Skatteplikt

Skatteplikten er enhver forpliktelse som oppstår som følge av behovet for å betale skatt for å dekke statens utgifter.

Skatteplikt

Som følge av plikten til å betale skatt oppstår det forpliktelser mellom skattytere og forvaltningen. Dette betyr at det er et forhold mellom skattyter og forvaltningen, og derfor er staten kompetent til å kreve innbetaling av skatt. Målet med betalingen av skatter er at skattyter, i samsvar med sin økonomiske kapasitet, dekker de nødvendige utgiftene til vedlikehold av statens strukturer og institusjoner.

Manglende overholdelse av skatteforpliktelser medfører tilsvarende skattestraff.

Skatteforpliktelser kan klassifiseres som materielle og formelle.

Elementer av skatteplikt

 • Aktivt emne : Det er den som krever betaling av skatter (administrasjonen).
 • Skattepliktig person : De er de som er forpliktet til å betale hyllesten.
 • Skattyter : Alle som overholder betalingen av skatteplikten.
 • Skattepliktig hendelse : Omstendigheter som genererer plikt til å betale skatt.
 • Skattegrunnlag : Beløp som skatten beregnes på.
 • Skattesats: Prosentandel som legges til skattegrunnlaget for beregning av skatteplikten.
 • Skattekvote : Beløp som skattyter må betale for betaling av en skatt.

Vesentlige skatteforpliktelser

 • Hovedskatteplikt : Den består av betaling av skattekontingenten. Dersom den avgiftspliktige hendelsen inntreffer, skal avgiften betales, med mindre en av de fritakstilfellene som fremgår av lovverket inntreffer.
 • Forpliktelser mellom enkeltpersoner som følge av skatten : De oppstår som følge av en skattefordel mellom skattytere.
 • Acontobetalingsplikt : Det innebærer innbetalinger til Skatteetaten. Beløp av avgiftskontingenten forskutteres før den avgiftspliktige hendelsen finner sted.
 • Ekstra avgiftsforpliktelser : De er forpliktelser å gjøre eller ikke å gjøre.

Formelle skatteplikter

Dette er forpliktelser som er pålagt ved lov ved gjennomføring av skattekrav og prosedyrer.