Veza

Obveznica je dužnički instrument koji izdaje tvrtka ili javna uprava kako bi se financirala.

Veza

Izdavatelj obveznice obećava da će vratiti posuđeni novac kupcu te obveznice, obično plus prethodno fiksne kamate, poznate kao kupon. Zbog toga je poznat kao instrument s fiksnim prihodom.

Obveznice su jedan od glavnih izvora financiranja velikih poduzeća i javnih uprava, uglavnom vlada, koje izdavanjem obveznica materijaliziraju dug, dajući svojim zajmodavcima financijsku imovinu.

Obveznica je alikvotni dio zajma. Organizacija koja izdaje ukupan dug koji želi plasirati dijeli na male dijelove, zvane obveznice, tako da joj svatko može posuditi novac, jer su zajmovi toliko veliki da ih ne može odobriti niti jedan agent, te stoga dijele " ugovor »o zajmu u mnogo malih ugovora ili naslova (obveznica), tako da osoba koja posjeduje obveznicu ima pravo na povrat posuđenog novca plus kamate. Obveznice se mogu prenositi na sekundarnom tržištu i stoga njihova kotirana cijena varira. Vlasnici ili zajmodavci obveznica nazivaju se "držatelji" ili "vlasnici obveznica".

Prilikom kupovine obveznice dajemo zajam. Kupac isporučuje iznos novca, koji se zove glavnica obveznice, tvrtki koja je izdala obveznicu (tvrtci koja prima zajam). Tvrtka se obvezuje vratiti nam na prethodno utvrđeni datum isteka, iznos koji smo joj posudili, plus prethodno utvrđenu kamatnu stopu. Zbog toga se obveznice smatraju dugotrajnom imovinom, jer bez obzira na to kako tvrtka radi, na kraju razdoblja dobivamo fiksnu kamatu na koju se obvezala tvrtka izdavateljica. Iako ponekad imaju promjenjive kamate.

Mnogo puta se izdaju s diskontom, odnosno tvrtka izdavatelj pristaje isporučiti 100% nominalnog kapitala na datum dospijeća obveznice, što je općenito 1000 eura. A na dan izdavanja, u kojem dostavljamo novac za kupnju obveznice, ne bismo im trebali posuditi 100% ako ne i malo manje.

Procjena vrijednosti obveznica

Sadašnja vrijednost obveznice jednaka je novčanim tokovima koji će biti primljeni u budućnosti, diskontirani u sadašnjem trenutku uz kamatnu stopu (i), odnosno vrijednost kupona i nominalna vrijednost do danas. Drugim riječima, moramo izračunati neto sadašnju vrijednost (NPV) obveznice:

Na primjer, ako smo 1. siječnja 20. godine i imamo dvogodišnju obveznicu koja dijeli kupon od 5% godišnje koji se isplaćuje polugodišnje, njena nominalna vrijednost je 1000 eura koja će biti isplaćena 31. prosinca godine. 21 i njegova diskontna ili kamatna stopa iznosi 5,80% godišnje (što je 2,859% polugodišnje), intrinzična vrijednost obveznice bit će:

Izračunajte cijenu obveznice
Semestar 1 2 3 4
Protok novca 25 25 25 1025
Popust 1,02859 1,05800 1,08825 1,11936
Diskontirani novčani tok 24.3050867 23,6294896 22,9726718 915.698557

Zbrojimo li sve diskontirane novčane tokove, rezultat je 986.6058 €

Za više informacija i primjere pogledajte vrednovanje obveznica.

Rizik obveznice

Za njih se često kaže da su sigurna investicija, a čak se i državne obveznice često nazivaju nerizičnom imovinom. Iako je istina da je to jedno od najsigurnijih ulaganja koje možemo napraviti, moramo razlikovati dvije vrste rizika u obveznicama:

 • Kreditni rizik: To je mogućnost da izdavatelj obveznice ne može preuzeti odgovornost za otplatu zajma.
 • Tržišni rizik: Mogućnost pada cijene obveznice zbog varijacija tržišnih kamatnih stopa.

Vrste bonusa

Postoji veliki izbor bonusa prema njihovim karakteristikama:

Prije svega moramo razlikovati javne i privatne obveznice:

 • Državne obveznice: Vrijednosni papiri koje izdaje javna riznica neke zemlje u svrhu financiranja općih državnih proračuna.
 • Korporativne obveznice : To su obveznice koje izdaju tvrtke s ciljem financiranja svojih aktivnosti.

Također moramo razlikovati obveznice na temelju njihove kreditne kvalitete. Iako je ljestvica prilično široka i ovisi o rejting agencijama, obično postoje dvije vrste obveznica:

 • Investiciona obveznica : Imaju kreditni rejting investicijskog razreda, što znači da imaju visoku kreditnu kvalitetu i stoga nizak rizik od neizvršenja obveza. Minimalna sposobnost plaćanja koja se smatra investicijskom ocjenom za Moody’s je ocjena Baa, a za S&P i Fitch je BBB.
 • Obveznice s visokim prinosom: imaju visoku kreditnu ocjenu, što znači da imaju nisku kreditnu kvalitetu, a time i visok rizik od neplaćanja.

Važno je razlikovati vrstu kupona obveznice i distribuira li kupone. Prema tome razlikujemo tri vrste obveznica:

 • Obveznice s fiksnim kuponom: Ova vrsta vrijednosnih papira povremeno distribuira fiksni kupon. Na primjer 5% godišnje. Obično se distribuiraju polugodišnje. Dakle, ako obveznica s nominalnim 1000 eura ima fiksni kupon od 5%, ona će svakih šest mjeseci dijeliti 25 eura.
 • Obveznica bez kupona: Ova vrsta vrijednosnog papira ne plaća kamatu do datuma dospijeća, odnosno plaća kamatu zajedno sa iznosom kredita na kraju. Kod kompenzacije mu je cijena niža od nominalne vrijednosti, odnosno izdaje se s diskontom, što glavnici daje veći povrat.
 • Obveznica s promjenjivim kuponom: To su vrijednosni papiri koji daju svoje interese po promjenjivoj stopi, koja je povezana s evolucijom kamatne stope na tržištu novca (Euribor, Libor…) plus razlika. Primjer: Euribor + 2%.

Ovisno o tome imaju li opcije ili ne:

 • Obveznice bez opcija: Također poznate kao bullet obveznice. To su obveznice koje nemaju ugrađenu opciju. One su zajedničke obveznice.
 • Obveznice opcija: Obveznice imaju ugrađene opcije.
  • Ako imaju opciju poziva, poznate su kao obveznice na opoziv, izdavatelj ima pravo otkupiti obveznicu.
  • Ako imaju prodajnu opciju na obveznice koje se mogu staviti u promet, kupac ima prodajnu opciju na obveznicu.
 • Vrijednosni papiri koje je izdala tvrtka (s visokim kapitalom), a koji imaju jedan ili više varanata uključenih u vlasništvo kako bi se snizila kamatna stopa na koju će se društvo podvrgnuti i omogućilo vlasnicima prijevremenu amortizaciju obveznice ili njezinu konverziju u dionice.

Ostale karakteristike obveznica:

 • Zamjenjiva obveznica: njezin imatelj ima mogućnost zamjene za dionice kada postoji nova emisija po unaprijed određenoj cijeni. Zbog mogućnosti ove konvertibilnosti, kupon ili kamata zamjenjive obveznice niži je nego što bi imao bez opcije konverzije.
 • Zamjenjiva obveznica : Slična je konvertibilnoj obveznici , ali se može zamijeniti za postojeće dionice.
 • Novčane obveznice : To su vrijednosni papiri koje je izdala tvrtka, koja će otplatiti zajam na fiksno dospijeće.
 • Strips : Neke državne obveznice su "otkidajuće" ili podijeljene, to jest, vrijednost obveznice može se odvojiti u svakoj uplati koja se izvrši, razlikujući isplatu kamata (kupona) i isplatu glavnice, te pregovarati o njima odvojeno. Primjer: Tako se iz 5-godišnje obveznice moglo dobiti 6 traka: jedna za svaku godišnju isplatu kupona, a šesta za glavnicu, nakon 5 godina.
 • Vječne dužničke obveznice : To su one koje nikada ne vraćaju glavnicu, ali plaćaju kamate (kupone) doživotno. Oni su najosjetljiviji na varijacije kamatne stope, jer njihova cijena u potpunosti ovisi o kamatnoj stopi.