Nodokļu pienākums

Nodokļu pienākums ir jebkurš pienākums, kas rodas nepieciešamības maksāt nodokļus valsts izdevumu segšanai.

Nodokļu pienākums

Nodokļu maksāšanas pienākuma rezultātā starp nodokļu maksātājiem un Pārvaldi rodas saistības. Tas nozīmē, ka starp nodokļu maksātāju un pārvaldi pastāv attiecības, un līdz ar to valsts ir kompetenta pieprasīt nodokļu nomaksu. Nodokļu maksāšanas mērķis ir, lai nodokļu maksātājs atbilstoši savām ekonomiskajām iespējām sedz nepieciešamos izdevumus valsts struktūru un iestāžu uzturēšanai.

Par nodokļu saistību nepildīšanu tiek piemērots attiecīgais nodokļu sods.

Nodokļu saistības var klasificēt kā materiālās un formālas.

Nodokļu saistību elementi

 • Aktīvs subjekts : tas, kurš pieprasa nodokļu nomaksu (administrācija).
 • Nodokļa maksātājs : tie ir tie, kuriem ir jāmaksā nodeva.
 • Nodokļu maksātājs : visi, kas pilda nodokļu saistības.
 • Ar nodokli apliekams notikums : apstākļi, kas rada pienākumu maksāt nodokli.
 • Nodokļa bāze : summa, no kuras tiek aprēķināts nodoklis.
 • Nodokļa likme: procentuālā daļa, kas tiek piemērota nodokļa bāzei, lai aprēķinātu nodokļa saistības.
 • Nodokļu kvota : summa, kas nodokļu maksātājam jāmaksā par nodokļa samaksu.

Materiālās nodokļu saistības

 • Galvenās nodokļu saistības : tas sastāv no nodokļu kvotas samaksas. Ja iestājas ar nodokli apliekamais notikums, nodoklis ir jāsamaksā, ja vien nenotiek kāds no tiesību aktos noteiktajiem atbrīvojuma gadījumiem.
 • Pienākumi starp personām, kas izriet no nodokļa : tās rodas nodokļu atvieglojumu dēļ starp nodokļu maksātājiem.
 • Pienākums veikt maksājumus kontā : Tas ietver maksājumu veikšanu Nodokļu administrācijai. Nodokļa kvotas summas tiek izmaksātas pirms ar nodokli apliekamā notikuma iestāšanās.
 • Papildu nodokļu saistības : tās ir saistības darīt vai nedarīt.

Formālās nodokļu saistības

Tie ir ar likumu noteikti pienākumi, veicot nodokļu prasības un procedūras.