yritysten hallintoa

Corporate Governance on joukko sääntöjä, järjestelmiä, prosesseja ja käytäntöjä, joilla ohjataan ja ohjataan yrityksen toimintaa.

yritysten hallintoa

Aluksi yritysten hallintoon on luotava joukko säännöksiä. Nämä määräykset määräävät pääasiassa suhteita, jotka muodostuvat yhtiön ylimmän johdon, hallituksen ja osakkeenomistajien välille. Lisäksi ne säätelevät yrityksen ja organisaation toimintaa tukevien sidosryhmien välisiä suhteita.

Tärkeintä on, että hallinnointistandardit auttavat vahvistamaan yrityksen eettistä asemaa ja soveltamaan parhaita yrityskäytäntöjä.

Yrityshallinnon rakenne

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä voi vaihdella yhtiöittäin, yleensä se rakentuu seuraavasti:

sijoittajien edustajakokous

Ennen kaikkea yhtiökokous koostuu henkilöistä tai yhteisöistä, joiden pääoma on sijoitettu yhtiöön. Tästä syystä he analysoivat ja arvioivat yrityksen tekemien sijoitusten tuottoa ja riskejä.

Toisin sanoen yhtiökokous on sijoitusten valvonnassa ja päätöksenteossa korkein elin. Koska sen päätarkoituksena on suojella osakkeenomistajien etuja.

hallitus tai hallitus

Hallitus puolestaan ​​muodostuu yhtiön omistajista, sijoittajista ja ulkopuolisista johtajista. Sen päätehtävänä on määrittää noudatettavat strategiat. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa organisaation ohjausryhmän toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

On huomattava, että tavoitteiden saavuttamiseksi on suositeltavaa turvautua komiteoihin. Kuten taloustoimikunta, arviointi- ja palkitsemiskomitea, tarkastuskomitea ja strateginen suunnittelukomitea. Tarkastusvaliokunnalla tulee olla sisäinen ja ulkoinen tarkastaja.

Hallituksen tulee ennen kaikkea antaa yhtiökokoukselle vuosikertomus, jossa on eriteltävä yhtiön valiokuntien tai välittävien toimielinten tekemä työ.

Yleinen johto tai ylin johto

Vastaavasti ylin johto vastaa hallinnollisten tehtävien suorittamisesta ja vastaa yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisesta soveltamisesta. Se koostuu johtoryhmästä, eli ihmisistä, jotka ovat yrityksen korkeimmissa tehtävissä. Se voi olla esimerkiksi presidentin ja varapuheenjohtajan, johtajan ja apulaisjohtajan, johtajien ja apulaisjohtajien tehtäviä.

Viime kädessä he vastaavat koko yrityksen tai sen muodostavien osastojen tai yksiköiden yleisestä johdosta. Tästä syystä heidän on määritettävä organisaation tavoitteet, edistettävä tehokasta viestintää, motivoitava työntekijöitä ja vaalittava yrityskulttuuria.

Corporate Governance -rakenne
yritysten hallintoa
rakenne

Mitkä ovat yrityksen sidosryhmät

Yrityksen eturyhminä pidetään yleensä asiakkaita, tavarantoimittajia, velkojia ja muita ryhmiä, jotka auttavat yritystä toimimaan tehokkaasti.

Koska näiden ryhmien tuki on välttämätöntä yrityksen kestävän kehityksen saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Hallinnointi säätelee näitä yhtiön ja sidosryhmien välisiä suhteita siten, että saavutetaan riittävä hyöty sekä yhtiölle että sidosryhmille.

Yrityshallinnon periaatteet

Hallinto- ja ohjausjärjestelmän perusperiaatteet ovat:

1. Vastuu

On selvää, että hallintotapa mahdollistaa kaikkien osakkeenomistajien selkeän tunnistamisen ja kunkin kantaman vastuun. Mikä saa koko liiketoimintarakenteen yleensä toimimaan suuremmalla vastuulla.

2. Itsenäisyys

Lisäksi hallinto- ja ohjausjärjestelmällä varmistetaan, että kunkin organisaation jäsenen tekemät päätökset ja toimet toteutetaan puolueettomasti, objektiivisesti ja täysin riippumattomasti muiden hallituksen jäsenten mielipiteestä tai harkinnasta. Korruptioprosessit eivät vaikuta siihen, mikä tekee teoista ja päätöksistä.

3. Läpinäkyvyys

Yleisesti hallintotavan toiminta edellyttää, että sen jäsenet laativat ja esittävät raportit oikea-aikaisesti ja täsmällisillä tiedoilla, jotka kuvastavat yhtiön todellista tilannetta. Ennen kaikkea taloudellisen tiedon osalta, koska johtajat ovat vastuussa osakkeenomistajille tiedottamisesta siitä, miten yrityksen resursseja käytetään ja mistä ne hankitaan.

4. Tasa-arvo

On järkevää ymmärtää, että hallintotapa kannustaa ja edistää tasa-arvoisia oikeuksia jokaiselle osakkeenomistajalle, joka riskeeraa pääomansa yhtiössä. Näihin oikeuksiin liittyy se, että jokaisen osakkeenomistajan tulee olla tietoinen siitä, mitä yhtiön arjessa tapahtuu.

Corporate Governance -periaatteet
yritysten hallintoa
alku

Mitä hyötyä yrityshallinnon soveltamisesta saadaan

Hyvän hallintotavan soveltamisesta saatavat hyödyt ovat:

  • Se edistää luottamusta sijoittajien tai osakkeenomistajien keskuudessa : Koska riski siitä, että hallinnoijat tai enemmistöosakkaat toimivat sopimattomasti, pienenee. Sekä tavallisissa että poikkeuksellisissa tilanteissa yrityksen toiminnassa.
  • Kaikkien sijoittajien suhde paranee : Koska on olemassa tietoa, joka on ajantasaista ja riittävää yrityksen tilanteen tuntemiseen.
  • Vahvistaa yrityksen päätöksentekoprosessia ja valvontaa : Tämä tekee yrityksestä tuottavamman ja kilpailukykyisemmän.

Lopuksi voidaan todeta, että jokainen yritys voi hyötyä Corporate Governancen käytöstä, koska se auttaa yritystä toimimaan paremmin ja päätöksenteko tapahtuu ketterämmin ja asianmukaisemmin. Lisäksi se mahdollistaa hallinnollisen prosessin tehokkaamman suorittamisen.