Võlakirja omanik

Võlakirjaomanik on isik või üksus, kelle valduses on ettevõtte või riigi emiteeritud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid, mis kuuluvad selle võlausaldajate hulka.

Võlakirja omanik

Fikseeritud tuluga väärtpaberid on finantsvarad, mis kujutavad endast võlakohustusi nende emitendi ees, võlakirju või kohustusi, mida ettevõtted või riigid emiteerivad enda rahastamiseks.

Võlakirjaomaniku õigused

Võlakirjaomanikul tekivad võlakirjade või võlakohustuste ostmisel või märkimisel järgmised õigused.

  • Nõuda kokkulepitud intressi pealkirja nimiväärtuselt.
  • Saate ettevõttele laenatud raha kokkulepitud osamaksetena ja tähtaegadel.

Neid õigusi saate säilitada seni, kuni väärtpaberid teie valduses on, st kuni te neid ei müü, ja hoolimata ettevõtte maksejõuetusest või pankrotist.

Erinevalt aktsionäridest, kes on partnerid, ei kuulu võlakirjaomanikule võlakirja emiteeriv ettevõte pelgalt selle võlakirjade või kohustuste omamise tõttu. Seetõttu ei omanda ta aktsionäriks olemisega seotud poliitilisi õigusi.

Lisaks on võlakirja omanik võlakirja väljastanud ettevõtte likvideerimise korral maksete paremusjärjestuses esimestel kohtadel, välja arvatud allutatud laenu puhul. Olenevalt võlakirjaomaniku võla krediidikvaliteedist on sellel sellel skaalal soodsam või vähem koht.

Väärtpabereid saab võlakirjaomanik omandada esmaturgudel emiteeritavate uute emissioonidega või organiseeritud või organiseerimata (OTC) järelturgudel kauplemise teel.

Võlakirjaomanike sündikaat

Võlakirjaomanikud on koondatud ametiühingusse, mis määrab ametisse voliniku, kes juhatab seda ja vastutab oma liikmete huvide eest. Selle ülesandeks on olla vestluspartner võlakirjaomanike ja emiteeriva ettevõtte vahel, et saavutada mõlemale poolele soodsad kokkulepped.

See on igas emissioonis tingimata seadusega ette nähtud ja kapitaliühinguseaduse kohaselt peab selle osa olema iga äriühingu võla märkija.

Selle toimimine allub liidu sisekorraeeskirjadele ja nendele omakorda võlakirjaemissiooni akti põhikirjas sätestatule.

Liidul on analoog aktsionäride üldkoosolekuga, võlakirjaomanike üldkoguga. Assamblee on otsustusorgan küsimustes, mis mõjutavad võlakirjaomanike ühiseid huve.

Liit sünnib väljastamisakti registreerimisega ja lõpeb kõigi kohustuste amortisatsiooniga.