Tarptautinė darbo organizacija (TDO)

Tarptautinė darbo organizacija (TDO) yra Jungtinių Tautų (JT) priklausoma institucija. Čia sprendžiami su darbu ir darbo santykiais susiję klausimai. Ji atsirado 1919 m., kaip Versalio sutarties pasekmė ir siekiant skatinti padorų darbą.

Tarptautinė darbo organizacija (TDO)

Suburdama darbuotojus, vyriausybes ir darbdavius, TDO nustato darbo taisykles, siekdama padoraus užimtumo. Taigi, TDO filosofija daro prielaidą, kad dirbant tinkamais darbais bus pasiekta ekonominė gerovė ir socialinė taika.

Pagrindiniai Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) tikslai

Pagrindiniai tikslai, kuriuos sau išsikėlė TDO, apima keturias veiklos sritis:

  • Skatinti pagarbą darbo taisyklėms ir darbuotojų teisėms.
  • Kovokite dėl padoraus atlyginimo darbuotojams.
  • Didesnė darbuotojų socialinė apsauga.
  • Skatinti dialogą ir derybas tarp vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų.

Siekdama šių tikslų, TDO nustato darbo reglamentus, rengia tarptautinio lygmens programas, kuriomis siekiama stiprinti pagrindines teises ir socialines bei darbo sąlygas, skatina techninį bendradarbiavimą darbo klausimais tarptautiniu lygiu.

Kaip veikia TDO

TDO apibrėžiama kaip trišalė organizacija, nes ji apima darbdavius, valstybių narių vyriausybes ir darbuotojus. Jos funkcija – palaikyti dialogą tarp darbdavių ir sąjungų socialinės ir ekonominės politikos klausimais.

Vidinė TDO struktūra yra tokia:

  • Tarptautinė darbo konferencija : be to, kad ji yra institucija, kuri priima sprendimus dėl darbo taisyklių, ji taip pat bus socialinių ir darbo klausimų diskusijų institucija. Ji taip pat tvarko TDO biudžeto tvirtinimą.
  • Direktorių valdyba : Turi vykdomąją valdžią. Kitaip tariant, ji vykdo TDO programas ir rūpinasi organizacijos biudžetiniais aspektais.
  • Tarptautinis darbo biuras : tai priežiūros institucija. Ji yra atsakinga už Direktorių valdybos kontrolės funkcijas.

Pažymėtina, kad Direktorių valdybos atliekamą darbą konsultuos komisijos, kuriose dirba ekspertai iš darbdavių, vyriausybių ir profesinių sąjungų organizacijų.

Kita vertus, TDO šalių narių susitikimai retkarčiais rengiami svarbiausiems darbo ir socialiniams klausimams spręsti.

Kokios yra TDO veiklos sritys?

Kad tarptautiniai TDO standartai įsigaliotų, yra sukurta priežiūros ir kontrolės sistema. Kitaip tariant, TDO užtikrina, kad būtų laikomasi pasirašytų konvencijų.

Tam organizacija nuolat stebi, kaip susitarimai taikomi, ir nurodo, kuriose srityse tai galėtų būti patobulinta. Be to, TDO gali patarti valstybėms narėms.

Vystomasis bendradarbiavimas yra dar viena iš pagrindinių TDO veiklos sričių. Šiuo tikslu TDO skatina programas, skirtas deramam užimtumui. Tam, kad jie galėtų įsitraukti, reikalaujama, kad darbdaviai, vyriausybės ir darbuotojai prisidėtų.

Trumpai tariant, kalbama apie politikos įgyvendinimą, leidžiančią tvarią plėtrą ir kuri tuo pat metu virsta padoru darbu.

TDO programa ir biudžetas

TDO programą ir biudžetą kas dvejus metus turi patvirtinti Tarptautinė darbo konferencija.

Taigi programoje ir biudžete nustatyti tikslai, kuriuos reikia pasiekti po dvejų metų, resursai, kurie bus skirti jiems pasiekti, kartu tvirtinamos tinkamomis laikomos išlaidos.

Bet iš kur TDO gauna finansavimą?

Daugiausia trimis būdais:

  • Per ją sudarančių šalių proporcingus įnašus.
  • Per savanoriškus pagrindinių partnerių įnašus.
  • Valstybinių agentūrų, finansinių institucijų ir nuo JT priklausančių agentūrų įnašai.