Eurosistēma

Eurosistēma ir organizācija, ko veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un to Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuras ir ieviesušas eiro kā kopējo valūtu.

Eurosistēma

Patiesībā Eurosistēma darbojas kā “virtuāla” vienība, jo tai nav juridiskas personas statusa un tās pārvaldes struktūras ir Eiropas Centrālās bankas iestādes.

Principā tieši ECBS tiecas kļūt par ES monetāro iestādi. Taču, runājot par kopējo monetāro politiku, tā var skart tikai tās valstis, kuras ir pievienojušās eiro. Šī iemesla dēļ tika izveidots Eurosistēmas pārejas termiņš, līdz visas ES valstis pieņems lēmumu apmainīt savu nacionālo valūtu pret eiro.

Kas attiecas uz Eiropas Centrālo banku, tā ir atbildīga par ES monetāro politiku, un tai ir savs juridiskas personas statuss. Attiecībā uz nacionālajām centrālajām bankām tām ir arī savas juridiskās personas statuss un tās veic neatkarīgas funkcijas papildus Eurosistēmas mērķu sasniegšanai.

Ir jāprecizē atšķirība starp Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) un Eurosistēmu. Abās ir iekļauta Eiropas Centrālā banka, bet, no vienas puses, ECBS ietilpst gan nacionālās centrālās bankas, kas ir ieviesušas eiro kā kopīgu valūtu, gan tās, kuras nav ieviesušas eiro. Savukārt Eurosistēmā ietilpst tikai to dalībvalstu centrālās bankas, kuras ir ieviesušas eiro kā savu kopējo valūtu. Šajā ziņā Eurosistēma būtu Eiropas Centrālo banku sistēmas apakšgrupa.

Eurosistēmas funkcijas

Līgumā par Eiropas Savienību (LES) tiek apspriesti ECBS mērķi. Galvenā funkcija ir saglabāt cenu stabilitāti eiro zonā. Tas ir, lai kontrolētu inflāciju, tādējādi aizsargājot eiro vērtību. Turklāt ir izveidotas funkcijas, lai atbalstītu Savienības vispārējo politiku.

Praksē visas šīs funkcijas veic Eurosistēma. LES attiecas uz ECBS, jo sākotnēji bija paredzēts, ka visas valstis ieviesīs eiro valūtu. Tomēr šāda situācija vēl nav izveidojusies, un pašlaik Eurosistēmas veiktās funkcijas ir šādas:

 • Vienotās monetārās politikas definēšana un īstenošana.
 • Ārvalstu valūtas maiņas operāciju veikšana saskaņā ar noteikto valūtas maiņas politiku.
 • Eiro zonas valstu oficiālo rezervju pārvaldīšana ārvalstu valūtā.
 • Eirozonas banknošu emisija.
 • Ieguldījums maksājumu sistēmas pareizā darbībā.

Faktiski Eiropas Centrālās bankas uzdevums ir garantēt visu šo funkciju izpildi, kas sākotnēji tika uzticētas ECBS. Ir pieliktas pūles izmantot ārpakalpojumus darbības, lai izveidotu sinerģiju un izvairītos no uzdevumu dublēšanās. Turklāt pareiza koordinācija starp valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālo banku veicina mērķu sasniegšanu.

Eurosistēmas sastāvs

Eurosistēmas sastāvs ir šāds:

 • Eiropas Centrālā banka.
 • 19 nacionālās bankas, kas ir iekļāvušas eiro kā vienoto valūtu šādās valstīs:
  • Vācija, Austrija, Beļģija, Kipra, Slovākija, Slovēnija, Spānija (Spānijas Banka), Igaunija, Somija, Francija, Grieķija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande un Portugāle.

Eurosistēmas struktūra

Eurosistēmai nav savas vadības struktūras, bet to vada Eiropas Centrālās bankas pārvaldes struktūras:

 • Valdības padome
 • Izpildkomiteja
 • Vispārīgi padomi