Karta rizika

Karta rizika je alat koji odražava trenutnu situaciju u poslovanju, kao i gospodarsku, političku i društvenu situaciju koja ga okružuje. Na taj način identificiramo koji aspekti mogu utjecati na našu aktivnost i kako ih riješiti.

Karta rizika

Karte rizika su alati za prevenciju. Ove karte pokušavaju locirati situaciju poduzeća, uzimajući u obzir varijable kao što su ekonomska, politička i društvena situacija koja okružuje tvrtku. Na ovaj način, namjera karte je identificirati koji negativni aspekti mogu utjecati na gospodarsku aktivnost tvrtke, omogućujući nam predviđanje sadašnjih i budućih scenarija.

Mape rizika su široko korišteni alati u poslovnom svijetu. Na taj način tvrtka može upoznati rizike i usvojiti preventivne metode za ograničavanje učinaka.

Čemu služi karta rizika?

Glavni cilj karte rizika je sintetizirati sve informacije vezane uz neizvjesnosti s kojima se tvrtka suočava. Na taj način možemo nastaviti s razvojem strategija usmjerenih na raspršivanje ovih izvora neizvjesnosti. Metodologija se sastoji od sposobnosti razvoja strategija koje mogu ublažiti moguće sadašnje i buduće štete, kao i izloženost.

Karta rizika je vrlo koristan alat za upravljanje poslovanjem. Mape rizika omogućuju poznavanje rizika s kojima bi se tvrtka mogla suočiti, kako u sadašnjosti tako iu budućnosti. Uzimajući u obzir niz čimbenika, poput političke, ekonomske i socijalne situacije, možemo predvidjeti problem i usvojiti preventivne metode kojima se pokušavaju ograničiti mogući negativni učinci koje bi oni mogli izazvati.

Među ciljevima izrade karte rizika su sljedeći:

 • Kvantificirajte vjerojatnost da se rizik dogodi.
 • Izmjerite potencijalnu štetu svakog rizika.
 • Poznavati okruženje tvrtke.
 • Povećajte sigurnost subjekta.
 • Upoznajte se s rizicima koji bi mogli ugroziti tvrtku.
 • Kvantificirajte rizike s kojima se tvrtka suočava.
 • Upoznajte greške koje bi mogle naštetiti tvrtki.
 • Jamčiti sadašnju i buduću održivost tvrtke.

Između ostalog, karta rizika služi za upoznavanje svih gore opisanih aspekata, kao i bezbroj alata koji će nam omogućiti da dublje upoznamo tvrtku.

Kako se izrađuje karta rizika?

Iako se može činiti kao jednostavan zadatak, izrada karte rizika prilično je opsežan proces. Osim toga, za to je potrebno opsežno poznavanje tvrtke i njezinog okruženja, kao i poslovne strategije. U tvrtki je, konačno, malo ljudi koji vrlo temeljito poznaju tvrtku, kao i njezino okruženje, pa je potpuna procjena rizika teška.

No, uz potrebnu obuku moguća je izrada karte rizika. Da bismo to učinili, moramo slijediti niz koraka koji nam omogućuju da ga provedemo, kao i da ga provedemo na objektivan i koristan način za strategiju tvrtke.

Izrada karte rizika zadatak je koji se može sažeti u sljedeće korake:

 • Definirati i identificirati rizike : Na taj način prije svega moramo razmišljati o organizaciji, poslovanju, zadacima, kao i kritičnim procesima koje tvrtka ima. Na taj način, sintetizirajući informacije, moći ćemo procijeniti ranjivosti koje, kao interne slabosti, tvrtka ima. Moramo vrlo detaljno izmjeriti sve čimbenike, kao i sve faktore koji bi mogli utjecati na svaki od njih, smanjujući kapacitet tvrtke u sadašnjosti i budućnosti.
 • Kvantificirajte i kvalificirajte rizike : Ova procjena mora se obaviti zajedno s vrlo strogom i kritičkom analizom. Zapamtite da je cilj kontrolirati sve moguće rizike. Stoga, ako znamo izloženost tvrtke, kao i objektivnu i subjektivnu vjerojatnost nastanka rizika, možemo ih klasificirati i dati prioritet onima koji nas najviše zanimaju, ovisno o tome što smatramo najvažnijim unutar politike tvrtke.
 • Procijeniti i odrediti prioritete rizika : Ovim procjenama i analizama moći ćemo dobiti prve pokazatelje na temelju kojih ćemo kvalificirati i kvantificirati rizike. To su potencijalni gubici koje ćemo temeljiti na povijesnim nizovima koji nam omogućuju aproksimaciju. Kao i KRI (Key Risk Indicator). Na taj ćemo način moći dobiti pokazatelje koji nam na određeni način omogućuju objektivniju procjenu rizika, kao i njihovu prioritizaciju.
 • Dovršite matricu prioriteta : Kada smo identificirali i izmjerili sve rizike, sljedeća stvar koja ostaje je da ih odredimo po prioritetima. Da bismo to učinili, na temelju vjerojatnosti i potencijalne štete, možemo ih klasificirati, dajući prednost onima koji zahtijevaju hitnije djelovanje, kao i onima koji predstavljaju veću potencijalnu štetu. Za njihovu klasifikaciju, razvrstat ćemo ih u matricu obojenih ćelija koje mjere, crvenom bojom, ako je rizik visok; žutom, ako govorimo o srednjem riziku; zeleno, ako je rizik nizak.
 • Usvajanje strategija : Nakon što su identificirani svi rizici, kao i njihov prioritet, prelazimo na strategiju. Drugim riječima, definiramo moguće strategije za ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka koje bi ti rizici mogli uzrokovati u našoj tvrtki.