Europarådet

Det europeiske råd, som det står i konstitusjonen, er det høyeste nivået for politisk samarbeid mellom landene i Den europeiske union (EU). Kort fortalt er det et organ som har ansvar for å samle lederne i EUs medlemsland, og dette for å etablere deres politiske agenda.

Europarådet

Det europeiske råd, innenfor EU, er en av de syv offisielle institusjonene som EU har. På nivået for politisk samarbeid har Det europeiske råd den høyeste rangeringen.

Den ble opprettet fra 1974. Det er imidlertid ikke før i 1992 når Det europeiske råd oppnår sin offisielle status. På samme måte ble den i 2009 anerkjent som en offisiell institusjon i EU.

Hovedkvarteret er etablert der de europeiske institusjonene er, i Brussel, Belgia.

Den består av statsoverhoder og ledere av regjeringer i de landene som er en del av rådet. På samme måte består den også av presidenten for Det europeiske råd og presidenten for EU-kommisjonen.

Blant andre funksjoner er det således Det europeiske råd som har ansvaret for å sette den politiske dagsorden, ved å holde møter som vanligvis holdes kvartalsvis. I disse, som ledes av en president, etableres samarbeidsmekanismer, mens den politiske agendaen er satt til å ta tak i utfordringer medlemslandene står overfor og som de sammen bedre kan overvinne.

Kjennetegn ved Det europeiske råd

For å forstå konseptet godt, la oss se hovedkarakteristikkene som en oppsummering:

 • Det er en av de syv offisielle institusjonene i EU.
 • Det representerer det høyeste nivået av politisk samarbeid mellom EU-land.
 • Den består av regjeringslederne i EUs medlemsland, samt presidenten for EU-kommisjonen og selve rådet.
 • Blant dens funksjoner skiller den seg ut som å definere retningen og politiske prioriteringer til Den europeiske union.
 • Det europeiske råd ble opprettet, som et uformelt forum, i 1974, selv om det i 2009 ble anerkjent som en offisiell EU-institusjon.
 • Det er organisert gjennom møter, som vanligvis holdes hvert kvartal.
 • Hovedkvarteret er i Brussel, Belgia.

Hva gjør Det europeiske råd?

Når vi kjenner dens egenskaper, la oss se hva arbeidet til Det europeiske råd er i dets daglige.

Som vi allerede har nevnt, er hovedoppgaven til Det europeiske råd å definere den generelle politiske orienteringen og prioriteringene til Den europeiske union.

For å gjøre dette holder den møter som generelt holdes i hvert kvartal. Derfor snakker vi om 4 ordinære møter i året. Det kan imidlertid holdes ekstraordinære møter.

På disse møtene er rådet ansvarlig for, gjennom konsensus, å oppnå enighet om rollen vi fremhevet (definisjon av EUs prioriteringer).

Men som vi nå skal se nærmere, har Det europeiske råd andre funksjoner som bør merkes.

Det europeiske råds funksjoner

Blant funksjonene som Det europeiske råd hevder å ha, kan følgende fremheves:

 • Selv om den ikke er ansvarlig for lovgivningen, bestemmer den de generelle politiske prioriteringene til Den europeiske union, samtidig som den fastsetter deres orientering.
 • På samme måte har den ansvaret for å løse problemer som på grunn av ulike faktorer ikke kan løses på lavere nivåer enn mellomstatlig samarbeid.
 • Det er ansvarlig for å ta beslutninger om utenrikspolitikk. Dette, tatt i betraktning EUs strategiske interesser og implikasjonene som disse beslutningene har på forsvarsspørsmål.
 • Den utpeker kandidatene som senere skal besette relevante stillinger innenfor selve EU. Blant dem relevante stillinger i Den europeiske sentralbanken (ECB) og EU-kommisjonen.

Fordi det ikke kan lovfeste, har Det europeiske råd ansvaret for å ta opp de ulike kompetansene det har på følgende måte:

 • På den ene siden kan du be EU-kommisjonen utarbeide et forslag for å løse saken.
 • På samme måte kan den pålegge Rådet for Den europeiske union å sende inn en idé for utredning og deretter behandle den.

Formannskapet i Det europeiske råd

For å få en idé er presidenten for Det europeiske råd en av de høyeste institusjonelle stillingene i EU.

Mandatet deres varer i to og et halvt år, og kan bare fornyes én gang. Denne forskriften erstatter et tidligere system, som etablerte et presidentskap som roterte blant lederne i medlemslandene.

Siden disse forskriftene trådte i kraft, må presidenten velges av lederne i medlemslandene. På samme måte som hans oppsigelse, i tillegg til årsaker som død eller oppsigelse, også kan skje under den konsensus som oppnås blant disse lederne som velger ham.

Blant dens funksjoner er det en hovedfunksjon som er å lede og fremme arbeidet som utføres av Det europeiske råd, samt å sørge for at disse, i samarbeid med presidenten for EU-kommisjonen, utvikles.

Medlemmer av Det europeiske råd

Medlemmene som utgjør Det europeiske råd er derfor følgende:

 • President : Valgt av Rådet for en periode på maksimalt 2 og et halvt år, og stillingen kan kun fornyes én gang.
 • Generalsekretariatet for rådet : Det er den administrative infrastrukturen for bistand til rådet, og har mer enn 3000 tjenestemenn.
 • Presidentskap : Rådet har i tillegg til presidenten et presidentskap, som utøves på roterende basis blant medlemslandene, og som bistår rådets president.
 • Rådet for generelle anliggender : Det har ansvaret for oppgaver knyttet til det juridiske aspektet, og for å koordinere oppgavene som denne institusjonen utfører.
 • Medlemsland : Refererer til stats- eller regjeringssjefene i medlemslandene i Den europeiske union. Slik sett består den av 27 ledere.