Nyereség

A profit egy olyan fogalom, amely arra utal, amikor van gazdasági haszon, nyereség vagy – Karl Marx szavaival élve – tőkenyereség. Mindezt egy szolgáltatás vagy áru előállításának vagy forgalmazásának ellenőrzése előzi meg.

Nyereség

A nyereség azt a helyzetet jelenti, amikor egy személy egy bizonyos gazdasági tevékenység elvégzése után többlethasznot termel. Ezt a hasznot profitnak nevezik.

A profit tehát a kapitalizmus egyik fő szabálya, hiszen olyan rendszert hoz létre, amelyen keresztül a profit révén az emberek kamata és magánösztönzése keletkezik. Ennek az az oka, hogy a piacoknak, valamint az államoknak garantálniuk kell a magántulajdonhoz és a kiaknázáshoz való jog gyakorlását. Mindez az említett nyereség megszerzéséért járó adónak felel meg.

Profit szellem

Azt mondják, hogy a gazdasági tevékenység haszonszerzési célú, ha egy árut vagy szolgáltatást gazdasági megtérülés elérése érdekében hasznosítanak. Vagyis amikor valaki egy feladatot végez el, hogy anyagi hasznot szerezzen érte. Ezt ismerjük haszonszerzési motívumnak.

Ezt fontos kiemelni, hiszen számos alapítvány és szervezet, például civil szervezet végez gazdasági tevékenységet, de nem haszonszerzési céllal. Ez azt jelenti, hogy nem termelnek belőle profitot, hiszen ezt anélkül teszik, hogy saját gazdasági céljukat követnék.

A nyereség elvesztése

Az elmaradt haszon az a vagyoni kár, amelyet a haszon elmaradása, jogellenes cselekmény, harmadik személy kára vagy szerződésszegés okoz.

Amikor egy személynek be kell tartania egy szerződést, és annak megszegése előnykiesést von maga után a másik fél számára, akkor azt mondják, hogy elmaradt haszonról van szó.

Ezt a helyzetet a törvény bünteti. Ily módon a kár okozója köteles megfelelni az érintett személynek járó kártérítésnek. Ily módon a károkért és veszteségekért felelõsítve az elkövetett kár elhárításáig.