseld voor bestaande aandelen.
 • Contante obligaties : Dit zijn effecten uitgegeven door een bedrijf, die de lening op de vaste looptijd zullen terugbetalen.
 • Strips : sommige staatsobligaties zijn "stripbaar" of verdeeld, dat wil zeggen dat de waarde van de obligatie kan worden gescheiden in elk van de betalingen die worden gedaan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de rentebetalingen (coupons) en de betaling van de hoofdsom, en daarover onderhandelen afzonderlijk. Voorbeeld: Zo zouden uit een obligatie op 5 jaar 6 strips kunnen worden verkregen: één voor elke jaarlijkse couponbetaling en een zesde voor de hoofdsom, na 5 jaar.
 • Eeuwigdurende schuldobligaties : dit zijn obligaties die nooit de hoofdsom terugbetalen, maar levenslange rente (coupons) betalen. Zij zijn het meest gevoelig voor variaties in de rente, aangezien hun prijs volledig afhankelijk is van de rente.