Obligasjonseier

Obligasjonseieren er den personen eller enheten som er i besittelse av rentepapirer utstedt av et selskap eller stat, som utgjør en del av dets kreditorer.

Obligasjonseier

Rentepapirer er finansielle eiendeler som representerer gjeldsforpliktelser for deres utsteder, obligasjoner eller forpliktelser som selskaper eller stater utsteder for å finansiere seg selv.

Obligasjonseierens rettigheter

Obligasjonseieren oppnår følgende rettigheter ved kjøp eller tegning av obligasjoner eller gjeldsforpliktelser.

  • Belast den avtalte renten på den pålydende verdien av tittelen.
  • Motta pengene utlånt til selskapet i avtalte avdrag og vilkår.

Du kan beholde disse rettighetene så lenge du har verdipapirene i din besittelse, det vil si så lenge du ikke selger dem, og til tross for mislighold eller konkurs i selskapet.

I motsetning til aksjonærene, som er partnere, eier ikke obligasjonseieren det gjeldsutstedende selskapet bare fordi han eier obligasjonene eller forpliktelsene. Derfor får den ikke de politiske rettighetene knyttet til å være aksjonær.

Videre er obligasjonseieren blant de første plassene i prioritetsrekkefølgen av betalinger ved avvikling av selskapet som utsteder gjelden, bortsett fra ved ansvarlig gjeld. Avhengig av kredittkvaliteten til obligasjonseierens gjeld, vil den innta en gunstigere eller mindre plass på nevnte skala.

Obligasjonseieren kan erverve verdipapirene i de nye emisjonene som utstedes i primærmarkedene eller gjennom handel i annenhåndsmarkedene, organisert eller uorganisert (OTC).

Obligasjonseierforeningen

Obligasjonseierne er gruppert i en fagforening, som utnevner en kommissær som leder den og har ansvaret for å ivareta interessene til medlemmene. Dens funksjon er å fungere som en samtalepartner mellom obligasjonseierne og det utstedende selskapet for å oppnå gunstige avtaler for begge parter.

Det er nødvendigvis lovfestet i hver emisjon, og enhver tegner av selskapets gjeld må være en del av det, i henhold til lov om kapitalselskaper.

Dens drift er underlagt forbundets interne regler, og disse er igjen underlagt det som er fastsatt i vedtektene for obligasjonsutstedelsesbrevet.

Forbundet har en analog til generalforsamlingen, obligasjonseiernes generalforsamling. Forsamlingen er det besluttende organet i saker som berører obligasjonseiernes felles interesser.

Forbundet er født med tinglysing av skjøte og oppløses med amortisering av alle forpliktelser.