Større enn

Større enn

Større enn

" Større enn" er et matematisk uttrykk som er skrevet med symbolene .

Uttrykket "større enn" brukes i matematikk, nærmere bestemt i en matematisk ulikhet. Denne matematiske ulikheten kan være mellom tall, ukjente og funksjoner av forskjellige typer.

For eksempel, for å si at 5 er større enn 3, kan vi uttrykke det slik:

5> 3

Eller vi kan også si det slik.

3 <5

Delene av symbolet?

Generelt har vi tre symboler for å sammenligne matematiske uttrykk:

• Like (=)
• Større enn
• Mindre enn

Symbolene for "større enn" og "mindre enn" er de samme. Det eneste som, avhengig av hvor den åpne delen og den lukkede delen er plassert, må vi sette symbolet i en eller annen retning.

Det er et triks for å aldri bli forvekslet med skiltene → den åpne delen peker alltid på det største tallet.

Tolk "større enn"

Å sammenligne to tall er veldig enkelt. For eksempel vet vi at 10 er større enn 2, at 3 er større enn 2, eller at 21 er større enn 20. Men når matematiske funksjoner spiller inn, endrer ting seg litt. La oss se et eksempel

Anta at vi vil tegne grafen at y> 8 + 2x

Så først tar vi ligningen som en likhet, og vi løser de punktene der variablene er lik null

hvis y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Derfor vil punktet i det kartesiske planet være (-4,0)

hvis x = 0

y = 8

Derfor vil punktet i det kartesiske planet være (8,0)

Vi kan da se i grafen at det skraverte området er det som tilsvarer ligningen y> 8 + 2x

Større enn

Anta nå at jeg har følgende andregradsligning:

Større enn 3

Så vi tar først ligningen til høyre og tegner parabelen som tilsvarer når vi setter den lik null.

Når vi løser ligningen, finner vi at verdiene av x når y er lik null er – 0,3874 og 1,7208. Så det er de to punktene som parabelen må passere som vi ser i følgende graf (ligningen kan løses i en online kalkulator).

I grafen krysser parablen x-aksen når verdien av x er -0,3874 (vi tilnærmer den til -0,39) og 1,7208 (eller 1,72).

Større enn 2

Så løser vi verdien av y når x er lik null, som er -2 (svartpunktet på grafen). Til slutt, for å finne ut hva området som skal skyggelegges skal være, endrer vi x og y til 0:

0> 0-0-2

0> -2

Ettersom dette er sant, må vi skyggelegge området der punktet (0,0) befinner seg, det vil si innenfor parabelen, som er det som tilsvarer ulikheten.

Inntektsoppgave

  • Kort historie om liberalisme
  • Konsekvent estimator
  • Landbrukets historie