Standardkostnader

Misligholdskostnadene er de som er beregnet i forkant av de faktiske kostnadene til det aktuelle selskapet.

Standardkostnader

Med andre ord er de forhåndsbestemte kostnadene de som selskapet ennå ikke har inntruffet, men som forventes å pådra seg i perioden.

For eksempel vet et selskap som er dedikert til å levere pakker at det vil ha forhåndsbestemte kostnader i forhold til kjøretøyene i flåten.

Standard kostnadsmål

Disse kostnadene er hovedsakelig preget av å hjelpe til med følgende funksjoner:

  • Fastsette priser og/eller nødvendige størrelser.
  • Foreta sammenligninger mellom de forhåndsbestemte kostnadene og de faktiske kostnadene.
  • Utvikle strategier uten å måtte vente på umiddelbare reelle data.

Kort sagt, de forhåndsbestemte kostnadene foretar i hovedsak teoretiske eller standardiserte prognoser for selskapet som hjelper dens korrekte drift fra begynnelsen av perioden uten å måtte vite et eksakt beløp. På den annen side er det også riktig at disse prognosene har avvik i de fleste tilfeller som vi må rette opp.

Formel for misligholdskostnader

Selv om standardkostnadene ikke har en beregningsformel, gjør avvikene deres:

1

Avvik oppstår når slutten av perioden er nådd og de forhåndsbestemte kostnadene sammenlignes med de faktiske kostnadene oppnådd ved henholdsvis begynnelsen og slutten av perioden.

Standard kostnadstyper

Det finnes to typer misligholdskostnader. Hver av dem har et spesifikt mål og funksjon:

  1. Standard misligholdskostnader : Dette er de gjennomsnittlige eller gjennomsnittlige kostnadene som en prosess vanligvis gir uten noen uforutsette hendelser i løpet av året, det vil si i et teoretisk normalt år.
  2. Estimerte forhåndsbestemte kostnader : I dette tilfellet er dette kostnader basert på rent teoretiske prognoser som kommer fra forventninger om spesifikke utgifter, som reparasjoner, obligatoriske forbedringer eller utskiftninger i forhold til produksjon.

Som det kan sees, tjener hver type forhåndsbestemte kostnad et annet formål. Mens standarden har en mer økonomisk prognosefunksjon i et normalscenario, tjener på den annen side de estimerte kostnadene til å belyse de kostnadene som kan oppstå enten i et normalår eller ikke.

Eksempel på forhåndsbestemte kostnader

Gitt en virksomhet som starter sitt første år i virksomheten, hvordan kan bruk av forhåndsbestemte kostnader hjelpe virksomheten i gang?

Først og fremst må et selskap som nettopp har begynt sin aktivitet først og fremst etablere en pris. Den prisen må settes ut fra at man som et minimum forsøker å dekke utgifter i perioden. Derfor må også antall salg som skal foretas estimeres for å beregne den totale inntekten i perioden.

Da, kun med faktorene pris, utgifter, salg og inntekt, dukker det opp en mengde undervariabler som også må estimeres. Et eksempel på dette kan være antall arbeidere eller ressursene som vil være behov for i løpet av året eller, hvis det ikke er mulig, på kort sikt dersom rotasjonssyklusen er høy.

Til syvende og sist er dette et kort eksempel på hvordan forhåndsbestemte kostnader kan hjelpe en virksomhet med å operere relativt umiddelbart uten behov for faktiske eller historiske kostnader.