Razlika između objektivnog i subjektivnog prava

Objektivno pravo odnosi se na pravne norme općenito, a subjektivno pravo je ovlast koju građani imaju kao nositelji prava zajamčenih objektivnim pravom da postupe na tim pravima radi zadovoljenja vlastitih interesa.

Razlika između objektivnog i subjektivnog prava

Pravo se sastoji od objektivnog i subjektivnog prava. Ovi koncepti se ne suprotstavljaju, već se nadopunjuju kako bi stvorili pravni sustav jedne države. Ne postoji mogućnost da postoji objektivno pravo koje ne daje prava, niti subjektivno pravo koje ne ovisi o propisu. Oni trebaju jedno drugo.

Dok se objektivno pravo odnosi na norme i pravila koja reguliraju svakodnevni život ljudi, subjektivno pravo se odnosi na ovlasti koje proizlaze da građani ostvaruju prava sadržana u objektivnom pravu.

Tako je, na primjer, subjektivno pravo pravo odluke naroda da nastavi s pravom. No, da bi osoba imala mogućnost odlučivanja o pravu ili pravnom dobru čiji je vlasnik, objektivno pravo moralo je regulirati zakonitost te mogućnosti postupanja s pravom.

Primjer

Da bismo bolje razumjeli ovu razliku, pogledajmo nekoliko primjera:

Pravo vlasništva, odnosno pravo na kuću, subjektivno je pravo. Vlasnik ovog prava može djelovati radi zadovoljenja svojih interesa kroz ovo imovinsko pravo, prodavati ga, mijenjati i sl. Ali ograničenja ovog subjektivnog prava nalaze se unutar zakonskog zakonika koji je objektivno pravo.

Stoga je ovo subjektivno pravo -> Pravo vlasništva uključeno u objektivno pravo -> Građanski zakonik.

Pravo na slobodu izražavanja je još jedno subjektivno pravo koje nositelj tog prava u svom shvaćanju može koristiti u granicama koje su utvrđene i gdje su te granice utvrđene? U objektivnom pravu.

Dakle, ovo subjektivno pravo -> Pravo na slobodu izražavanja sadržano je u objektivnom pravu -> Ustavu.

Pravo na resurse su subjektivna prava. Na te upravne ili sudske odluke osoba se može žaliti sve dok je to predviđeno propisom. Odnosno, u objektivnom pravu mogućnost žalbe.

Dakle, ovo subjektivno pravo -> Pravo na žalbu sadržano je u objektivnom pravu -> Postupovni zakoni.

Pravo ljudi na brak je subjektivno pravo. Možemo birati hoćemo li se vjenčati ili ne (nije obvezno, ali je moć ili sposobnost). Sada, ako se odlučite za brak, morat ćete slijediti pravila propisana u objektivnom zakonu (građanskom zakoniku). Na primjer, poštujte broj svjedoka za njegovu valjanost, biti odgovarajuće dobi itd.

Razlika između objektivnog i subjektivnog prava

U ovoj tablici možemo vidjeti glavne razlike:

str 11