CAPEX

Kapitalutgifter (kapitalutgifter), på spansk kapitalutgifter, er investeringen i kapital eller anleggsmidler gjort av et selskap enten for å anskaffe, vedlikeholde eller forbedre sine anleggsmidler.

CAPEX

Det er forklart som investeringen som er nødvendig for å opprettholde eller utvide kapitalvarer (fabrikker, maskiner, kjøretøy, etc.). Det er svært viktig innenfor virksomheten til et selskap og dets fremtidige utvikling.

Vi vet at fremtiden til et selskap, dets vekst og kontantstrømmene det genererer vil avhenge av investeringene som gjøres. Derfor er Capex et høyst relevant element i et selskaps virksomhet. I tillegg gir den oss informasjon om hvorvidt selskapet investerer for å fortsette å vokse eller bare for å opprettholde seg selv.

Disaggregering av Capex

Selskapets investering i anleggsmidler kan klassifiseres i to typer, angående objektet for investeringen:

  • Vedlikeholdsinvesteringer : Det er kjent som erstatningsinvesteringen. Med andre ord, investeringen som er nødvendig for å dekke nedskrivninger og amortiseringskostnader på anleggsmidler. Så det kan forstås som den nødvendige investeringen fra selskapet for å opprettholde det samme gjeldende salgsnivået.
  • Expansion Capex : Det er investeringen som er nødvendig i anleggsmidler for å øke det nåværende salgsnivået. Det vil si hva selskapet investerer for å anskaffe nye anleggsmidler og/eller forbedre det nåværende.

Derfor vil selskapets totale investering i Capex være summen av de to foregående. Med dette vil et selskap gjennomføre en ekspansjonsstrategi når det totale nivået på Capex er større enn amortiseringskostnaden. Dette betyr at du investerer ikke bare for å fylle på eiendeler, men også for å øke eller forbedre dem.

Finne Capex i regnskapet

Investeringen foretatt av selskaper i Capex finner du direkte i kontantstrømoppstillingen. Nærmere bestemt i kontantstrømmen til investeringsaktiviteter. Det er imidlertid en veldig enkel formel for å kunne beregne den ved å bruke kun resultatregnskapet og balansen.

Som nevnt ovenfor vil den totale Capex være summen av vedlikeholdet og utvidelsen. I tillegg har vi assimilert vedlikeholds-Capex til selskapets amortiseringskostnad. Derfor starter formelen for å beregne Capex fra denne summen. Matematisk er beregningen som følger:

Kapitalverdi = netto eiendom, anlegg og utstyr (år t) – Netto eiendom, anlegg og utstyr (år t-1) + Avskrivninger (år t)

Med andre ord, for å beregne Capex følger vi følgende trinn:

  1. Vi tar selskapets balanse for inneværende år og ser på dataene for netto anleggsmidler.
  2. Vi trekker fra omløpende netto eiendeler fra netto eiendeler fra saldoen fra forrige år.
  3. Til resultatet legger vi årets amortiseringskostnad som finnes i resultatregnskapet.

CAPEX eksempel

Anta at et selskap som har publisert sin balanse for forrige og inneværende år, og sin nåværende resultatregnskap. Og med dette ønsker vi å se investeringen i Capex som er gjort i løpet av dette året.

Sammendragssaldo (tall i tusenvis av €)
Aktiv År 0 År 1 passiv År 0 År 1
Eske 5 8 Kortsiktig Fra Gjeld 150 200
Aksjer 150 100 Leverandører 200 76
Kunder 300 500 Remuner i påvente av betaling 75 23
Forskudd til ansatte femti 65 Kreditorer (ikke-skattepliktige) 32 58
Andre omløpsmidler femti 2 Andre forpliktelser driftsomr 25 tjue
Totale nåværende ressurser 555 675 Total kortsiktig gjeld 482 377
Finansielle anleggsmidler 325 0 Annen langsiktig ansvar femten 36
Fixed Matter Net 550 800 Langsiktig finansiell gjeld 225 69
Andre anleggsmidler 42 107 Total langsiktig gjeld 240 105
Totale anleggsmidler 917 907
Aksjefond 750 1100
TOTALE EIENDELER 1.472 1.582 TOTALT FORPLIKTELSER 1.472 1.582

Å være resultatregnskapet:

Sammendrag resultatregnskap
tusenvis av € År 1
Salg 2000
Salgskostnad (600)
Bruttomargin 1400
Personlige utgifter (250)
Generelle utgifter (femti)
Andre utgifter (femten)
EBITDA 1 085
Amortisering (65)
EBIT 1020
Inntekt 35
Finansielle utgifter (55)
Økonomiske resultater (tjue)
Rdo før skatt 1000
Skatter (300)
Netto overskudd 700

Ved å følge formelen beskrevet ovenfor og ved hjelp av regnskapet til selskapet vedlagt i eksemplet, vil resultatet av investeringen i Capex være:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Som vi kan se i dette tilfellet, gjennomfører selskapet en ekspansjonspolitikk, siden Capex> Amortizations.