Tekjuyfirlit

Rekstrarreikningur eða IRPF (Personal Income Tax) er skattur sem borgarar þurfa að greiða til Skattstofunnar, miðað við þær tekjur eða hreinar tekjur sem þeir hafa aflað á ári.

Tekjuyfirlit

Við gerð rekstrarreiknings er tekið tillit til allra tekna sem myndast á árinu að frádregnum þeim gjöldum sem koma til frádráttar. En ekki þurfa allir borgarar að gera tekjuskýrsluna, það eru nokkrar undantekningar eins og við munum sjá hér að neðan.

Tekjuskýrslan er eingöngu gerð af einstaklingum, sem vísar til manna. Ólíkt lögaðilum þar sem einkum er átt við fyrirtæki sem greiða ekki tekjuskatt heldur greiða svokallaðan félagaskatt.

Tekjuskattur einstaklinga er lagður á allar þessar tekjur með því að setja prósentu stighækkandi á tekjur, það er að segja það er stighækkandi skattur, því hærri sem tekjur eru, þeim mun hærri prósentu sem á að greiða, að teknu tilliti til hluta (allir greiða sömu prósentu innan hvers hluta). Þegar sú upphæð, þekkt sem eingreiðsla, hefur verið reiknuð út, eru allir frádrættir dregin frá. Þessi upphæð, þegar samsvarandi frádráttur hefur verið beitt, endurspeglar nettógjaldið, sem verður lokaupphæðin sem við greiðum sem tekjuskatt einstaklinga.

Fullt gjald – Frádráttur = Nettógjald

Á árinu er eðlilegt að bæði fyrirtækið sem við vinnum hjá og fjármálastofnunin okkar dragi hluta af því fé sem við aflar til að gefa það í ríkissjóð. Þannig lækkar sá fyrsti mánaðarlega prósentuna sem er eyrnamerkt tekjuskatti einstaklinga af launum okkar og sá síðari dregur frá okkur viðeigandi upphæð þegar við fáum til dæmis söluhagnað af fjárfestingum á hlutabréfamarkaði eða vexti af bankainnistæðu.

Þessar staðgreiðslur sem hafa farið fram á árinu eru margsinnis hærri en við hefðum átt að greiða þannig að í rekstrarreikningi er hægt að skila henni til okkar. Það er að segja að ríkissjóður skili okkur peningum fyrir umframskattana sem við höfum greitt. Þetta er eðlilegt þar sem greiddir skattar á árinu taka ekki tillit til frádráttar hvers og eins. Það er af þessum sökum, og til þess að reglufesta öll þessi hugtök og efnahagsliðir, sem rekstrarreikningurinn er fæddur.

Hvaða tekjur og gjöld innihalda rekstrarreikningur?

Tekjurnar sem eru innifaldar í leigunni geta bæði komið af vinnutekjum (hvort sem þeir eru launþegar eða sjálfstætt starfandi), sem og annars konar tekjum eins og söluhagnaði eða fjármagnstekjum. Á Spáni eru helstu tekjur sundurliðaðar sem hér segir:

 • Vinnutekjur : Laun, laun eða lífeyrir, aðallega.
 • Tekjur af lausafé: Aðallega vextir og arður. En líftrygging er líka innifalin.
 • Tekjur af fasteignum : Þetta eru tekjur af þeim eignum sem eigendur þeirra standa til boða, leigðar eða framseldar til þriðja aðila, sem tengjast ekki atvinnustarfsemi.
 • Tekjur af efnahagslegum, viðskiptalegum eða atvinnustarfsemi .
 • Gengishagnaður og tap : Kominn til dæmis af sölu fasteigna, hlutabréfa, vinninga.

Frádrátturinn getur verið vegna búsetu í húsi til leigu eða að hafa lokið endurhæfingu á fasta búsetu. Fyrir ákveðnar fjárfestingar eða framlög, svo sem að fjárfesta í nýstofnuðu fyrirtæki eða fjárfesta í lífeyrissjóði. Fyrir að búa með börnum yngri en 25 ára með litlar tekjur eða með foreldrum eldri en 65 ára.

Á Spáni er einhver frádráttur innifalinn í drögum að leigu. En það eru margir aðrir sem gera það ekki og því er mjög mikilvægt að fara vel yfir drögin til að taka alla mögulega frádrátt og tryggja sem mestan sparnað í rekstrarreikningi.

Hverjum er skylt að lýsa yfir á Spáni?

Sérhver einstaklingur, hvort sem hann er spænskur eða ekki, sem hefur dvalið lengur en 183 daga á almanaksárinu, sem hefur Spán sem aðalkjarna eða undirstöðu starfsemi sinnar eða efnahagslegra hagsmuna á þann hátt, er skylt að gefa upp tekjur á Spáni. beint eða óbeint.

Hins vegar eru nokkrar undantekningar sem geta veitt okkur undanþágu frá því að þurfa að skila tekjuskattsframtali. Það fer aðallega eftir upphæð tekna, frádrætti og hvaðan þær koma.

Það er mikilvægt að vita að þó að einstaklingur sé ekki framtalsskyldur getur hann vitað drögin sín, sem er mjög mælt með því að ef þeir fara út að borga munu þeir ekki leggja fram rekstrarreikninginn, en ef hann kemur út til að skila honum. það borgar sig að framvísa því þar sem þú færð greiðslu fyrir það.

Skattbúar á Spáni eru ekki skyldugir til að gera tekjuyfirlýsinguna:

 • Ef tekjur sem fást eru undir 22.000 evrur á árinu, svo framarlega sem þær koma frá einum greiðanda, eða ef tekjur sem annar eða þriðji greiðandi fær ekki yfir 1.500 evrur í heild.
 • Ef tekjur af tekjum eru undir 14.000 evrum á árinu, jafnvel þótt tekjur af atvinnutekjum berist af tveimur eða fleiri greiðendum. Nema ef það uppfyllir ekki tvær reglur hér að neðan.
 • Ef þú hefur ekki fengið tekjur af lausafé og staðgreiðsluskyldum söluhagnaði eða innborgun á reikning, samtals hærri en 1.600 evrur á ári.
 • Ef þú hefur ekki fengið tilreiknaðar fasteignatekjur, ávöxtunarkröfu af ríkisvíxlum og styrkjum til kaupa á opinberu vernduðum eða verðsettum heimilum, og annan söluhagnað af opinberri aðstoð, að heildarupphæð sem er hærri en 1.000 evrur á ári.
 • Ef þú hefur eingöngu fengið fullar tekjur af vinnu, fjármagni (húsgögnum og fasteignum – til leigu á fasteignum …), atvinnurekstri (viðskiptavinum, fagfólki …) og söluhagnaði, með fyrirvara um staðgreiðslu eða ekki, þegar upphæð þeirra ekki fara yfir 1.000 € eða þeir sem hafa verið með tap sem er minna en € 500.
 • Ef þú ert sjálfstætt starfandi launþegi með tekjur undir 1.000 evrur á ári.

Hins vegar, í mörgum tilfellum, fólk sem er ekki skylt að skila tekjuskattsskýrslu til að greiða það til baka og því borgar sig fyrir það að gera það. Þess vegna er ráðlegt að skoða drögin til að sjá hvort það borgi sig eða ekki að gera rekstrarreikning.

Hvað gerist ef ég skila ekki tekjuskattsframtali?

Ef einhver skilar ekki framtalsskyldu vegna þess fremur hann skattalagabrot sem flokkast undir smávægilegt, alvarlegt eða mjög alvarlegt. Minnsta gerist ef það er maðurinn sjálfur sem tilkynnir að hann hafi ekki framvísað því og þegar hann gerir það kemur hann aftur. Í því tilviki er refsingin 100 evrur. Ef þú borgar eða verður með vaxtaálag eftir því hversu seint skilað er.

Ef það er ríkissjóður sem krefst þess að yfirlýsingunni sé sleppt og skilar aftur til að skila er sektin 200 evrur. En ef það þvert á móti borgar sig, mun það hafa í för með sér sekt sem nemur á bilinu 50% til 150% af verðmæti skuldarinnar, sem fer eftir efnahagslegu tjóni fyrir ríkissjóð, af alvarleika leyndarmálsins (það er versnað til dæmis ef það eru aðgerðir á hlutabréfamarkaði sem greiða þarf fyrir) og hvort önnur skattalagabrot hafi verið framin.

Algengustu mistökin í leigudrögum

Skattstofnun getur gert mistök við gerð líkön fyrir rekstrarreikning. Þá eru ekki allar tekjur, og því síður frádráttarbær gjöld, innifalin í drögunum. Sjáðu hvað leigudrög innihalda ekki.

Hér eru tvær algengustu bilanir:

1. Villur í tengslum við skattlagningu húsnæðis : Ein algengasta villan er rangur útreikningur á frádrætti vegna húsnæðis sem keypt var fyrir árið 2006, þó að það sé einnig nokkuð algengt að ekki sé beitt samsvarandi aðalfrádrætti húsnæðisskatts ef veitandi banki veð. ekki hafa sannanir fyrir því að þetta lán sé einmitt fyrir fasta búsetu eða fyrsta heimili.

Einnig getur veðlánið truflað réttan undirbúning dröganna ef skipt hefur verið um banka eða ef samið er um nýjan. Komi til þess að húsið hafi verið keypt af hjónum og bæði hjónin standa frammi fyrir veðláninu í jöfnum hlutum en aðeins annað þeirra kemur fram í matsskránni er eðlilegast að Skattstofa reikni frádráttinn rangt.

Þar að auki, ef um er að ræða fyrsta vanaheimilið sem hjónin eignast, eru kostnaður sem hlýst af kaupunum – tengdar tryggingar, lögbókandi, skráning, skattar o.fl. – einnig frádráttarbær og hér getur ríkissjóður gert mistök ef þessi fjárútlát er eru ekki skráðar.

2. Dómar sem tengjast hjónaböndum og sambúðarslitum : Þessar aðstæður gefa tilefni til mikilvægra frádráttar, eins og sá sem fæst fyrir upphæð jöfnunarlífeyris til fyrrverandi maka og lífeyris fyrir framfærslu til sameiginlegra barna eða til greiðslu á vanabundnum maka fyrrverandi. búsetu. Þess vegna verður að gæta sérstakrar varúðar við þennan kafla.

Ef þú hefur fengið drög að skattframtali þínu og þú hefur áttað þig á því að þau eru illa undirbúin þarftu að breyta því til að skrá skattframtölin sem raunverulega samsvara þér. Þú getur gert það á netinu, á heimasíðu Skattstofnunar eða með því að fara í eigin persónu á skattstofu sem þú þarft að panta tíma í. Sömuleiðis getur starfsfólk stofnunarinnar beðið þig um að rökstyðja breytingarnar sem þú gerir á drögunum þínum, sem þú verður að leggja fram nauðsynleg skjöl fyrir. Sjáðu hvernig á að gera rekstrarreikninginn.