Käyttöpääoma

Käyttöpääoma on kirjanpidollinen suuruus, joka viittaa niihin taloudellisiin resursseihin, jotka yrityksellä on varoissaan maksusitoumusten suorittamiseen lyhyellä aikavälillä ja jotka liittyvät sen taloudelliseen toimintaan.

Käyttöpääoma

Yksinkertaisessa kirjanpitojärjestelmässä käyttöpääoman käsite keskittyy pääomaresursseihin, joihin tietty yritys voi luottaa toimiessaan lyhyellä aikavälillä. Eli ne pääomat, joita yleisesti käytetään yrityksen päivittäisessä taloudellisessa toiminnassa.

Näitä yhtiön omistamia resursseja ovat käteisvarat, rahoitustuotesalkku ja muut yhtiön tekemät sijoitukset.

Tästä syystä käyttöpääoma yhdistetään yleensä taseen vaihto-omaisuuden käsitteeseen. Toisaalta on yleistä, että käyttöpääoman käsite identifioidaan organisaation likviditeetin käsitteeseen.

On muistettava, että yritysten on yleensä täytettävä lyhyen aikavälin vaatimukset mm. panoksista tai raaka-aineista, työntekijöille maksettavista maksuista, omaisuuden vaihdosta. Muuten ne eivät voi jatkaa toimintaansa.

Yllä olevan noudattamiseksi tarvitaan likvidejä resursseja, eli ne voidaan nopeasti muuntaa (tai ovat) käteiseksi.

Tästä syystä kun puhutaan käyttöpääomasta, niin lähellä erääntymispäivää olevat velat yleensä diskontataan. Tällä tavalla nettokäyttöpääoma laskettaisiin vaihto-omaisuudesta vähennettynä yrityksen lyhytaikaisilla veloilla.

Käyttöpääoman pääominaisuudet

Käyttöpääoman muodostavat resurssit, joita tietty yritys käyttää tuottavan työnsä sitoumusten täyttämiseen.

Näin jokaisella yhteiskunnalla on erilainen kirjanpito, jonka tarkoituksena on edistää tai mahdollistaa panosten toimittaminen toiminnan käynnistämiseen, mikä mahdollistaa yrityksen normaalin toiminnan.

Raaka-aineiden hankinta tai palkkojen maksaminen edellyttää tässä vaiheessa kykyä maksaa välittömästi rahalla tai muilla vastaavilla rahavälineillä lyhytaikaista maksua varten.

Käyttöpääoman laskeminen

Kuten edellä todettiin, käyttöpääoman laskemiseksi objektiivisimmalla tavalla on lyhytaikaiset varat vähennettävä yrityksen lyhytaikaisista veloista. Tämä tunnetaan nettokäyttöpääomana.

On syytä huomata, että vaihtoomaisuus koostuu käteisestä (käteisestä ja pankkitilistä) ja arvoista, jotka voidaan helposti muuntaa rahaksi. Tarkoitamme esimerkiksi myyntisaamisia asiakkailta (alle vuoden ajalta) ja varastoja.

Samoin lyhytaikaiset velat sisältävät kaikki lyhyellä aikavälillä täytettävät velvoitteet. Meillä on esimerkiksi velkoja tavarantoimittajille, jotka on maksettava 30 päivässä.

Esimerkki käyttöpääomasta

Ymmärtääksemme paremmin käyttöpääoman käsitteen, voimme käyttää esimerkkiä. Kuvitellaan, että yritys esittää seuraavat tilit (kaikki euroissa mitattuna):

  • Käteinen/pankit: 4000
  • Varasto: 5 000
  • Lyhytaikaiset myyntisaamiset: 6 000
  • Koneet ja laitteet: 10 000
  • Maa: 25 000
  • Lyhytaikaiset ostovelat: 10 000
  • Pitkäaikaiset ostovelat: 16 000
  • Omaisuus: 24 000

Nettokäyttöpääoman arvioimiseksi laskemme siis ensin lyhytaikaiset varat, jotka koostuvat käteisestä/pankeista, osakkeista ja lyhytaikaisista myyntisaamisista, lisäämällä:

4 000 + 5 000 + 6 000 = 15 000 euroa

Samoin lyhytaikaiset velat käsittäisivät vain lyhytaikaiset ostovelat (10 000 euroa), joten nettokäyttöpääoma olisi:

15 000-10 000 = 5 000 euroa

Käyttöpääoman merkitys

On tärkeää huomata, että yrityksellä voi olla korkea oma pääoma, mutta samalla ei samanlaista käyttöpääomaa. Myös päinvastoin tapahtuisi. Tämä riippumattomuus liittyy yrityksen varojen ja velkojen koostumukseen tai rakenteeseen.

Yrityksellä voi esimerkiksi olla omassa pääomassa suuri määrä kiinteistöjä, mutta se ei voi kohdata useita lyhytaikaisia ​​maksuja, koska sillä ei ole jatkuvaa rahallista tuottoa. Tämä on yleistä kriisiaikoina tai likviditeetin puutteessa.

Siten voidaan päätellä, että tämä suuruus (käyttöpääoma) on erityisen tärkeä kaupallisissa yrityksissä, jotka tarvitsevat (tavanomaisen toimintansa vuoksi) lyhytaikaisia ​​maksuvälineitä panosten ja tuotosten jatkuvaa sisään- ja poistumista varten. .