Klassivõitlus

Klassivõitlus on sotsialismi kuuluv mõiste, olles selle teoreetiline alus. See kinnitab, et selle olemasolu on vajalik, asetades vastandlikeks osapoolteks töölis- või töölisklassi ja kapitalistliku kodanluse.

Klassivõitlus

Klassivõitluse põhimõte ühiskonnas või majanduses on sotsialistlike, marksistlike ja kommunistlike teooriate läbiviidud tegelikkuse mõistmise või uurimise nurgakivi.

Teatud pinge või konflikti olemasolu erinevate ühiskonnaklasside vahel (proletariaat versus kapitalistlik kodanlus) on piisav põhjus sotsialismi teljeks oleva riigi ümberkorraldamiseks ja iga indiviidi võrdsustamiseks riigi vastu.

Klassivõitlus 3

Klassivõitluse ajalooline käsitus

Hoolimata asjaolust, et see kontseptsioon on selgelt sotsialistlik ja Marxi või Engelsi teooriates laialdaselt arendatud, tuuakse neis välja, et ajalooliselt on klassivõitlus eksisteerinud ammu enne kapitalistliku ühiskonna tekkimist industrialiseerimise tulemusena.

Nii mõistetakse selliseid nähtusi nagu orjus või feodaalrežiimide olemasolu koos vastavate vasallide või lihtrahvaga selgete näidetena ebavõrdsuse olemasolust erinevates ühiskondades aja jooksul.

Samas tasub mainida, et klassivõitluse osas on erinevaid seisukohti ja arusaamu. Seega võime leida anarhistliku, konservatiivse ja marksistliku nägemuse. Anarhistlikust käsitlusest lähtudes põhineb klassivõitlus Nicholas Machiavelli loodud termini päritolul. Konservatiivset visiooni omalt poolt ei iseloomusta ükski ajalooline hetk, kuna see tugineb ideele, et vaesemad klassid püüavad end rikastada ja oma sotsiaalset staatust muuta. Lõpuks märgib marksistlikku nägemust selgelt Karl Marxi töö, kes paneb paika oma nägemuse teemast.

Klassivõitluse eesmärgid

Sotsialistlikust teoreetilisest vaatenurgast eeldab klassivõitluse olemasolu teatud eesmärkide saavutamist:

  • Sotsiaalset, poliitilist ja majanduslikku progressi saab saavutada ainult klassivõitluse ja proletariaadi diktatuuri saavutamise (lõppseisundis) kaudu.
  • Äärmustesse on vaja paigutada antagonistlikud elemendid: proletariaat, mis pakub oma võimet töötada vastu kodanlikule klassile, kes omab teatud kohas tootmisfaktoreid ja kasutab esimest.
  • Ainus viis võitluse kaotamiseks on luua egalitaarne ja klassideta ühiskond. Sotsialismi jaoks räägime proletariaadi diktatuurist revolutsiooni kaudu.
  • Vajalik samm enne seda oleks vastava klassiteadvuse arendamine.