Blandet administrasjon

Den blandede administrasjonen er en som har ansvaret for forvaltningen av både offentlig og privat kapital. Det inkluderer alle de organisasjonene som er under jurisdiksjonen til offentlig og privat sektor.

Blandet administrasjon

Blandet ledelse er en mye brukt ledelsesstil. Den består i å koordinere og administrere på multilateral basis, mellom offentlig og privat sektor, visse handlinger som anses som fordelaktige for samfunnet. Disse handlingene utføres hovedsakelig i sosialpolitikk som søker å møte befolkningens behov og korrigere markedssvikt som lider av en gitt økonomi.

Hovedmålet for den blandede administrasjonen er å garantere allmennheten ved å dra nytte av effektiviteten og effektiviteten til privat forvaltning. Denne typen administrasjon kan implementeres både lokalt og internasjonalt.

Offentlig sektors rolle i blandet forvaltning

Offentlig sektor opererer i enkelte sektorer med blandet administrasjonsformat siden den lar den rette opp visse markedssvikt som fører til redusert livskvalitet i samfunnet. Staten vil på denne måten rette seg etter gjennomføringen av utbyggingsplanene og den sosiale fremdriften som den har planlagt.

I tillegg til dette har offentlig sektor mulighet til å tilby befolkningen et større antall varer og tjenester. Dette skjer siden den ikke har plikt til å ha nødvendig infrastruktur for sin produksjon.

Til slutt, med denne typen handlinger, oppmuntres privat initiativ og næringsstrukturen i et gitt geografisk område forsterkes, noe som har en svært positiv innvirkning på samfunnet.

Den private sektors rolle i blandet administrasjon

Blandet administrasjon har visse særegenheter som gjør det interessant fra privat sektors synspunkt. Denne modaliteten gir et stort volum av kunder siden staten tilbyr varene og tjenestene som produseres til innbyggerne, noe som gjør det mulig å øke selskapets inntekt.

På den annen side lar samarbeid med forvaltningen organisasjonen dra nytte av visse stordriftsfordeler som staten kan nyte godt av. I samsvar med ovenstående kan du også oppnå visse privilegier i form av satser og skatter som må møtes i et privat selskap.

Til slutt, å gjennomføre et initiativ av denne typen reduserer risikoen forbundet med investeringen. Det er vanlig at deler av kapitalen kommer fra staten eller til og med er godkjent av den.

Kjennetegn ved blandet administrasjon

Blant de mange egenskapene til denne typen administrasjon er det praktisk å understreke følgende:

  • Tiltakene som iverksettes er rettet mot samfunnsnytten.
  • Det reduserer etableringsbarrierene som en person eller et selskap kan måtte produsere i en bestemt sektor.
  • Den gir staten mulighet til å gjøre varer og tjenester tilgjengelig for innbyggerne på kortere tid sammenlignet med offentlig forvaltning.
  • Eierskapet til selskapet vil være delvis både offentlig og privat.