Säästva arengu eesmärgid (SDG)

Säästva arengu eesmärgid ehk maailmaeesmärgid ehk kestliku arengu eesmärgid on kohustused, millega liikmesriigid on nõustunud alates 2015. aastast. Ajalooliselt kiideti need ühehäälselt heaks ÜRO 193 liikmesriigi tippkohtumisel.

Säästva arengu eesmärgid (SDG)

Need sisalduvad deklaratsioonis, milles on kokku 17 eesmärki ja 169 eesmärki.

Säästva arengu eesmärgid (SDG)

Need on keskendunud vaesuse kaotamisele, loodusvarade kasutamise optimeerimisele, sotsiaalsele ebavõrdsusele; samuti elukvaliteet ja ootused kogu maailmas.

Selles käsitletavad teemad on muu hulgas tööhõive, haridus, tervishoid, puhas energia, austus bioloogilise mitmekesisuse vastu.

Eesmärgid püstitati arvestades, et ühes valdkonnas tehtud muudatused avaldavad mõju ka teisele.

17 SDG eesmärki

Kõik eesmärgid on loetletud allpool.

 1. Vaesuse lõpp: tõstetud kogu elanikkonna põhivajaduste rahuldamiseks.
 2. Zero Hunger: toiduga kindlustatuse ja säästva põllumajanduse edendamine.
 3. Tervis ja heaolu: algatused tervislikuks eluks.
 4. Kvaliteetne haridus: tõhusad võimalused kõigile juurdepääsuks õppimisele.
 5. Sooline võrdõiguslikkus: meeste ja naiste ebavõrdsust vältiva poliitika edendamine.
 6. Puhas vesi ja kanalisatsioon: juurdepääs joogiveele kõigile.
 7. Taskukohane ja puhas energia: säästva energia kättesaadavaks tegemine kõigile.
 8. Inimväärne töö ja majanduskasv: tootlike võimaluste võrdsustamine kõigile.
 9. Tööstus, innovatsioon ja infrastruktuur: toetada kaasavat industrialiseerimist.
 10. Ebavõrdsuse vähendamine: riikidevaheliste erinevuste vähendamine.
 11. Jätkusuutlikud linnad ja kogukonnad: kaasavate ühiskondade toetamine.
 12. Vastutustundlik tootmine ja tarbimine: tagada jätkusuutlik tootmisprotsess ja nõudlus.
 13. Kliimameetmed : võtta meetmeid kliimamuutuste vastu võitlemiseks.
 14. Veealune elu: tagada säästvate mereressursside vastutustundlik kasutamine.
 15. Maapealsete ökosüsteemide elu: taastada maa degradeerumine ja vältida bioloogilise mitmekesisuse kadumist.
 16. Rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid: edendada rahu, tunnustades iga inimese õigusi.
 17. Liidud eesmärkide saavutamiseks: Toetada koostööd riikide vahel säästva arengu saavutamiseks.

Säästva arengu eesmärkide tagajärjed

Need eesmärgid kujutavad endast märkimisväärset jõupingutust üldsuse teadlikkuse tõstmiseks, mida toetavad tehnoloogia, teadmiste, rahaliste ressursside jms kasutamine. Nagu ka päevakava ja indikaatorite kehtestamine, mis võimaldavad saavutatud saavutusi jälgida.

Eesmärkide saavutamise nimel koostööd juhib kodanikuühiskonna, valitsuse ja erasektori pühendumus.

Eesmärkide saavutamiseks koostööd tegev rahvusvaheline institutsioon on Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kõigis tervist puudutavates küsimustes. Selle ulatust toetavad järgmised toimingud:

 • Valitsuste toetamine tervishoiupoliitika ja -plaanide väljatöötamisel, samuti ebavõrdsuse vähendamisel.
 • See aitab teha koostööd partnerriikidega vastavalt riiklikele prioriteetidele.
 • See kogub ja levitab tervishoiualast teavet, et riigid saaksid planeerida oma kulutusi ja jälgida oma edusamme nendes küsimustes.

Kestliku arengu eesmärkide rakendamine

On olemas rakendus nimega “ SDG in Action “, mille saab mobiilseadmesse alla laadida, et kodanikuühiskond saaks osaleda ja aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele. See rakendus võimaldab igal inimesel teha ettepanekuid oma tegevusteks ja isegi kutsuda teisi nende algatustega liituma.