Arvopapereiden hallinnointi

Arvopapereiden hallinnointi on uusi tapa hallita, jota yritykset käyttävät. Tämä koostuu sellaisten arvojen valitsemisesta, joita kaikki yrityksessä työskentelevät ihmiset jakavat ja toteuttavat käytännössä.

Arvopapereiden hallinnointi

Pohjimmiltaan kyseessä on uusi organisaatiokulttuuri, jossa pomo ottaa sen toimivuudesta tärkeimmän roolin, joka vastaa koko organisaatiossa tehtävän työn linjaamisesta. Jotta se toimisi tehokkaasti, kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee sitoutua valittujen arvojen toteuttamiseen. Näiden arvojen tulee olla tärkeimpiä elementtejä, jotka inspiroivat yrityksen jokapäiväistä työtä.

Arvohallinnon pääedustajat ovat epäilemättä Ken Blanchard ja Michael O’Connor, joiden mielestä yritysten koko ja voittotaso eivät enää riitä määrittämään niiden kilpailukykyä. Heille menestyvä yritys on sellainen, joka erottuu asiakkailleen tarjoamansa palvelun laadusta. Mutta myös siksi, että he tarjoavat työntekijöilleen erinomaisen elämänlaadun.

Miten arvopaperinhallinta toimii?

Ennen kaikkea tämän tyyppisen hallinnon toimiminen edellyttää, että kaikki yrityksen kanssa yhteistyötä tekevät sidosryhmät pysyvät motivoituina. Motivaatio tarkoittaa, että jokainen on halukas täyttämään yrityssitoumuksensa.

On huomattava, että sidosryhmät koostuvat kaikista ihmisistä, jotka tekevät yhteistyötä yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Sidosryhmiin kuuluvat ihmiset voivat olla yrittäjiä, omistajia, työntekijöitä, tavarantoimittajia, jakelijoita ja kaikkia, jotka tekevät yhteistyötä yrityksen kanssa. Motivaatio saavutetaan liiketoiminnallisilla käytännöillä.

Mitä ovat arvot?

Arvot ovat tarkoituksia, jotka määrittelevät syyn olla yritys. Arvot edustavat joukkoa perustavanlaatuisia uskomuksia, jotka auttavat valitsemaan yhden asian toisen sijaan tai helpottavat valintaa yhden tyyppisen käyttäytymisen välillä. Tämä mahdollistaa yksilöllisten tai kollektiivisten tavoitteiden asettamisen.

Siksi yrityksen arvot edustavat joukkoa ammatillisia ja eettisiä periaatteita, joita sen yhteistyökumppanit sitoutuvat kunnioittamaan ja soveltamaan kaikessa toiminnassaan.

Mikä rooli johtajalla on?

Arvojohtaminen edellyttää johtajaa, jolla on tarvittavat taidot ja kyvyt vaikuttaa muiden käyttäytymiseen. Johtajan on varmistettava, että kaikki työntekijät työskentelevät motivoituneena saavuttaakseen ehdotetut tavoitteet ja tavoitteet.

Näin ollen arvojen mukaan johtaminen tarvitsee johtajan, joka on koko prosessin kärjessä. Tämä johtaja voi olla yrityksen johtaja, pomo tai johtaja. Johtajan tulee arvioida, suorittaako hän riittävästi toteuttamis-, yhdistämis- ja integraatiotoimintoja. Näitä kolmea toimintaa pidetään tämäntyyppisen hallinnon peruspilareina. Tästä syystä nämä kolme toimintaa tunnetaan elämän kolmena tekona.

Perustoiminnot

Kolme toimintaa, jotka muodostavat arvohallinnon avainelementit, ovat:

1. Suorita

Ensinnäkin esiintyminen on perustavanlaatuinen toiminta tai teko, jonka kuka tahansa ihminen suorittaa. Vain ihminen pystyy asettamaan ja asettamaan tavoitteita, jotka eivät liity vain selviytymisen loppuun. Toteuttaminen edellyttää tulevaisuuden tavoitteiden asettamista. Yksinkertaisemmin sanottuna ymmärtäminen tekee tullakseen.

2. Yhdistä

Toiseksi yhdistäminen on toimintaa, joka koostuu kyvystä olla yhteydessä muihin. Se tarkoittaa, että meidän on investoitava aikamme, kapasiteettimme ja osa elämästämme muiden ihmisten kanssa. Nämä ihmiset voivat olla perheenjäseniä, ystäviä, työtovereita tai ketään, joka saa meidät tuntemaan olonsa hyväksi.

3. Integroi

Kolmanneksi integrointi tarkoittaa kykyä yhdistää tekemisen ja yhdistämisen toiminta. Integroitaessa määritellään arvot tai tarkoitukset, joita pidetään merkittävinä. Näitä arvoja tullaan käyttämään jokapäiväisessä elämässä, koska ne ovat tärkeitä yksilötasolla. Mutta ne ovat tärkeitä myös kaikille, joiden kanssa olemme tekemisissä. Integroimalla se muuttuu voidakseen olla.

Arvopapereiden hallinnointi 1
Arvopapereiden hallinnointi
Perustoiminnot

Kuinka tärkeä sana pomo on arvopaperien hallinnassa?

Nyt, jotta yritys menestyisi arvojohtamisen avulla, sen on otettava huomioon pomo-sanan merkitys, sillä jokaisen yrityksen kanssa yhteistyötä tekevän on asemasta riippumatta ajateltava, tunnettava ja toimittava johtajana.

Kuinka ymmärtää kaikki kirjaimet, jotka muodostavat sanan pomo

Kunkin kirjaimen merkitys ja merkitys on seuraava:

1. J-kirjain

J-kirjain edustaakin organisaation asiakkaita. Jokaiselle yritykselle on tunnusomaista se laadukas palvelu, jota sen on tarjottava asiakkailleen. Asiakkaiden tulee olla tärkein elementti minkä tahansa markkinointistrategian määrittelyssä ja toteuttamisessa.

2. Ensimmäinen E

Sitten tämän sanan ensimmäinen E tunnistetaan yrityksen työntekijöihin. Yrityksen tulee olla sitoutunut luomaan miellyttävän ja tyytyväisen työympäristön. Tämä saa työntekijät viihtymään työssään. Tämä saavutettu hyvinvoinnin taso antaa työntekijöille mahdollisuuden kehittää korkeaa yritykseen kuulumisen tunnetta. Jos he kokevat olevansa tärkeä osa yritystä, he työskentelevät organisaation yhteisten tavoitteiden ja arvojen saavuttamiseksi.

3. F-kirjain

F-kirjain puolestaan ​​symboloi yrityksen omistajia. Tämä antaa meille mahdollisuuden ymmärtää, että menestyäkseen yrityksen on tuotettava voittoa. Voitot puolestaan ​​ovat mahdollisia, kun yrityksiä johdetaan hyvin, koska kaikki resurssit käytetään tehokkaasti ja tuloksellisesti.

4. Toinen E

Sanan pomo toinen E liittyy sidosryhmiin, jotka tekevät yhteistyötä yrityksen kanssa. Sidosryhmät voivat olla asiakkaita, tavarantoimittajia, jakelijoita ja jopa kilpailijoita. Yrityksen ja sen sidosryhmien tai merkittävien ryhmien välille tulee luoda luottamussuhteita.

Millaista prosessia arvopaperien hallinnassa noudatetaan?

Arvopaperien hallinnan vaiheet on kuvattu alla.

1. Prosessi arvojen selventämiseksi

Luonnollisesti tässä ensimmäisessä vaiheessa tulee selventää yrityksen yksilöiviä arvoja, tarkoitusperiä ja missioita. Tämä prosessi voidaan tiivistää seuraavasti.

  • Omistajan hyväksyntä pyydetään ensin.
  • Johtaja, johtoryhmä ja sidosryhmät esittävät ideansa erikseen.
  • Sitten johtaja, johtoryhmä ja sidosryhmät jakavat ideansa ja vertaavat niitä.
  • Seuraavaksi tehdään synteesi, jossa on kaikki panokset tehtävän ja suositeltujen arvojen määrittelemiseksi. Tämä yhteenveto esitetään hallitukselle hyväksyttäväksi.

2. Viestintäprosessi

Sitten toisessa vaiheessa kaikille työntekijöille on kerrottava missio ja yrityksen tunnistavat arvot. Nämä tiedot annetaan työntekijöiden saataville jollain tarkoituksenmukaisella viestintämuodolla. Voidaan käyttää luentoja, raportteja, julisteita joistakin, jotka voidaan mainita.

3. Kohdista

Lopuksi kohdistaminen on arvojen johtamisen tärkein vaihe. Kun missio ja arvot on kerrottu kaikille työntekijöille, kaikki ponnistelut keskittyvät organisaation käyttäytymiseen ja käytäntöihin. Tavoitteena on, että käytäntö ja organisatorinen toimintatapa on yhdenmukainen yrityksen mission ja arvojen kanssa. Tavoitteet ja tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos ne ovat johdonmukaisia.

Arvopapereiden hallinnointi 2
Arvopapereiden hallinnointi
Prosessin vaiheet

Lopuksi voidaan sanoa, että arvopapereiden hallinnointi on erilainen tapa hoitaa. Se vahvistaa, että yritysten menestys saavutetaan vain, kun yrittäjät, omistajat, työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat ja jakelijat ovat sitoutuneet yhteisten arvojen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Jokaisen yrityksen arvojen tulee keskittyä tarjoamaan erinomaista palvelua asiakkailleen ja erinomaista elämänlaatua työntekijöilleen.