Massiivne suhtlus

Massside on selline, mis toimub ühe saatja ja suurest hulgast inimestest koosneva vastuvõtja vahel. Ajakirjanduse rakendamine on seda tüüpi suhtluse ilmekas näide.

Massiivne suhtlus

Suhtlemist on erinevaid, sealhulgas nn massiivne. Kui midagi sellist suhtlusviisi iseloomustab, siis see, et sõnumi saabub suur hulk inimesi ja selle saadab üksainus saatja.

Massikommunikatsioon on tüüpiline meediale, suurtele ettevõtetele, üksustele või avalik-õiguslikele asutustele. Selle peamine eesmärk on jõuda võimalikult suure publikuni.

Kommunikatsiooniprotsessi kaasatakse silmapaistvad elemendid, et sõnum teoks saaks. Näiteks saatja, vastuvõtja, kanal ja sõnum. Need on suhtlemiseks hädavajalikud.

Massikommunikatsiooni tunnused

Need on massikommunikatsiooni peamised omadused:

  • Publik, kes sõnumit vastu võtab, on lai. See ei ole mõeldud teabe saatmiseks ühele adressaadile, vaid eesmärk on, et see oleks massiline publik.
  • Otsene vastus vastuvõtjalt ei ole mõeldud, midagi loogilist, kuna see saab alguse sellest, et tegemist on suurele hulgale inimestele mõeldud sõnumiga.
  • Publik võib koosneda erineva sotsiaalse positsiooni, vanuse, soo või poliitiliste kalduvustega inimestest. Näiteks kui uudisteväljaanne saadab uudise, võib see jõuda heterogeense vaatajaskonnani, tegemata eelmainitutest vahet.
  • Teine omadus on publiku anonüümsus. Inimesed, kes moodustavad avalikkuse, kellele sõnum on suunatud, on omavahel anonüümsed ja nad on anonüümsed ka meediumi jaoks.

Milleks on massikommunikatsioon?

Massikommunikatsiooni peamine eesmärk on jõuda teatud sõnumi või teabeni suure hulga inimesteni. Asutused kasutavad seda tüüpi suhtlust ära, et edastada avalikkusele silmapaistvaid või asjakohaseid uudiseid eesmärgiga saavutada suurem ulatus.

Seda tüüpi suhtlust iseloomustab see, et protsessis osaleb saatja ja palju vastuvõtjaid.

See on laiaulatuslik kommunikatsioon, vähemalt väidetakse, kuna selle julgustamiseks kasutatakse kanaleid, näiteks raadio või televisioon.

Massikommunikatsiooni näide

Presidendivalimiste kampaania ajal peetakse televisioonis debatti iga erakonna liidritega.

Selle programmi eesmärk on näidata iga juhi ideid ja väärtusi. Seega kannab debatti üle massimeedia, seega on eesmärk, et see jõuaks suure hulga inimesteni, et nad saaksid vahetult teada osalevate poliitikute eesmärkidest.

See aitab neil teha otsus valimistel hääletada. See on näide massikommunikatsioonist. See on suurt huvi pakkuv informatiivne üritus, mida edastab meedium, mis jõuab suure hulga inimesteni ja on suunatud väga erinevatest isikutest koosnevale publikule.