Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Verdens handelsorganisasjon (WTO) er en internasjonal organisasjon som har som hovedmål å fremme handel mellom land til å flyte så fritt som mulig. På denne måten bidra til økonomisk vekst og verdensutvikling.

Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Organisasjonen, som ble født i 1995, er arving til General Agreement on Tariffs and Trade (GATT på engelsk). Dette var den foreløpige handels- og tollavtalen som styrte verdenshandelen fra etter andre verdenskrig og frem til fødselen av WTO. Siden disse foreløpige avtalene ikke hadde noen institusjonell ramme eller struktur, var det nødvendig å opprette denne internasjonale organisasjonen.

WTOs mål

Som vi allerede har nevnt, er hovedmålet med organisasjonen å fremme frihandel for å heve levestandarden og inntekten til verdensbefolkningen. Dette var også hovedmålet med GATT. Det kreves imidlertid to nye aspekter i WTO som ikke var inkludert i GATT, som er følgende:

  • Begrepet bærekraftig utvikling introduseres. Det vil si at det må gjøres en optimal utnyttelse av naturressursene, samtidig som miljøet bevares.
  • Det erkjennes at det er behov for mer innsats for å øke andelen av de minst utviklede landene i verdenshandelen.

WTOs funksjoner

For å gjennomføre de ovennevnte målene, utfører WTO følgende funksjoner:

  • Administrasjon av kommersielle avtaler.
  • Den fungerer som et rammeverk for nye multilaterale handelsforhandlinger mellom medlemslandene.
  • Administrerer det integrerte tvisteløsningssystemet. Med andre ord, når en medlemsregjering vurderer at en annen medlemsregjering bryter en avtale eller forpliktelse den hadde inngått innenfor rammen av WTO, jobber organisasjonen for å løse handelsuenigheten og sikre overholdelse av reglene.
  • Administrerer den handelspolitiske vurderingsmekanismen.
  • Samarbeide med IMF og Verdensbanken. Å være slutten, makten til å oppnå større sammenheng i verdens økonomiske politikk.

Medlemmer av Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Per november 2015 har organisasjonen 162 medlemmer. I tillegg, siden det er mulighet for ikke å være medlem, men å være en observatør av organisasjonen, med kvaliteten på observatører er det siden slutten av 2015, 22 stater.

Godkjenning av observatørstatus betyr at regjeringer eller organisasjoner (IMF deltar for eksempel også som observatør i enkelte WTO-organer) for å kunne følge overveielsen om saker som er av interesse for dem. Observatørregjeringen kan med andre ord delta og delta i møter, men den har ikke stemmerett innad i organisasjonen.

I stedet har medlemmene stemmerett. Avtalene, i tilfelle avstemning, tas med simpelt flertall (hvert land én stemme), selv om det kreves to tredjedels flertall for opptak av nye medlemmer og for endringer i avtalene.