Balanse i prosent

Balansen i prosent er resultatet av å uttrykke hver egenkapital i balansen som en prosentandel av totale eiendeler.

Balanse i prosent

Når man analyserer et selskaps regnskap, er det nødvendig å gjøre sammenligninger med andre selskaper i sektoren. Disse sammenligningene vil være til viktig hjelp for oss når det gjelder å fastslå attraktiviteten til det aktuelle selskapet. Problemet med sammenligninger er at det kan være store forskjeller mellom dem basert på størrelse (ulikt salgsvolum, eiendeler eller innflytelse, for å nevne noen eksempler).

Å bruke balansen som en prosentandel av forvaltningskapitalen vil hjelpe oss å nøytralisere effekten av ulik skala mellom selskaper. Derfor lar balansen uttrykt i prosent oss etablere en bedre sammenligning mellom to selskaper i samme sektor ved å relativere tallene for hver eiendelsmasse basert på deres totale eiendeler.

Eksempel på saldo i prosent

Balansen for selskap X og selskap Y vises nedenfor, både i absolutte verdier og i prosent.

Selskapet X % Selskapet Y %
AKTIV
Immaterielle eiendeler 20 000 6 % 9000 4 %
Inmobilisert materiale 87 000 26 % 18 000 9 %
Sum anleggsmidler 107 000 32 % 27 000 1. 3%
Kontanter og tilsvarende 200 000 59 % 80 000 38 %
Varelager 7000 2 % 25 000 12 %
Debitorer 25 000 7 % 78 000 37 %
Totale nåværende ressurser 232 000 68 % 183 000 87 %
TOTALE EIENDELER 339 000 100 % 210 000 100 %
Kortsiktig gjeld 25 000 7 % 37 000 18 %
Ulike kreditorer 37.500 elleve% 18 000 9 %
Sum kortsiktig gjeld 62.500 18 % 55 000 26 %
Langsiktig gjeld 81.500 24 % 25 000 12 %
Sum kortsiktig gjeld 81.500 24 % 25 000 12 %
Egne midler 160 000 47 % 105 000 femti%
Bestillinger 35 000 10 % 25 000 12 %
TOTALT FORPLIKTELSER 339 000 100 % 210 000 100 %

I tabellen ovenfor er balansen uttrykt gjennom sine tall i absolutte termer og i relative termer (hver kapitalmasse delt på forvaltningskapitalen). Det er viktig å huske at både totale eiendeler og totale forpliktelser (gjeld + nettoformue) må være det samme (de må summere seg til 100%).

Konklusjoner trekkes når saldoen uttrykkes i prosent

Hvis vi ser på balansetallene i absolutte termer, kan konklusjonene våre være partiske av størrelsen på selskapene. Men å se på balansetallene som en prosentandel av totale eiendeler gjør at vi enkelt kan sammenligne mellom ulike selskaper. Vi har en bedre visualisering av hvert selskap ved å eliminere effekten av de ulike størrelsene mellom dem. Her er noen eksempler.

  • Langsiktig gjeld: I absolutte termer er selskap Xs langsiktige gjeld betydelig høyere enn selskap Y (81 500 vs. 25 000). Tar man i betraktning prosentene, er imidlertid ikke gjeldsgraden til selskap X i forhold til selskap Y så sterk som vi skulle tro (24 % mot 12 %).
  • Egenkapital: I absolutte termer har selskap X en større mengde egenkapital enn selskap Y. Ser man denne egenkapitalmassen i relative termer, er selskap Xs egenkapital lavere enn selskap Y.
  • Sum omløpsmidler: Selskap X har et vesentlig høyere beløp i absolutte tall enn Selskap Y. I forhold til prosenter ser vi imidlertid det motsatte.